Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afan

Mae Parc Coedwig Afan, ychydig funudau o’r M4, yn un o’r cyrchfannau beicio mynydd eiconig ym Mhrydain Fawr

Beiciwr mynydd yn uchel yn Afan

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae holl feysydd parcio, ardaloedd chwarae a blociau toiledau Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ar gau o 23 Mawrth 2020.

 

Mae’r llwybrau beicio mynydd ar gau. Bydd dim gwaith cynnal a chadw ar ein llwybrau beicio mynydd am gyfnod amhenodol.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Cyflwyniad

Mae llwybrau beicio mynydd wedi cael eu creu ar lethrau lle y bu pyllau glo gynt, ac mae’r cwm wedi cael ei droi’n baradwys i feicwyr.

Mae Parc Coedwig Afan, gyda’i ddewis helaeth o lwybrau wedi’u graddio o wyrdd i ddu, yn cynnig rhai o’r cyfleoedd beicio mynydd mwyaf cyffrous a blaengar yn y wlad.

Ceir arwyddbyst ar yr holl lwybrau beicio mynydd.

Mae’r llwybrau yn dechrau naill ai o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan, neu Ganolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg neu faes parcio Rhyslyn.

Ac nid oes angen dod â beic gan fod modd eu llogi.

Pa lwybr beicio mynydd sy’n iawn i chi?

Caiff y llwybrau beicio mynydd ym Mharc Coedwig Afon eu graddio er mwyn rhoi syniad i chi o ba mor anodd ydynt.

Er mwyn sicrhau eich bod yn dewis llwybr beicio mynydd y gallwch ymdopi ag ef:

Cau a dargyfeirio

Sylwch:

 • Weithiau, rhaid inni gau neu ddargyfeirio llwybrau er eich diogelwch tra byddwn yn mynd i’r afael â gwaith cynnal a chadw neu weithrediadau coedwig
 • O dro i dro, efallai y bydd yn rhaid inni gau safle mewn tywydd eithafol, fel gwyntoedd cryfion neu eira a rhew, oherwydd y perygl posibl i ymwelwyr a staff
 • Cofiwch ddilyn unrhyw gyfarwyddiadau a welwch ar y safle, a gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion dargyfeirio dros dro sydd mewn grym

Gallwch gael rhagor o wybodaeth o’r Diweddariad i'r Llwybr Beicio Mynydd.

Llwybrau i’r teulu

Rheilffordd

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ryslyn

Hyd:

 • 22.5 cilomedr (Pont-rhyd-y-fen i Flaengwynfi)
 • 22.5 cilomedr (Glyncorrwg ac yn ôl)
 • 16 cilomedr (llwybr cylchol o Bont-rhyd-y-fen i’r Cymer ac yn ôl)

Gradd: ffordd goedwig neu debyg

Llwybr Rheilffordd MTB Afan PDFMae llwybr y Rheilffordd yn llwybr beicio lefel isel ar hyd llwybr llydan a gwastad yr hen linellau rheilffordd a fu gynt yn cludo teithwyr a glo ar hyd y cwm.

Yn ogystal â dilyn cledrau rheilffyrdd segur, mae’r llwybr yn mynd i mewn i ffyrdd coedwig ac yn ymlwybro drwy fannau coedwigol ac agored lle y bu seidins rheilffyrdd gynt.

Mae hen orsaf Cynonville wedi cael ei throi’n lloches ac yn fan barbiciw ac mae llawer o feinciau a byrddau picnic ar hyd y ffordd i gael seibiant a mwynhau’r olygfa. 

Llwybr gwyrdd (hawdd)

Rookie

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Hyd:

 • 5.8 cilomedr (llwybr gradd gwyrdd)
 • 2.3 cilomedr (dolen gradd glas ddewisol)

Gradd: gwyrdd (ag estyniad dewisol i ddolen gradd glas

Llwybr Rookie MTB Afan PDFLlwybr Rookie yw llwybr gradd gwyrdd cyntaf Parc Coedwig Afan ac mae’n cynnig llwybr perffaith i newydd-ddyfodiaid neu’r rhai sydd am gael taith feicio hamddenol.

Cafodd ei adeiladu mewn rhannau er mwyn i feicwyr gael dewis beicio ar hyd cymaint neu gyn lleied ohono ag y dymunant.

Mae hwn yn llwybr llydan gyda disgynfeydd sy’n plymio ychydig a cheir ardal sgiliau i’r teulu ar hyd y ffordd lle y gall beicwyr ddatblygu eu sgiliau hefyd.

Ar ddiwedd y llwybr gwyrdd, ceir dolen ddewisol gradd glas 2.3 cilometr o hyd ger yr afon. Mae hyn yn rhoi rhagflas i’r rhai sydd am ymgymryd â theithiau beicio mwy anodd neu sy’n chwilio am fwy o antur.

Llwybr glas (cymedrol)

Blue Scar

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Hyd: 7 cilomedr

Gradd: glas

Blue Scar MTB Afan PDFMae enw llwybr beicio mynydd Blue Scar yn tarddu o hanes cloddio’r cwm ac mae wedi’i gynllunio ar gyfer y rhai sy’n fedrus iawn ar lwybrau gwyrdd ac sydd am roi cynnig ar daith feicio fwy pellennig a heriol.

Mae’n dringo allan o’r ganolfan ymwelwyr ac yn cynnig rhai golygfeydd gwych i feicwyr. Ar y daith yn ôl ar lethr arall y cwm mae ychydig o nodweddion technegol.

Mae hwn yn llwybr gwych i wella sgiliau beicio ac ennyn hyder.

Llwybrau coch (anodd)

Penhydd

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Hyd: 14.4 cilomedr

Gradd: coch

Penhydd MTB Afan PDFMae llwybr Penrhydd yn rhannu ei ddringfa gyntaf â llwybr Blue Scar ond, lle mae Blue Scar yn ymrannu, mae Penrhydd yn parhau i ddringo.

Mae’r llwybr yn cynnwys cymysgedd o’r hen a’r newydd, gan gynnwys dringfeydd ar ffyrdd coedwig â golygfeydd gwych, disgynfeydd trac sengl llyfn a rhai rhannau mwy serth newydd sy’n ffurfio dolen yn ôl i’r ganolfan ymwelwyr.

Y Wal

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ryslyn

Hyd: 23 cilomedr

Gradd: coch

Y Wal MTB Afan PDFMae llwybr beicio mynydd y Wal yn cynnwys rhai o’r disgynfeydd trac sengl gorau yn y DU.

Mae’n croesi ochr ogleddol Cwm Afan ar drac sengl sy’n amrywio o rannau cyflym, agored a llyfn i rannau tynn, technegol, llawn bonion.

Mae golygfeydd gwych o’r cwm a’r arfordir ac, mewn mannau, gall deimlo’n agored iawn ar y llethrau serth.

Noder: Wrth ddynesu at y trac sengl mae’n ymuno â’r llwybr beicio lefel isel i’r teulu a’r hen linell reilffordd, felly cofiwch fod yn ystyriol o ddefnyddwyr eraill y goedwig.

White’s Level

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Hyd: 15.4 cilomedr

Gradd: coch

Whites levels MTB AfanMae llwybr beicio White’s Level yn un technegol a graddedig iawn. Mae’n cynnwys rhan gradd du ddewisol â chwympau a chamau i lawr a dringfeydd trac sengl hir.

Mae’r rhan sydd â’r enw Energy wedi’i henwi ar ôl fferm wynt Ffynnon Oer gerllaw, a weithredir gan RWE Innogy (Npower Renewables gynt). Mae’r rhan newydd hon yn gofyn am egni, sgil dechnegol a hyder gan bob beiciwr.

Blade

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Hyd: 23.6 cilomedr

Gradd: coch

Llwybr BladeMae llwybr beicio mynydd Blade, a ariannwyd gan Vatenfall, sef cwmni ynni Ewropeaidd, yn ychwanegiad diweddar gwych i rwydwaith llwybrau Parc Coedwig Afan.

Mae’r llwybr yn rhannu’r un ddringfa serth o Byllau Glyncorrwg â llwybr White’s Level ond mae’n mynd â beicwyr i ardaloedd uwch a mwy pellennig.

Mae’n cynnwys llawer o rannau trac sengl gwych, rhai dringfeydd technegol anodd a disgynfeydd llyfn, cyflym.

Llwybrau du (anodd iawn)

Dolen Skyline

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Hyd: 24 cilomedr

Gradd: du

Mae Dolen Skyline yn cynnwys rhai golygfeydd a rhannau beicio anhygoel. Mae’n ddolen ychwanegol at lwybr Blade a daw i ben drwy ddisgynfa greigiog, trac sengl, chwe chilometr o hyd yn ôl i Lyncorrwg.

Ceir golygfeydd gwych o nenlen Bannau Brycheiniog, Mynyddoedd y Preseli, y Mynyddoedd Du ac arfordir De Cymru.

Cysylltiadau â W2

Man cychwyn: Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ganolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg neu faes parcio Rhyslyn

Hyd: 44 cilomedr

Gradd: du

W2 links MTB Afan PDFMae Cysylltiadau W2 yn rhoi cyfle i feicwyr lunio eu taith eu hunain drwy gyfuno’r Wal a White’s Level (sef W2).

Ceir cysylltiadau lefel uchel a lefel isel sy’n cysylltu’r ddau lwybr hyn, gyda rhai golygfeydd gwych o gwm Afan a chwm Nedd, a dwy o’r disgynfeydd mwyaf heriol yn y DU.

Gellir cychwyn ar y llwybr hwn o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan neu Ganolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg. Mae’r ddwy ganolfan yn fan hanner ffordd delfrydol i gael seibiant a lluniaeth.

Parc Beicio Afan

Parc beicio gradd anodd iawn yw Parc Beicio Afan, lle y gall beicwyr mwy medrus wella eu sgiliau.

Ceir dolen gylchol traws gwlad o amgylch y safle ac oddi mewn iddi mae cyfres o redfeydd graddedig gwahanol. Mae’r nodweddion yn cynnwys pennau bwrdd, dwbl roleri, ysgafellau, nodweddion craig a chulion boncyff.

Mae’r system ddolen gaeedig yn golygu y gallwch wthio’ch beic neu feicio’r pellter bach i fyny’r llethr er mwyn cael cynnig arall.

Lleolir Parc Beicio Afan yng Ngyfylchi, wrth ymyl man dechrau’r rhan Igam Ogam derfynol ar lwybr y Wal.

Gallwch naill ai alw heibio ar eich ffordd o amgylch llwybr y Wal neu gallwch yrru a pharcio drwy garedigrwydd Bryn Bettws Lodge, sy’n cynnig llety.

Ceir ardal sgiliau arall ar lwybr y Rookie ger Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan i feicwyr llai profiadol.

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Mae Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan yn cael ei rhedeg gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae’n cynnwys caffi, siop, toiledau a gwersylla.

Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg yw man cychwyn llwybrau beicio mynydd White’s Level, Blade a Skyline Gellir cychwyn ar lwybrau Cysylltiadau W2 yma hefyd.

Ymhlith y cyfleusterau mae:

 • siop llogi beiciau a manwerthu (Skyline Cycles)
 • caffi
 • lolfa
 • dec awyr agored
 • toiledau (gan gynnwys toiledau hygyrch)
 • ystafelloedd newid/cawod
 • cyfleuster golchi beiciau
 • hyfforddi a thywys

Ceir hefyd lynnoedd pysgota bras a physgota â phlu, safle carafannau a gwersylla a nifer o deithiau cerdded ag arwyddbyst.

Fe welwch arwyddbost i Lyncorrwg o’r A4107 yn y Cymer (cyfeirnod grid yr AO yw SS 872 984).

Llogi, atgyweirio a gwerthu beiciau

Mae dwy siop feiciau ym Mharc Coedwig Afan.

Mae Sied Feiciau Cwm Afan wrth ymyl Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan.

Lleolir Skyline Cycles o dan y caffi yng Nghanolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg.

Mae’r ddwy siop yn cynnig nifer o wasanaethau, gan gynnwys:

 • llogi beiciau
 • atgyweirio a thrin
 • gwerthu beiciau a chydrannau
 • teithiau a digwyddiadau
 • hyfforddi a thywys

Gweler eu gwefannau am ragor o fanylion.

Coedwigoedd eraill yng Nghymru â llwybrau beicio mynydd

Gyda mwy na 30 o lwybrau trac sengl, mae coedwigoedd Cymru yn cynnig popeth y gallai fod ei angen ar feicwyr mynydd.

Gweler ein tudalen beicio mynydd am ragor o wybodaeth.

Cysylltu â ni

Swyddog Beicio Mynydd Cyfoeth Naturiol Cymru

Ffôn: 0300 065 4720

E-bost:robert.campbell@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan (sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Castell-nedd Port Talbot)

Ffôn: 01639 850564

E-bost afanforestpark@npt.gov.uk

Canolfan Ymwelwyr Pyllau Glyncorrwg

Ffôn: 01639 851900

E-bost glyncorrwgcampsite@hotmail.com

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Llwybr beicio mynydd diweddariad Cyhoedddwyd ar: 24/01/2020 PDF [169.5 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.