Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Croeso i ein Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon

Bob blwyddyn, rydyn ni’n cynhyrchu Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon. Mae'r dogfennau hyn yn:

  • Amlinellu ein llwyddiannau a'n perfformiad dros y flwyddyn ddiwethaf
  • Rhoi crynodeb o brif feysydd ein gwaith
  • Dangos y cynnydd a wnaed o ran ein blaenoriaethau strategol
  • Manylu ar ein perfformiad yn erbyn mesurau a thargedau allweddol a osodwyd gan Lywodraeth Cymru
  • Darparu dadansoddiad o'n hincwm a'n gwariant

Caiff ein Cyfrifon eu harchwilio gan Swyddfa Archwilio Cymru.