Gwaith ar y gweill i sicrhau bod Llyn Tegid yn ddiogel

Llyn Tegid

Yr wythnos nesaf fe fydd gwaith yn dechrau er mwyn sicrhau y bydd llyn naturiol mwyaf Cymru yn parhau i fod yn ddiogel yn yr hirdymor.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn dechrau cynnal ymchwiliadau tir – y cam cyntaf o ran sicrhau y bydd Llyn Tegid yn parhau i wrthsefyll tywydd eithafol yn awr ac yn y dyfodol.

Caiff argloddiau’r llyn, sy’n amddiffyn tref Y Bala rhag llifogydd, eu harchwilio’n rheolaidd gan CNC er mwyn gwneud yn siŵr eu bod yn ddiogel.

Yn ystod yr archwiliad diwethaf tynnwyd sylw at rai materion, er nad oes unrhyw destun pryder uniongyrchol.

Bydd gwerth amgylcheddol enfawr yr ardal a’i phwysigrwydd i’r gymuned leol, i hamdden ac i dwristiaeth, yn cael eu hystyried yn llwyr wrth i’r gwaith ddatblygu.

Meddai Matthew Jenkins, Rheolwr Prosiect CNC ar gyfer Llyn Tegid: “Rydym wedi ymrwymo i gadw cymunedau’n ddiogel rhag llifogydd.

“Yn ystod y misoedd nesaf bydd arolygon ac ymchwiliadau tir yn cael eu cynnal yn Llyn Tegid – y camau cyntaf i’n helpu i benderfynu beth i’w wneud.

“Mae’n debyg y bydd y rhain yn amlwg iawn i bawb, ond ni ddylent effeithio ar fynediad na mwynhad pobl o’r llyn a’r lan.”

Ymhellach, bydd cyfleoedd i wella’r amgylchedd a chyfleoedd hamdden yn cael eu hystyried wrth i’r prosiect ddatblygu.

Ychwanega Matthew Jenkins: “Dyddiau cynnar yw hi. Ond ar ôl inni ganfod hyd a lled y gwaith angenrheidiol, yn gynnar yn y gwanwyn fe fyddwn yn cynnal sesiynau galw heibio er mwyn rhoi cyfle i bobl ddysgu mwy amdano a gwrando ar farn ac anghenion y gymuned wrth inni gynllunio’r cynllun yn fanwl.

“Byddwn yn siŵr o hysbysu pawb ynglŷn â’n gwaith bob cam o’r daith.”

Yn ystod y cam cynnar hwn, mae’n anodd pennu amserlen ar gyfer y prosiect. Ond go brin y bydd y gwaith adeiladu’n cychwyn tan 2019.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru