Gwaith yn cychwyn i leihau’r perygl o lifogydd yn Llanfair Talhaiarn

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cychwyn gweithio ar gynllun i leihau’r perygl o lifogydd i 30 o gartrefi a busnesau yn Llanfair Talhaiarn.

Bydd y gwaith yn gwella draeniad fewn i’r Afon Elwy a darparu mynediad gwell at y maglau silt ar Nant Barrog, a’u gwneud yn haws i’w clirio pan fydd hi’n darogan llifogydd.

Bydd pibellau newydd yn draenio llifddwr o faes parcio tafarn y Llew Du a bydd ffos newydd yn draenio’r cae chwarae i’r Afon Elwy.

Dywedodd Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gweld eich cartref neu fusnes yn dioddef llifogydd yn brofiad torcalonnus fel y gwn bobl Llanfair Talhaiarn well na neb.

“Dyma’r ail brosiect tymor hwy tri cham i leihau eu perygl o lifogydd.

“Rydym eisoes wedi datblygu cynllun llifogydd cymunedol gyda Gwardeiniaid Llifogydd Cymunedol ac mae’r holl breswylwyr sydd mewn perygl o gael eu heffeithio gan lifogydd wedi cael cynnig offer diogelu eiddo unigol.

“Fodd bynnag, ni fedrwn atal llifogydd rhag digwydd, felly rydym yn annog pobl i gofrestru ar gyfer ein gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd rhad ac am ddim sy’n medru rhoi amser gwerthfawr i bobl baratoi eu hunain a’u cartrefi.”

Bydd y cynllun yn gwella safon diogelwch rhag llifogydd i 27 o eiddo preswyl a 5 busnes masnachol sydd mewn perygl o lifogydd a draeniad dŵr wyneb.

Mae gan Lanfair Talhaiarn hanes o broblemau llifogydd, yn fwyaf diweddar ym mis Tachwedd 2012 pan effeithiwyd eiddo gan lifogydd sylweddol ac amharwyd yn ddifrifol ar y gymuned

Disgwylir i’r gwaith adeiladu gymryd tua 8 wythnos i’w gwblhau ac fe’i hariannwyd gan Gyllideb Amddiffyn Rhag Llifogydd Llywodraeth Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio gyda Chyngor Bwrdeistref Conwy i edrych ar atebion tymor hir i leihau perygl llifogydd ymhellach yn yr ardal.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru