Gweithdy ar ddyfodol Coedwig Cwmcarn

Rydym yn gwahodd pobl neu grwpiau sy’n byw ger Coedwig Cwmcarn neu sy’n mwynhau mynd yno, i fynd draw i weithdy i drafod dyfodol y goedwig ac yn arbennig Ffordd y Goedwig.

Cynhelir y gweithdy yn Sefydliad Cwmcarn, 72 Heol Casnewydd, NP11 7LZ, ar ddydd Mercher 24 Mehefin rhwng 18:30 a 20:00.

Gan fod cyfyngiad ar y niferoedd, gofynnir i bobl gadarnhau eu bod yn mynychu drwy e-bostio cwmcarn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ffonio 0300 065 3603 a gadael eu henwau a’u manylion cysylltu.

Bydd staff CNC wrth law i roi trosolwg o’r gwaith cwympo mawr sy’n digwydd yn y goedwig ar hyn o bryd ac i archwilio cyfleoedd ar gyfer dyfodol y safle.

Byddant hefyd yn gofyn i aelodau’r gymuned leol beth yr hoffent ei weld yn y goedwig a byddant yn trafod y ffordd orau o gydweithio gyda hwy i gyfuno syniadau lleol a chynlluniau ar gyfer dyfodol y goedwig.

Meddai Andy Schofield, Rheolwr Tir Rhanbarthol Cyfoeth Naturiol Cymru:

 “Rydym wedi trefnu’r gweithdy hwn gan ein bod yn deall fod gan lawer o bobl gwestiynau i’w gofyn inni ynglŷn â’n cynlluniau ar gyfer Ffordd y Goedwig yng Nghwmcarn.

 “Gwyddom fod y safle a Ffordd y Goedwig yn agos at galon pobl yr ardal ac ymwelwyr hefyd. Bydd mynychu’r gweithdy hwn yn rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ac yn eu helpu i lunio dyfodol eu coedwig. Byddwn yn cynnal sesiwn galw heibio yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwmcarn ar 5 Gorffennaf ar gyfer unrhyw un na fydd yn gallu dod draw i’r gweithdy."

Mae mwy na 150,000 o goed yng nghoedwig Cwmcarn yn cael eu cwympo fel rhan o strategaeth ledled y wlad i fynd i’r afael â phroblem Phytophthora ramorum, clefyd ffyngaidd heintus iawn na ellir ei drin sy’n ymosod ar goed llarwydd.

Er gwaetha’r gwaith cwympo sylweddol hwn, bydd y Ganolfan Ymwelwyr, sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a holl gyfleusterau eraill y safle, yn parhau i fod yn agored.