Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein hymateb i bandemig y coronafeirws

Newyddion ynglŷn â sut rydym yn rheoli ein gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws

Diweddariad diwethaf 6 Ebrill

Mae pandemig y coronafeirws wedi effeithio arnom i gyd. Rydyn ni’n gweithio ym mhob rhan o'r sefydliad i addasu i arferion gwaith dros dro a sicrhau bod ein gwasanaethau yn parhau gyda chyn lleied â phosibl o amhariad.

Rydyn ni’n adolygu'r sefyllfa'n barhaus i wneud y penderfyniadau gorau ar y ffordd rydyn ni’n rhedeg ein gweithrediadau. Rydyn ni wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau diogel a rhoi blaenoriaeth i iechyd a diogelwch ein staff, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach. Er mwyn helpu i arafu lledaeniad y coronafeirws, mae'r rhan fwyaf o'n staff yn gweithio gartref am y tro. Fodd bynnag, mae ein gweithwyr allweddol a’n gweithwyr hanfodol yn dal i gyflawni eu gwaith allweddol.

Wrth addasu i ffyrdd gwahanol o weithio a chefnogi ein staff gyda hyn, rydyn ni’n ymwybodol y gallai fod effaith ar gapasiti ein gwasanaethau.

Mae ein timau yn gweithio ar hyn o bryd i gysylltu â'u rhanddeiliaid er mwyn rhoi gwybod iddynt am newidiadau i'w gwasanaethau. Hoffem ddiolch i chi am eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn.

Byddwn yn parhau i ddiweddaru'r wefan, felly edrychwch ar y dudalen hon am newyddion ar sut rydyn ni’n rheoli ein gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

Ymweld â’n safleoedd

Er mwyn rheoli lledaeniad Coronafirws rydym wedi penderfynu cau ein holl:

 • canolfannau ymwelwyr
 • caffis
 • meysydd parcio
 • ardaloedd chwarae
 • toiledau
 • llwybrau beicio mynydd – ni fydd angen unrhyw waith cynnal a chadw ar ein llwybrau beicio mynydd am gyfnod amhenodol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi pasio deddfwriaeth frys sy’n ei gwneud yn ofynnol i ni, Awdurdodau Lleol, Parciau Cenedlaethol a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol gau safleoedd neu lwybrau:

 • lle mae niferoedd mawr o bobl yn dueddol o ymgynnull neu o fod yn agos at ei gilydd, neu
 • y mae eu defnyddio, fel arall, yn arwain at risg sylweddol i achosion neu ledaeniad haint Coronafirws yn yr ardal dan sylw

Pan fo’n bosibl, bydd arwyddion yn cael eu gosod hefyd ar y safle i hysbysu’r cyhoedd fod y safleoedd wedi cau.

Cadw’n heini, cadw’n iach, cadw’n lleol

Mae’n bwysig gofalu am eich iechyd corfforol a’ch iechyd meddwl yn y cyfnod hwn o hunan-ynysu a chadw pellter cymdeithasol. Bydd ymarfer corff, awyr iach a golau’r haul yn helpu gyda’ch lles, eich lefelau straen a’ch cwsg.

Ar yr amod nad oes gennych, neu rywun yn eich cartref symptomau o Covid 19, y cyngor cyfredol yw ei bod yn ddiogel i chi fynd allan i ymarfer unwaith y dydd, cyn belled â’ch bod yn dilyn yr hyn a ganlyn:

 • Peidiwch â theithio
 • Ewch ar eich pen eich hun neu gydag aelodau o’ch cartref 
 • Byddwch yn wyliadwrus ynglyn â golchi dwylo a hylendid
 • Peidiwch â gwneud gweithgareddau beryglus
 • Dilynwch y Cod Cefn Gwlad

Canslo digwyddiadau

Mae rhai sefydliadau yn cynnal digwyddiadau ar ein safleoedd. Nid ydym yn cymryd rhan yn y gwaith o drefnu’r digwyddiadau hyn felly ni allwn roi diweddariadau ynglŷn â’r rhain.

Cysylltwch â threfnydd y digwyddiad yn uniongyrchol os hoffech wybod a oes unrhyw newidiadau i ddigwyddiad yr ydych yn ei fynychu.

Prosesu ffurflenni cais

Mae ein staff ym mhob rhan o’r sefydliad yn gweithio o’u cartref os oes modd iddynt wneud hynny.

Golyga hyn na allwn dderbyn ffurflenni cais papur ar hyn o bryd. Byddwch yn gallu anfon ffurflenni yn electronig ac os bydd angen gallwch wneud taliadau drwy BACS.

Er ein bod yn gobeithio amharu gyn lleied ag sydd bosibl ar bethau, cofiwch y gall y bydd prosesu yn cymryd mwy o amser tra byddwn yn addasu i ffyrdd newydd o weithio.

Ymgynghoriadau trwyddedau amgylcheddol

Byddwn yn parhau i hysbysebu a chynghori ar geisiadau trwyddedau fel arfer. Mae amser pob ymgynghoriad yn cael ei bennu gan y ddeddfwriaeth, unwaith y bydd cais yn cael ei wneud.

Yn achos ceisiadau o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol byddwn yn ystyried a fydd angen inni newid sut y byddwn yn cynghori pobl. Bydd hyn yn cael ei drefnu fesul achos a bydd cyfathrebu cysylltiedig yn digwydd drwy ein sianeli arferol.

Os dymunwch anfon ymateb i ymgynghoriad yn ystod y cyfnod hwn anfonwch e-bost i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk.

Trwyddedau rhywogaethau

Ni ddylid gwneud unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

Os na allwch weithio o’ch cartref dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf a ddarparwyd gan fusnesau amgylcheddol megis Ymddiriedolaeth Adara Prydain (BTO), RSPB neu Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).

Fel arfer, ni ddylai arolygon a gyflwynir i gefnogi cais am drwydded fod yn llai na dwy flwydd oed. Gan na fydd efallai’n bosibl diweddaru eich arolygon y tymor hwn, eleni byddwn yn ymestyn hyn ac yn derbyn arolygon o'r tair blynedd diwethaf.

Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted ag y cewch gyfle a phan fo’n briodol unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi. 

Os oes gennych gwestiynau pellach gallwch gysylltu â’n tîm rhywogaethau drwy e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Adnoddau Addysg

Os ydych yn chwilio am adnoddau a gweithgareddau dysgu tra bydd ysgolion wedi cau, edrychwch ar ein hadnoddau dysgu arlein.

Ein gweithgareddau coedwigaeth

Rydym yn parhau â’n gweithgareddau cynaeafu i gynorthwyo’r cyflenwad o gynhyrchion pren, gan helpu i gynnal gwasanaethau hanfodol yn y sectorau iechyd, bwyd ac ynni.

Cynhelir archwiliadau llym ar ein holl safleoedd coedwigaeth i sicrhau ein bod yn gweithredu o fewn canllawiau cyfredol y Llywodraeth o ran mesurau Coronafirws ac ymbellhau cymdeithasol. 

Rydym yn parhau mewn cysylltiad agos ag Iechyd Cyhoeddus Cymru a byddwn yn adolygu ein gweithdrefnau yn ddyddiol er mwyn cadw ein staff, ein contractwyr, ein cwsmeriaid a’n partneriaid yn ddiogel.

Ceisiadau am drwyddedau cwympo a Sgrinio Effeithiau Amgylcheddol 

Rydyn ni’n prosesu ceisiadau am drwyddedau cwympo coed a Cheisiadau Sgrinio Effeithiau Amgylcheddol fel arfer. Ein nod yw cwblhau'r rhain yn ôl yr amserlenni safonol. Os bydd oedi gyda'ch cais, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi ac efallai y byddwn yn gofyn am amser ychwanegol i wneud ein penderfyniad.

Nid ydym yn ymweld â safleoedd ar gyfer y ceisiadau hyn oni bai bod rheswm hanfodol, h.y. pryder amgylcheddol sylweddol. Os bydd angen ymweld â safle, byddwn yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar gadw pellter cymdeithasol. Ni fyddem yn disgwyl cyfarfod â rheolwyr safleoedd, ond byddwn yn cysylltu â nhw ymlaen llaw i sicrhau y gallwn gynnal y gwaith yn ddiogel.

Mae ein staff trwyddedu yn gweithio gartref a gallwch gysylltu â nhw drwy e-bost ar  fellinglicence@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Newidiadau i'r gwasanaeth dadansoddol

Gwasanaethau Dadansoddol Cyfoeth Naturiol Cymru (NRWAS)

Mae digwyddiadau diweddar wedi effeithio'n sylweddol ar lefelau staffio ein timau gwasanaethau dadansoddol. Rydym yn gwneud pob ymdrech i gwrdd â’n hymrwymiadau dadansoddol, ond efallai y bydd y sefyllfa yn effeithio ar y rhain ar hyn o bryd.

Rydym yn parhau i geisio cyflawni'r holl ddadansoddiadau cyfredol a'r rhai y cytunwyd arnynt. Er mwyn gallu gwneud hyn, rydym wedi penderfynu gwrthod unrhyw waith masnachol newydd am y pedair wythnos nesaf, o 20/03/20 ymlaen.

Nid ar chwarae bach y daethom i’r penderfyniad hwn, ond mae angen inni sicrhau ein bod yn cynnig disgwyliadau realistig i'n cwsmeriaid. Rydym yn sylweddoli y gallai hyn darfu ar eich gwaith. Hoffem ymddiheuro am hyn a diolch i chi am eich amynedd a'ch dealltwriaeth parhaus yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rydym yn adolygu ein Cynlluniau Parhad Busnes yn ddyddiol a byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am unrhyw newidiadau. Yn y cyfamser, os oes gennych bryderon, cysylltwch â ni drwy’r blwch negeseuon e-bost yn gyntaf. Gallai digwyddiadau cyfredol effeithio ar ein hamseroedd ymateb arferol.

 

Mae'r Llyfrgell wedi'i gau

Mae'r Llyfrgell yn Maes y Ffynnon wedi cau i'r cyhoedd ymhellach â hysbysiad.

Bwrdd gwarchod Dyfrdwy

Hysbysiad i forwyr:

 • Bydd yr Harbwr Feistr a Swyddog Bwrdd Gwarchod Dyfrdwy yn gweithio o’u cartref.
 • Bydd y Peiriannydd Morol yn gweithio â’r Harbwr Feistr i wneud gwaith hanfodol yn unig.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.