Canlyniad yr ymgynghoriad a'r ffordd ymlaen

Gofynnon ni am farn pobl ar yr opsiynau i reoli'r perygl o lifogydd yn Ninas Powys ac rydym wedi wedi gwrando ar yr hyn oedd gan y gymuned i'w ddweud - dyma sut y bwriadwn symud ymlaen

Ymatebion i’r ymgynghoriad

Diolch i bawb a gymerodd ran yn ein hymgynghoriad ar yr Achos Busnes Amlinellol i reoli perygl llifogydd yn Ninas Powys. Rydym yn gwerthfawrogi’r amser a dreuliwyd i ddarllen y wybodaeth am berygl llifogydd ac ystyried yr opsiynau sydd ar gael.

Derbyniwyd bron i 400 o ymatebion i’r ymgynghoriad, gyda’r mwyafrif helaeth o’r rhai a ymatebodd yn gwrthwynebu’r opsiwn yn ymwneud â storfa i fyny’r afon ar afon Tregatwg. Roedd y mwyafrif hefyd yn cefnogi safbwynt y grŵp ymgyrchu ‘Save Dinas Powys Woods And Protect Homes From Flooding’, sef gwella’r modd y caiff y llif ei fonitro ar afon Tregatwg, gweithredu dulliau rheoli llifogydd yn naturiol a gwella llifoedd o dan Bont Heol Caerdydd i leihau’r perygl llifogydd. Cafwyd rhywfaint o gefnogaeth i opsiynau amgen megis muriau llifogydd trwy’r pentref.

Y ffordd ymlaen

Wrth ystyried yr achos ymylol dros yr opsiwn storio i fyny’r afon a'r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad, mae’n amlwg y byddai bwrw ymlaen â hynny’n anodd iawn.

Yn anffodus, nid oes unrhyw ffordd arall a fyddai’n rheoli perygl llifogydd i’r rhan fwyaf o gartrefi a busnesau yn Ninas Powys o fewn canllawiau arfarnu prosiect y llywodraeth, yn arbennig o ran sicrhau gwerth am arian. O’r herwydd ni allwn gyfiawnhau gwneud unrhyw waith yn y dalgylch heblaw am barhau gyda’n dulliau presennol (yr opsiwn ‘busnes fel arfer’) ar gyfer rheoli perygl llifogydd yn y pentref, yn cynnwys cynnal a chadw a chlirio sianel yr afon.

Archwilio rheoli llifogydd yn naturiol

Rydym yn cydnabod y bydd hyn yn peri pryder i’r rhai sy’n wynebu perygl llifogydd. Fodd bynnag, mae’r ymatebion a gafwyd i’r ymgynghoriad wedi dangos parodrwydd o fewn y gymuned i weithio gyda ni a phartneriaid eraill, er enghraifft Coed Cadw, Llywodraeth Cymru, Cyngor Bro Morgannwg, tirfeddiannwyr ac eraill, i archwilio a datblygu opsiynau ar gyfer rheoli llifogydd yn naturiol yn nalgylch yr afon Tregatwg. Er na fyddai mesurau o’r fath yn lleihau perygl llifogydd i’r holl gymuned, gallent leihau rhywfaint ar y perygl llifogydd mewn rhannau o’r gymuned.

Byddwn yn ystyried y posibilrwydd o ddefnyddio cyllid a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i hyrwyddo rheolaeth llifogydd naturiol fel cyfle i Ddinas Powys, a byddwn yn ymgysylltu rhagor gyda’r gymuned a phartneriaid posibl dros y misoedd nesaf. Byddwn yn rhoi gwybod am unrhyw gynnydd yn hyn o beth ac yn croesawu awgrymiadau a chyfranogiad gan y gymuned.

Anfonwch ebost at dinas.powys@cyfoethnaturiol.cymru

Byddwn hefyd yn cyhoeddi’r Achos Busnes Amlinellol terfynol yn ystod yr haf eleni (2020).