Cais am drwydded ar gyfer Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys

Cyfeirnod y Cais: PAN-013001

Ymgeisydd: Cyngor Sir Powys

Cyfleuster: Cyfleuster Crynhoi Gogledd Powys, Parc Busnes Aber-miwl, Aber-miwl, Powys, SY15 6NU

Beth sydd wedi digwydd hyd yn hyn?

Mae'r ymgeisydd, Cyngor Sir Powys, wedi gwneud cais am drwydded i weithredu cyfleuster newydd ar gyfer crynhoi deunydd nad yw'n beryglus o gasgliadau ymyl y ffordd.

Y cynnig yw derbyn a phrosesu hyd at 22,500 tunnell y flwyddyn o wastraff nad yw'n beryglus ar y safle. Cynigir storio uchafswm o 425 tunnell ar unrhyw un adeg.

Yr unig weithgaredd trin arfaethedig yw crynhoi deunyddiau. Bydd deunyddiau a dderbynnir ar y safle yn cael eu gwahanu cyn cyrraedd ac felly ni fydd angen unrhyw waith didoli na gwahanu â llaw.

Ystyriwyd bod y cais wedi'i "wneud yn briodol" ar 11 Mawrth 2021. Ystyr "wedi'i wneud yn briodol" yw ein bod o'r farn ei fod ar y ffurf gywir ac yn cynnwys digon o wybodaeth i ni ddechrau ein penderfyniad. Nid yw o reidrwydd yn golygu bod y cais yn cynnwys yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom i gwblhau ein penderfyniad.

Ein Hymgynghoriad

Rydym wedi dechrau ymgynghoriad cyhoeddus yn ymwneud â'r cais hwn, sy'n cau ar 1 Gorffennaf 2021. Roeddem o'r farn bod y cais hwn yn debygol o fod o fudd sylweddol i'r cyhoedd, felly yn unol â'n Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd, rydym wedi cymryd camau priodol i godi ymwybyddiaeth o'r cais er mwyn helpu i hwyluso ymatebion i'r ymgynghoriad gan y cyhoedd a'r gymuned.

Mae ein Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd yn crynhoi ein cylch gwaith rheoleiddio a'r hyn y gallwn ei ystyried fel rhan o'n penderfyniad, a dylai hyn helpu i lywio unrhyw ymatebion i'r ymgynghoriad.

Darllenwch ein Datganiad Cyfranogiad y Cyhoedd.

Mae'r ymgynghoriad yn cael ei gynnal yn bennaf ar ganolfan ymgynghori ar-lein CNC. Mae'r dogfennau ymgynghori ar gael mewn gwahanol fformatau ar gais.

Mae'r ffurflen ymateb i'r cais a'r ymgynghoriad ar gael ar ganolfan ymgynghori CNC.

Ymatebwch i'r ymgynghoriad.

Os na all berson ymateb trwy hwb ymgynghori yna gellir anfon ymateb trwy e-bost at permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk, neu ysgrifennu at Gwasanaeth Trwyddedu Gwastraff, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP

Bydd digwyddiad ymgysylltu rhithwir hefyd yn cael ei gynnal fel rhan o'r broses ymgynghori, a fydd yn rhoi cyfle i breswylwyr ofyn cwestiynau am y cais, ein rôl a'r broses asesu, a fydd felly’n cefnogi unigolyn i gyflwyno ymateb gwybodus.

Bydd y digwyddiad ymgysylltu rhithwir yn cael ei gynnal ar 3 Mehefin 2021 rhwng 1pm a 7pm. Gall aelodau o'r cyhoedd archebu slot 20 munud unigol i ofyn cwestiynau a thrafod y cais gyda Swyddog/Swyddogion CNC. Sylwch y gallai fod argaeledd cyfyngedig.

I ymholi, anfonwch e-bost at permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Erbyn 31 Mai 2021. Bydd y galwadau'n digwydd dros Microsoft Teams, sy'n caniatáu galwadau fideo a rhannu sgriniau mewn amser real. Gellir cynnal galwadau Microsoft Teams dros ffôn arferol hefyd, os yw'n well gan unigolion wneud hynny.

Rydym wedi ymgynghori â chyrff eraill yn unol â'n cytundebau cydweithio. Mae gwrando ar eraill yn ein helpu i wneud penderfyniadau gwell. Rydym yn defnyddio arbenigedd pobl eraill ac yn sicrhau ein bod wedi ystyried yr holl risgiau amgylcheddol.

Rydym wedi ymgynghori â'r sefydliadau canlynol:
• Cyngor Sir Powys - Yr Adran Gynllunio
• Cyngor Sir Powys - Adran Iechyd yr Amgylchedd
• Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
• Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
• Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Cwmni Gwasanaethau Dŵr Hafren Dyfrdwy

Bydd gohebiaeth sy'n ymwneud â'n hymgynghoriadau a'n hymatebion i'r ymgynghoriad gan y sefydliadau hyn yn cael ei rhoi ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein.

Ewch i'n cofrestr gyhoeddus ar-lein.


Camau Nesaf

Mae ein hymgynghoriad ar agor tan 1 Gorffennaf 2021. Pan fydd yr ymgynghoriad yn cau, byddwn yn dechrau ein hasesiad technegol a'n penderfyniad ar y cais, gan sicrhau ein bod yn ystyried yr holl sylwadau perthnasol a gawsom.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, gallwn ofyn am ragor o wybodaeth gan yr ymgeisydd os oes ei hangen arnom i gwblhau'r penderfyniad. Bydd unrhyw geisiadau am ragor o wybodaeth yn cael eu rhoi ar y gofrestr gyhoeddus ar-lein, yn ogystal ag unrhyw wybodaeth bellach a gyflwynir mewn ymateb gan yr ymgeisydd.

Ar ôl cwblhau ein penderfyniad, byddwn yn dod i benderfyniad drafft naill ai i ganiatáu neu wrthod y cais am drwydded. Byddwn wedyn yn cynnal ail ymgynghoriad cyhoeddus ar ein penderfyniad drafft, gan ystyried unrhyw sylwadau perthnasol unwaith eto cyn dod i benderfyniad terfynol.

Diweddarwyd y dudalen hon ar 20 Mai 2021 a chaiff ei diweddaru wrth i'r cais fynd yn ei flaen.