Sut rydym ni’n rheoleiddio gwaith casglu cocos masnachol yn Aber Afon Dyfrdwy

Beth rydym ni’n ei wneud

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoli’r bysgodfa gocos yn Aber Afon Dyfrdwy mewn modd cynaliadwy drwy gyflwyno trwyddedau i’r rhai sy’n gymwys i gynaeafu cocos. Ar hyn o bryd, rydym yn rhoi 53 o drwyddedau llawn y flwyddyn, yn seiliedig ar faint o gocos y gellir eu cynaeafu’n gynaliadwy yn ôl ein harolwg o’r stoc.

Llwyddwyd i gadw’r bysgodfa ar agor bob blwyddyn ers 8 mlynedd drwy:

  • gymryd camau gorfodi i ddiogelu’r gwelyau cocos rhag cael eu cynaeafu’n anghyfreithlon
  • gweithredu ein Cynllun Rheoli Cocos Aber Afon Dyfrdwy
  • ymgynghori â deiliaid trwydded ynglŷn â datblygiadau i’r Cynllun Rheoli a Gorchymyn Rheoleiddio Cocos
  • gweithio gyda sefydliadau eraill i leihau dulliau anghynaliadwy o gynaeafu cocos

Pam mae angen rheoleiddio cynaeafu cocos yn Aber Afon Dyfrdwy?

Cyn i’r Gorchymyn Rheoleiddio Cocos ddod i rym yn 2008, bu cocos Aber Afon Dyfrdwy trwy flynyddoedd o lanw a thrai. Oherwydd gorgynaeafu pan oedd digon o stociau ar gael, doedd dim modd cynaeafu am sawl blwyddyn.

Diolch i Orchymyn 2008, roedd modd i ni reoleiddio’r bysgodfa er mwyn darparu incwm sefydlog i gasglwyr cocos proffesiynol a chreu pysgodfa gynaliadwy. Felly, mae’r gwelyau ar agor bob blwyddyn ers i’r Gorchymyn ddod i rym, ac mae’r stociau cocos bellach yn fwy sefydlog o gymharu â’r gorffennol.

Mae’r Cyngor Stiwardiaeth Forol wedi cydnabod llwyddiant ein cynllun rheoli, sydd ar waith yn effeithiol, trwy gyflwyno tystysgrif cynaliadwyedd i bysgodfa gocos Aber Afon Dyfrdwy yn 2012. Hon yw’r ail bysgodfa gocos cyffredin yn y byd i gael anrhydedd o’r fath.

Rhagor o wybodaeth

Gorchymyn Pysgodfa Gocos Aber Afon Dyfrdwy 2008 ynghyd â map.

Cynllun Rheoli Gorchymyn Unigol a Rheoleiddiol Pysgodfa Gocos Dyfrdwy.

The Dee Estuary Cockle Fishery Endorsement Procedure.

The Dee Estuary Cockle Fishery Enforcement and Sanctions Guidance.