Arolwg Pobl 2016

Cafodd ein Harolwg Pobl ei gynnal ym mis Ebrill 2016 er mwyn inni gael barn onest ein staff ynglŷn â sut y maen nhw’n teimlo ynghylch gweithio i Cyfoeth Naturiol Cymru a gweld pa feysydd gwaith y mae angen inni ganolbwyntio arnyn nhw i wella pethau

Mae cynnal yr arolwg a dadansoddi’r canlyniadau wedi ein helpu i ddeall materion pwysig, fel yr effaith a gaiff newidiadau, effaith pwysau ariannol yn y sector cyhoeddus a deall yr effaith a gaiff ffyrdd newydd o weithio ar ein staff.

Mae’r canlyniadau’n dangos y materion y mae angen inni ymdrin â nhw er mwyn gwneud Cyfoeth Naturiol Cymru yn lle gwell i weithio ynddo, ynghyd ag angerdd ac ymrwymiad ein staff tuag at eu gwaith a bywyd gwyllt a thrigolion Cymru.

Meddai Emyr Roberts, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r canlyniadau’n siomedig ac mae’r tueddiadau’n dangos yr effaith a gaiff parhau i gyflawni gwasanaethau yn ystod cyfnod o newidiadau cyson wrth inni drawsnewid o fod yn dri sefydliad i fod yn un, tra mae ein cyllidebau’n crebachu ac wrth inni sicrhau’r arbedion o £158 miliwn a oedd yn sail i’r achos busnes dros greu Cyfoeth Naturiol Cymru.

“Fodd bynnag, mae o wedi bod yn gyfnod llawn llwyddiant hefyd, ac mewn tair blynedd rydym wedi parhau i gyflawni gwaith pwysig er budd amgylchedd Cymru.

“Delio â llifogydd mawr ac achosion difrifol o glefyd yn ein coed llarwydd – dwy enghraifft yn unig o’n llwyddiannau. Ac rydym wedi cyflawni pethau llai amlwg hefyd, fel rhoi systemau ac arferion gweithio newydd ar waith.

“Ond mae hyn i gyd wedi golygu newid – rhywbeth sydd bron bob amser yn arwain at anesmwythyd. Ac ar sail canlyniadau’r arolwg staff mae’n amlwg fod angen i ni, fel uwch-reolwyr, wneud mwy i gefnogi ein staff trwy gyfnod sy’n dal i fod yn ddyrys.

“Roedd Bwrdd a Thîm Gweithredol CNC yn benderfynol o gynnal yr arolwg er mwyn deall yr effaith a chlywed yr hyn y mae pobl yn ei ddweud. Mae’r hyn a ddaw nesaf yn hollbwysig. Mae’r staff wedi dweud wrthym sut y maen nhw’n teimlo a ble y mae angen inni ganolbwyntio er mwyn gwella’r sefyllfa.

“Rydym yn lwcus dros ben o gael staff mor ymroddedig, angerddol a medrus, a rhaid inni weithio’n galetach i’w cynnwys a’u cefnogi. Mae dod o hyd i’n ffordd trwy hyn yn hanfodol, oherwydd mae gennym ran bwysig i’w chwarae wrth sicrhau gwell dyfodol i Gymru trwy reoli’r amgylchedd a’n hadnoddau naturiol yn gynaliadwy.”

Mae canlyniadau ein Harolwg Pobl ar gyfer 2016 i’w cael yma.