Sut fydd ein gwaith yn effeithio arnoch chi o bosibl

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio prosiect o'r enw Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans (BETWS), er mwyn cwympo ardal o goed yn ddiogel a sefydlogi'r llechwedd ar hyd cefnffordd yr A487 ger Ceinws, i'r gogledd o Fachynlleth

Effaith ar bobl

Mae lleoliad cefnffordd yr A487 yn union o dan y coed yn golygu y bydd angen i ni reoli’r traffig ar gyfer peth o’r gwaith a wneir yn 2018.

Bydd goleuadau traffig yn cael eu gosod ar yr A470 ger Bont Evans o fis Chwefror 2018 i gosod ffens ddal ar hyd ymyl isaf y coetir - bydd gosod hon yn atal malurion rhag syrthio i'r ffordd pan fyddwn yn cwympo'r coed ar y llethr serth uwchben.

Pan fydd y ffens ddal wedi'i gosod, gall Dawnus symud ymlaen i'r cam nesaf a dechrau cwympo'r coed uwchben y ffordd.

Mae risg uchel wrth gwympo coed ar lechwedd mor serth uwchben y briffordd, a bydd angen rheoli’r traffig ymhellach.  Mae hyn yn cynnwys stopio’r traffig i’r ddau gyfeiriad am hyd at 10 munud ar y tro pan fydd coeden yn cael ei thorri neu ei symud oddi yno.

Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, a’r gwasanaethau brys er mwyn sicrhau ein bod ni’n lleihau’r effaith cymaint â phosibl.

Llwybrau yng Nghoedlan Tan y Coed

Er mwyn diogelwch, bu'n rhaid i ni gau llwybr rhedeg Bryn Llwyd. Rydym hefyd wedi cau'r llwybr cyhoeddus sy'n rhedeg i'r de o Bont Evans i'r tir uchel yng nghoedwig Tan y Coed, ble byddwn yn torri’r coed.

Bydd ein llwybrau cerdded a rhedeg eraill yn Tan y Coed yn aros ar agor. Os bydd angen i ni gau neu ddargyfeirio llwybr yn annisgwyl, bydd hyn yn cael ei arwyddo'n glir ar y safle a'i gyhoeddi ar ein gwefan.

Effaith ar fywyd gwyllt

Buom yn gwneud rhywfaint o glirio coed a llystyfiant yn yr ardal yn ystod y gaeaf. Bydd gwneud y gwaith paratoi hwn mewn ffordd sydd wedi’i gynllunio a'i drwyddedu, y tu allan i dymor effro’r pathewod, yn helpu i leihau effaith ein gwaith ar bathewod a bywyd gwyllt arall yn yr ardal.

Bydd ein Swyddog Cadwraeth a Threftadaeth Lleol hefyd yn ymweld â’r safle’n rheolaidd er mwyn cynnal arolygon ar adar ysglyfaethus a phathewod. Byddwn yn sicrhau ein bod bob amser yn dilyn yr arfer gorau er mwyn lleihau effaith ecolegol ein gwaith.