Iechyd a lles

Ein diben yw sicrhau bod adnoddau naturiol Cymru yn cael eu cynnal, eu hyrwyddo a’u defnyddio yn gynaliadwy, yn awr ac yn y dyfodol. Fel rhan o hyn mae gennym ni ddyletswyddau a chyfleoedd i ddiogelu a gwella iechyd a lles pobl

Mae pobl sy’n weithgar ac yn mwynhau’r awyr agored yn fwy tebygol o fyw bywydau hirach, iachach a hapusach. Rydym yn gofalu am nifer o safleoedd ar draws Cymru lle y gall pobl fwynhau harddwch ein hamgylchedd naturiol, a hynny dafliad carreg o’u cartref.

Mae tystiolaeth gref hefyd yn cysylltu ansawdd amgylcheddol gwael gydag iechyd cyhoeddus gwael, a thrwy weithio gyda phartneriaid rydym yn chwarae rhan allweddol wrth gadw cymunedau yn ddiogel rhag niwed amgylcheddol yng Nghymru - boed hynny o ansawdd aer gwael, llifogydd neu lygredd.

I ddysgu mwy am ein cyfraniad i ddiogelu a gwella iechyd a lles pobl Cymru, edrychwch ar ein Prosbectws Iechyd neu gwyliwch y fideo hwn.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Prosbectws Iechyd Ein cyfraniad at ddiogelu a gwella iechyd a lles PDF [488.1 KB]
Prosbectws Iechyd Atodiad 1 Gweithgareddau ac Adnoddau PDF [114.4 KB]