Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein cynllun busnes

Ein gweithgareddau a’n cyllid 2019–2020

Croeso i'n Cynllun Busnes ar gyfer 2019/20, sy'n nodi'r hyn yr ydym yn bwriadu ei gyflawni dros y flwyddyn i ddod. Mae'n ffurfio trydedd flwyddyn ein Cynllun Corfforaethol hyd at 2022. Cam yw'r Cynllun Busnes tuag at ddatblygu ffordd newydd o weithio ac mae'n cynllunio ac yn anelu at nodau cyffredin mewn ffordd gydweithredol yn dilyn 2 ddarn allweddol o ddeddfwriaeth, sef Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Yn ogystal â’n rôl barhaus ceir deg blaenoriaeth sy’n cynrychioli’r darnau mwyaf penodol o waith y byddwn yn mynd i’r afael â hwy yn ystod 2019/20. Bydd ein holl flaenoriaethau yn cael eu cyllido i gyflawni’r uchelgais a amlinellwyd yn y Cynllun Busnes hwn: 

  • Datblygu CNC
  • Cyflawni Datganiadau Ardal
  • Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol
  • Ymateb i ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd
  • Gwella iechyd a llesiant
  • Rheoli Dŵr yn Gynaliadwy
  • Rheolaeth o dir yr ydym yn ei reoli yn y dyfodol a chydweithio gydag eraill 
  • Gwrthdroi'r dirywiad mewn bioamrywiaeth
  • Mynd i'r afael â gweithgarwch gwastraff anghyfreithlon
  • Hwyluso’r defnydd o ynni adnewyddadwy a datgarboneiddio

Ein Pwrpas

Rydym yn canolbwyntio ar barhau â’n rheolaeth gynaliadwy o adnoddau naturiol a’i rhoi ar waith. Mae ein Hadroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol yn nodi rhai o'r heriau a'r cyfleoedd sydd gennym ar hyn o bryd. Fel y gallwn roi sylw i'r cyfleoedd i reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy er mwyn cynyddu llesiant, a thrwy fabwysiadu egwyddorion rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy yn y ffordd rydym yn gweithio, rydym wedi datblygu ein casgliad cyntaf o Amcanion Llesiant. Gan ddechrau trwy gynnwys ein rhanddeiliaid, yn fewnol ac yn allanol, rydym wedi ystyried sut y gallwn gydweithio gyda'n partneriaid ac integreiddio ein hamcanion gydag amcanion eraill ac ar draws y Nodau Llesiant. Bydd hyn yn ein helpu i sicrhau y bydd ein gweithgareddau'n atal heriau'r Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol rhag gwaethygu yn y tymor hir.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cynllun Busnes 2019/20 PDF [403.8 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.