Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Newyddion Diweddaraf

Ar hyn o bryd rydym yn cynllunio prosiect o'r enw Gwaith Coed a Sefydlogi Llechwedd Bont Evans (BETWS), er mwyn cwympo ardal o goed yn ddiogel a sefydlogi'r llechwedd ar hyd cefnffordd yr A487 ger Ceinws, i'r gogledd o Fachynlleth

Newyddion diweddaraf

27/11/18

Mae’r gwaith yn mynd rhagddo’n dda, ac mae ein contractwyr, Dawnus a’r Gwasanaethau Goedwig bellach wedi clirio 80% o’r coed, ac mae’r holl waith cwympo wedi’i gwblhau i’r Gogledd o Bont Evans. Rydym yn dal yn disgwyl y bydd y gwaith cwympo wedi ei gwblhau yn y gwanwyn.

Caiff llwyni a choed brodorol eu cadw pan fo modd, a chaiff rhywogaethau estron, gan gynnwys coed a phlanhigion fel rhododendron, eu symud ymaith. Caiff pren marw a bonion rhydd, sy’n hollbwysig i bryfed a ffyngau, eu cadw ar rannau mwy gwastad y safle fel rhan o’n cynllun cadwraeth.

Mae’r cynllun ôl-gwympo o droi’r safle yn ôl yn safle o goed llydanddail brodorol hefyd ar y gweill ac rydym yn bwriadu gwneud rhywfaint o’r gwaith ailblannu ddiwedd y gaeaf.

Rheoli Traffig

Mae’r dulliau rheoli traffig ar waith o hyd ac maent wedi bod yn gweithio’n dda. Mae’r amser y mae’n rhaid i gerbydau stopio yn dal i fod dan 5 munud ar gyfartaledd ond efallai y bydd yr amser hwn yn cynyddu ychydig gan fod y coed mwyaf yn cael eu symud nawr ar ran serthaf y llethr,. Byddwn yn parhau i gadw golwg ofalus ar y sefyllfa, gan sicrhau na fydd y gwaith yn amharu gormod ar neb.

Paratoi ar gyfer tywydd garw

Rydym wedi cael ambell storm fawr yn barod yr hydref hwn, ac wrth i’r gaeaf nesáu disgwyliwn fwy o dywydd garw.

Er diogelwch y rhai sy’n gweithio ar y safle, efallai y bydd yn rhaid i Dawnus roi’r gorau i’r gwaith cwympo yn ystod tywydd eithafol. Rydym wedi cynllunio ar gyfer amgylchiadau o’r fath yn ein hamserlen, a gobeithio na fydd hyn yn achosi unrhyw oedi mawr.

Fel y gwyddoch, gall stormydd a gwyntoedd cryfion gynyddu’r risg wrth gwympo coed. Er mwyn helpu i leihau’r risg tra y bydd y gwaith cwympo’n cael ei wneud, mae Dawnus wedi bod yn cynaeafu llecynnau mwyaf agored y safle yn gyntaf, gan weithio o’r ymylon tua’r canol. Hefyd, maent wedi lleihau nifer yr ymylon agored sy’n dioddef yn arbennig yn sgil gwyntoedd cryfion.

Bydd Dawnus yn cynnal archwiliadau rheolaidd pan fydd rhybuddion tywydd y Swyddfa Dywydd ar waith, ac os bydd ganddynt unrhyw bryderon byddant yn rhoi gwybod i Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, a all drefnu i gau’r ffordd pe bai angen.

Pe baech yn gweld coeden wedi syrthio ar draws y brif ffordd, cysylltwch ag Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ar 0300 123 1213 neu cysylltwch â Dawnus.

Oriau Gweithio dros Gyfnod y Nadolig

Ni fydd ein contractwyr yn gwneud unrhyw waith cwympo coed dros gyfnod y Nadolig sy’n golygu na fydd system reoli traffig yn weithredol rhwng 21 Rhagfyr a 3 Ionawr. Bydd y tîm yn parhau i ymweld â’r safle ac yn ei archwilio yn rheolaidd drwy gydol yr amser hwn.

Newyddion diweddaraf

25/08/2018

Wnaethom gyflwyno diweddariad ym mis Gorffennaf i’ch hysbysu y byddai Dawnus yn dechrau cwympo’r coed o’r rhan fwyaf serth o’r llechwedd - gan atal traffig i’r ddau gyfeiriad bob tro byddai coeden yn cael ei chwympo a’i symud.

Rwy’n falch o ddweud fod y gwaith yn mynd yn ei flaen yn dda gyda 70% o goed wedi’u cwympo hyd yma.

Rheoli Traffig ar yr A487

Fel y gwyddoch, mae’r rhan hon o’r prosiect yn achosi perygl mawr i bobl a cheir islaw, felly, mae’n rhaid i ni atal traffig i’r ddau gyfeiriad am hyd at ddeg munud bob tro y bydd coeden yn cael ei chwympo a’i symud.

Mae’r trefniadau traffig hyn bellach wedi bod ar waith ers ychydig dros 6 wythnos, ac rydym wedi bod yn cadw llygad ar hyd pob arhosiad. Hyd yn hyn, mae hyd bob arhosiad, ar gyfartaledd, wedi bod o dan 5 munud.

Newid mewn amseroedd gwaith

Er mwyn medru gwneud y gorau o’r diwrnod gwaith cyn yr Hydref, mae Dawnus yn mynd i gynyddu ychydig ar eu horiau gweithio.

I leihau amhariad, byddant yn dal i stopio gweithio yn ystod ‘oriau brig’ ond bydd hyn bellach rhwng 08:30-09:30 a 15:30-16:00. Mae’r oriau estynedig hyn ar sail prawf a byddwn yn parhau i fonitro traffig ar yr A487.

Ni fyddant yn cwympo coed ar y llethr serth yn ystod y penwythnos nac ar wyliau cyhoeddus, felly ni fydd yna reolaeth traffig yn ystod y cyfnodau hynny.

Rheolaeth draffig gynyddol i ddechrau wythnos nesaf

03/07/18

Fe wnaethom roi diweddariad ym mis Ionawr i roi gwybod i chi fod Dawnus, ein contractwr, wedi cwblhau gwaith paratoadol yn yr ardal ac y byddai’n dechrau gosod ffens ddal ar hyd ymyl isaf y coetir.

Mae’r gwaith wedi mynd rhagddo’n dda ac yn fuan byddant yn dechrau cam nesaf y prosiect, i dorri’r coed ar y ran fwyaf serth o’r llethr, wythnos nesaf.

Cynyddu rheolaeth draffig

Mae’r rhan hon o’r prosiect yn risg uchel i bobl a cheir sydd islaw’r coed, felly, bydd angen i ni roi stop ar draffig yn y ddau gyfeiriad am hyd at ddeng munud bob tro y bydd coeden yn cael ei thorri a’i symud.

Bydd y ffens ddal yn helpu i atal cerrig a malurion rhag syrthio i’r briffordd, ond mae llawer o'r coed dros 43m o uchder ac yn pwyso dros 12 tunnell, felly mae angen rheolaeth draffig ‘coch i gyd’ arnom er mwyn diogelu’r rhai sy’n gyrru ar y ffordd islaw’r coed.

Disgwyliwn y bydd yn cymryd tua 9 mis i gael gwared ar y coed o rannau mwyaf serth y llethr. Fodd bynnag, gallwn ond gwneud hyn un goeden ar y tro, felly mae'n bwysig pwysleisio y gall hyd y gwaith newid, yn dibynnu ar sut mae’r gwaith yn mynd rhagddo.

Lleihau’r aflonyddwch

Ni fydd Dawnus yn gosod y rheolaeth draffig coch i gyd yn ystod ‘oriau brig’ rhwng 08:00 a 09:30 a 15:00 a 17:30.

Nid ydynt yn bwriadu gweithio ar y llethr serth dros y penwythnos nac yn ystod gwyliau cyhoeddus.

Mae trefniadau hefyd ar waith i sicrhau bod cerbydau brys yn gallu mynd trwy’r goleuadau ar unrhyw adeg heb unrhyw oedi.

Pan siaradom â phobl yn ein sesiynau galw heibio'r llynedd, roedd pryderon ynghylch mwy o draffig yng Ngheinws yn ystod y rheolaeth draffig ‘coch i gyd’. Felly, rydym wedi cytuno ar orchymyn Amwynder Rheoleiddio Traffig Dros Dro (TTRA) ar y ffordd C2166, oddi ar yr A487.

Mae hyn yn golygu y bydd mynediad yn cael ei gyfyngu i breswylwyr a busnesau - fodd bynnag, byddwn yn arwyddo bod busnesau yn yr ardal yn dal i fod ar agor fel arfer.

Bydd dargyfeiriad ar wahân hefyd yn cael ei arwyddo ar hyd yr A470, trwy Fallwyd, ar gyfer gyrwyr sy’n dymuno osgoi’r aflonyddwch yn gyfan gwbl.

Mae’n ddrwg gennym am yr amhariad yn ystod y cyfnod hwn a byddwn yn gwneud ein gorau i leihau’r effaith ar y gymuned a defnyddwyr y ffordd, ond mae hwn yn brosiect pwysig a’n blaenoriaeth yw cadw pawb yn ddiogel.

Y llwybrau yn Nhan y Coed

Er lles diogelwch, bu’n rhaid i ni gau llwybr rhedeg Bryn Llwyd. Rydym hefyd wedi cau'r llwybr cyhoeddus sy’n rhedeg i’r de o Bont Evans i'r tir uchel o fewn coedwig Tan y Coed, lle bydd y gwaith torri coed yn digwydd.

Bydd ein llwybrau cerdded a rhedeg eraill yn Nhan y Coed yn aros ar agor. Os bydd angen i ni gau neu ddargyfeirio llwybr yn annisgwyl, bydd hyn yn cael ei arwyddo’n glir ar y safle a’i hysbysebu ar ein gwefan.

Effaith ar fywyd gwyllt a’r amgylchedd

Rydym hefyd wedi ymrwymo i leihau effaith ein gwaith ar fywyd gwyllt. Rydym wedi dechrau hyn trwy glirio rhai coed a llystyfiant dros y gaeaf. Mae ein Swyddog Cadwraeth a Threftadaeth hefyd wedi bod yn ymweld â'r safle yn rheolaidd i gynnal arolygon o bathewod ac adar ysglyfaethus, gan sicrhau ein bod bob amser yn dilyn yr arfer orau i leihau effaith ecolegol ein gwaith.

Diweddariad prosiect BETWS – ymunwch â’n sesiwn galw heibio!

13/6/18

Fe wnaethom roi diweddariad ym mis Ionawr i roi gwybod i chi fod Dawnus, ein contractwr, wedi cwblhau gwaith paratoadol yn yr ardal ac y byddai’n dechrau gosod ffens ddal ar hyd ymyl isaf y coetir.

Mae’r gwaith wedi mynd rhagddo’n dda, gyda’r rhan fwyaf o’r coed risg isel wedi eu torri. Mae’r ffens ddal wedi’i gosod, sy’n golygu y bydd modd dechrau ar y gwaith o dorri’r coed ar y llethr uwchlaw’r ffordd yn fuan.

Rheoli traffig

Ni fydd tarfu na rheoli traffig ar y ffordd am y 3-5 wythnos nesaf gan y bydd Dawnus yn parhau â’r gwaith risg isel.

Serch hynny, tua diwedd mis Gorffennaf, bydd Dawnus yn dechrau torri coed ar rannau serth iawn o’r llethr, sy’n waith risg uchel. Er mwyn gwneud hyn mewn modd diogel, bydd angen iddyn nhw atal traffig am hyd at ddeng munud bob tro y bydd coeden yn cael ei chwympo, ei thorri, a’i symud oddi yno.

Rydym yn disgwyl y bydd y gwaith torri coed risg uchel yn dechrau tua diwedd mis Gorffennaf, ac y bydd yn para 9 mis.

Ni allwn wneud hyn ond un goeden ar y tro, felly mae’n bwysig pwysleisio y gall yr amseru newid, gan ddibynnu ar sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen.

Sesiwn galw heibio

Ymunwch â’n sesiwn galw heibio er mwyn dysgu sut bydd Dawnus yn gweithio i leihau’r effaith ar y gymuned leol ac ar ddefnyddwyr y ffordd. Bydd hwn hefyd yn gyfle i ddysgu rhagor am y prosiect, a dysgu sut y byddwn yn rheoli’r ardal er mwyn atal hyn rhag digwydd yn y dyfodol.

Dewch i’n gweld ar 26 Mehefin o 15.00-19.00 yn yr Institiwt, Corris.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon ond eich bod yn methu â dod i’n sesiwn galw heibio, gallwch gysylltu â ni yn uniongyrchol trwy e-bost betws@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ffoniwch 0300 065 3000. Neu cysylltwch â Dawnus trwy e-bost mikecrowley@dawnus.co.uk / ffoniwch 07920 770109.

Gosod ffens ddal

Mae gwaith i osod y ffens bwrpasol 900 metr ar hyd ffordd A487, ger Ceinws, yn mynd yn dda. Mae ein contractwyr, Dawnus, wedi gosod tua 50% o’r ffens hyd yma.

Os ydych chi wedi teithio ar hyd y rhan hon ffordd yn ddiweddar, neu os ydych yn teithio arni’n rheolaidd, rydym yn ymddiheuro am yr amhariad!

Unwaith y bydd y ffens gyfan wedi ei gosod, bydd Dawnus yn symud at y cam nesaf ac yn dechrau tynnu’r coed o lan yr afon.

Byddwn yn rhoi diweddariad llawn cyn i’r gwaith hwn ddechrau er mwyn i bobl gael gwybod beth sy’n digwydd, a sut y gallai hyn effeithio arnynt. Rydym hefyd yn bwriadu cynnal sesiwn galw heibio arall i’r cyhoedd fel y gall pobl gyfarfod tîm y prosiect a gofyn cwestiynau iddynt am y gwaith.

*Sesiwn galw heibio prosiect BETWS wedi ei chanslo*

Mae sesiwn galw heibio prosiect BETWS, oedd i fod i gael ei chynnal yn yr Institiwt yng Nghorris y prynhawn yma, wedi cael ei chanslo oherwydd y tywydd garw ac i sicrhau diogelwch pawb.

Byddwn yn ystyried cynnal sesiwn arall yn ddiweddarach, ond, yn y cyfamser.

Goleuadau traffig i'w gosod wrth i ran nesaf prosiect BETWS ddechrau

05/02/2018

Mae Dawnus, ein contractwr, wedi bod yn gweithio ar y safle ers mis Tachwedd ac mae’r gwaith paratoi yn mynd yn ei flaen yn dda. Mae hyn yn cynnwys gwella’r ffyrdd mynediad yn y goedwig, paratoi safle ar gyfer y peiriannau/offer a gosod arwyddion.

Yr wythnos hon, byddwn yn dechrau ar gam nesaf y gwaith ac yn gosod ffens ddal ar hyd ymyl waelod y coetir - bydd hyn yn atal malurion rhag syrthio ar y ffordd pan fyddwn yn dechrau cwympo'r coed ar y llechwedd serth uwchlaw.

Rheoli Traffig

Gan fod yr A487 yn union islaw'r ardal ble’r ydym yn gweithio, bydd angen i ni gau un lôn o draffig wrth i ni osod y ffens ddal.

Bydd goleuadau traffig yn cael eu gosod ar yr A470 ger Bont Evans yr wythnos nesaf, a byddant yn eu lle am tua tri mis tra bo’r ffens yn cael ei gosod yn ei lle. Er, gall yr amseriad amrywio ychydig, yn dibynnu ar sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.

Bydd y goleuadau yn eu lle o ddydd Llun i ddydd Gwener - bydd Dawnus yn stopio gweithio ac yn symud y goleuadau oddi yno dros y penwythnosau er mwyn tarfu cyn lleied â phosibl ar deithwyr.

Pan fydd y ffens ddal wedi'i gosod, gall Dawnus symud ymlaen i'r cam nesaf a dechrau cwympo'r coed uwchben y ffordd.

Mae risg uchel wrth gwympo coed ar lechwedd mor serth uwchben y briffordd, a bydd angen rheoli’r traffig ymhellach.  Mae hyn yn cynnwys stopio’r traffig i’r ddau gyfeiriad am hyd at 10 munud ar y tro pan fydd coeden yn cael ei thorri neu ei symud oddi yno.

Ni fydd y cwympo’n dechrau hyd nes fydd yn ffens ddal yn ei lle a byddwn yn darparu diweddariad arall cyn i hyn ddechrau.

Sesiwn galw heibio a chysylltu

Byddwn hefyd yn cynnal sesiwn galw heibio arall ar 1 Mawrth rhwng 14.00-19.00 yn Institiwt Corris lle caiff pobl fwy o wybodaeth am y prosiect a chyfarfod y tîm sy’n gysylltiedig â’r gwaith.

Gallwch hefyd gysylltu â ni’n uniongyrchol trwy e-bostio betws@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu ffonio 0300 065 3000. Neu, gallwch gysylltu â Dawnus trwy e-bostio  mikecrowley@dawnus.co.uk neu ffonio 07920 770109.

Gwaith paratoi bellach ar y gweill

27/11/17

Mae Dawnus bellach wedi dechrau ar waith paratoadol yn yr ardal er mwyn gwella ffyrdd mynediad i’r goedwig, sefydlu ardal amgaeedig ar y safle a gosod arwyddion.

Tra bydd y gwaith paratoadol hyn ar y gweill, ni fydd yr effaith yn amlwg i bawb.

Serch hynny, rydym wedi gorfod cau llwybr rhedeg Bryn Llwyd yng nghoedwig Tan y Coed ac ni fydd yn ailagor nes y byddwn wedi gorffen gweithio yn yr ardal. Rydym yn deall y bydd hyn yn rhwystredig i bobl sy’n dymuno defnyddio’r llwybr, ond mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud hyn er mwyn cadw pobl yn ddiogel tra byddwn ni’n gweithio yn yr ardal.

Efallai y bydd llwybrau eraill yn Nhan y Coed hefyd ar gau neu’n cael eu dargyfeirio wrth i’r prosiect fynd yn ei flaen. Caiff hyn ei nodi’n glir ar arwyddion ar y safle a’i hysbysebu ar dudalennau gwe Tan y Coed.

Bydd angen i ni reoli’r traffig ar gyfer peth o’r gwaith a wneir yn 2018.

Bydd hyn yn cynnwys cau un lôn o draffig, ac ar brydiau bydd angen i ni atal traffig o’r ddau gyfeiriad am hyd at 10 munud ar y tro. Mae manylion ac amserau’r rheolaeth traffig yn cael eu cwblhau ar hyn o bryd, ond byddwn yn darparu diweddariad llawn cyn y bydd y rhain yn cael eu gosod yn eu lle flwyddyn nesaf.

Rydym yn gweithio gydag Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru, a’r gwasanaethau brys er mwyn sicrhau ein bod ni’n lleihau’r effaith cymaint â phosibl.

Diweddariad cryno ynglŷn â phrosiect BETWS

23/10/17

Ers y sesiynau cyhoeddus ym mis Mai, rydym wedi bod yn gweithio er mwyn cael y caniatadau angenrheidiol megis Gorchmynion Datblygu Cyffredinol a Ganiateir a thrwydded gwaith stryd, a threfnu caniatâd ar gyfer rheoli’r traffig. Rydym hefyd wedi cynnal proses dendro llym i benodi contractwr i wneud y gwaith ac ymgynghorwyr i reoli a goruchwylio’r cytundeb adeiladu.

Mae’r broses dendro wedi dod i ben, ac mae’n dda gennym gyhoeddi bod Dawnus wedi cael ei benodi fel Prif Gontractwr y prosiect.

Cwmni peirianneg yw Dawnus sydd â phrofiad o gyflawni cynlluniau cymhleth ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru, gan gynnwys Cynllun Lliniaru Llifogydd Parc y Rhath cyfredol yng Nghaerdydd.

Maen nhw wedi dewis tîm sgiliedig a phrofiadol iawn i gyflawni prosiect BETWS ac, oherwydd natur arbenigol y gwaith a’r peryglon cysylltiedig, yn gweithio mewn partneriaeth â nifer o gwmnïau lleol sydd â môr o brofiad o weithio mewn sefyllfaoedd tebyg, ac yng nghanolbarth Cymru yn benodol.

Mae disgwyl y bydd y gwaith yn dechrau yn yr hydref, ond mae’n rhaid i ni gwblhau holl fanylion y rhaglen a’r cytundeb a threfnu dyddiad dechrau’r gwaith.

Byddwn yn cadarnhau’r dyddiad dechrau a gwybodaeth ynglŷn â sesiwn galw heibio arall yn fuan. Bydd hyn yn gyfle gwych i gyfarfod â’r contractwr a’r tîm prosiect. Byddwn hefyd yn esbonio’r cynlluniau rheoli traffig terfynol ac yn trafod sut y bydd hyn yn effeithio arnoch chi.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.