Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gadael yr UE

Mae’r Undeb Ewropeaidd wedi cytuno i ymestyn y dyddiad y byddai’r DU yn gadael yr UE i 31 Ionawr 2020.

Mae mesurau ar waith yng Nghymru i ddiogelu’r amgylchedd, ac mae’r mesurau hyn wedi’u hategu gan gyfreithiau a safonau’r UE. Bu Llywodraeth Cymru yn glir o ran ei hymrwymiad i gynnal neu wella ymrwymiadau amgylcheddol Cymru.

Mae CNC yn gweithio i hyrwyddo amgylchedd Cymru mewn sawl ffordd a phe bai’r DU yn gadael yr UE, byddai dyletswyddau a phwerau presennol CNC yn parhau fel y maent.

Gadael yr UE: y sefyllfa o ran trwyddedau

Mae gwaith CNC i hyrwyddo amgylchedd Cymru yn parhau a byddwn yn bwrw ymlaen â helpu unigolion a gweithredwyr a reoleiddir i ddeall a chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol, ac i wireddu’r manteision economaidd a chymdeithasol niferus a geir o arferion amgylcheddol da mewn meysydd fel gwastraff, ansawdd aer, dŵr, a gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau.

Mae Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wedi datgan na fyddai effaith ar y gofynion cyfreithiol o ran gwarchodaeth amgylcheddol pe bai’r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd gyda chytundeb, neu heb gytundeb.

Bydd CNC yn parhau i gyflwyno a rheoleiddio pob trwydded fel y gwna eisoes, gan barhau i ddiogelu cymunedau ac adnoddau naturiol Cymru.

Golyga hyn y dylech hefyd fod yn gweithredu i gyflawni telerau ac amodau eich trwyddedau ac yn rhoi cynlluniau wrth gefn yn eu lle i sicrhau eich bod yn gallu gwneud hynny pan fyddwn yn gadael yr UE, boed gyda chytundeb neu heb gytundeb.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am eich trwyddedau, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid drwy ffonio 0300 065 3000.

Gadael yr UE: Bioamrywiaeth a Chadwraeth Natur

Mae safleoedd Natura yn cynrychioli’r gorau o fyd natur Cymru ac maent yn cynnwys cynefinoedd a rhywogaethau sydd o bwys rhyngwladol neu sydd o dan fygythiad.

Mae safleoedd Natura yn cynnwys Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) ac Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ac maent yn creu rhwydwaith unigryw o fannau a warchodir sy’n ymestyn ar draws Ewrop. Os bydd y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, bydd safleoedd Natura Cymru yn destun yr un dulliau gwarchod ag a oeddent pan oedd y DU yn aelod-wladwriaeth o’r Undeb Ewropeaidd.

Gadael yr UE: sut mae CNC yn paratoi?

Pan fydd natur ac amseriad y broses o adael yr UE yn gliriach, bydd diweddariadau a chanllawiau rheoleiddiol gan CNC yn cael eu hychwanegu at y safle hwn, felly cofiwch wirio’r safle’n rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Ble galla i gael rhagor o wybodaeth?

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi canllawiau ar sut i baratoi pe bai’r DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Darllenwch ragor o wybodaeth ar wefan Paratoi Cymru.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi cyngor ar sut i baratoi pe bai’r DU yn gadael yr UE heb gytundeb.

Ymysg y meysydd a drafodir mae:

  • Llwythi gwastraff ar longau
  • Cemegau
  • Safonau allyriadau diwydiannol
  • Rheoliadau niwclear
  • Y newid yn yr hinsawdd

 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.