Canolfan Ymwelwyr Garwnant, ger Merthyr Tudful

Beth sydd yma

Bellach mae cyfleusterau ymwelwyr Garwnant yn cael eu rheoli gan Forest Holidays.


Mae’r maes parcio, y llwybrau, y caffi a’r ganolfan ymwelwyr yn dal ar agor i ymwelwyr dydd.


Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Forest Holidays i ddod â chanolfan ymwelwyr, caffi, siop a chaban eco-sensitif newydd i Garwnant.


Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd a bydd wedi'i gwblhau erbyn dechrau 2023.

 

Croeso

Garwnant yw'r porth deheuol i Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac mae’n hawdd ei ganfod, rhyw ychydig oddi ar yr A470 i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae sawl llwybr cerdded yn y goedwig, sy'n addas i deuluoedd, ac mae un yn hygyrch i gadeiriau gwthio ac i gadeiriau olwyn.

Mae dau lwybr beicio mynydd byr ar gyfer beicwyr iau a pharc sgiliau gyda rhwystrau sy’n addas i blant.

Mae yma ardal chwarae awyr agored a llwybr pos anifeiliaid.

Mae yma gaffi gydag ardal eistedd y tu allan, ac mae ardal bicnic fawr o amgylch y maes parcio a meinciau picnic ar hyd y llwybrau cerdded.

Llwybrau cerdded

Mae arwyddbyst ar y llwybrau cerdded o’r dechrau i’r diwedd.

Dysgwch beth yw ystyr graddau’r llwybrau cerdded.

Llwybr yr Helyg

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ½ milltir/0.8 cilomedr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr hwn yn ei gwneud hi'n hawdd i ymwelwyr â chadeiriau olwyn, bygis trydan a chadeiriau gwthio fwynhau'r goedwig. Mae’n dilyn llwybr graean gwastad a cheir rhywfaint o waith dringo graddol.

Mae Llwybr Cerdded yr Helyg yn llwybr pob gallu hamddenol sy'n croesi'r nant mewn sawl man.

Ar ôl croesi tair pont, mae'r llwybr yn mynd drwy dwnnel helyg ar ei ffordd nôl i'r ganolfan ymwelwyr.

Llwybr y Wern

 • Gradd: Cymedrol
 • Pellter: 1¾ filltir/2.9 cilomedr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae hwn yn dilyn llwybr cerrig a ffordd goedwig a cheir rhywfaint o waith dringo ar i fyny ac ar i lawr. 

Mae Llwybr Cerdded y Wern yn llwybr coetir sy'n mynd heibio i adfeilion Fferm y Wern, sy'n datgelu gorffennol amaethyddol yr ardal hon.

Mae'r llwybr yn dychwelyd i'r ganolfan ymwelwyr ar hyd ffordd goedwig lle ceir golygfeydd da a bydd tegeirianau gwyllt i’w gweld yma yn yr haf.

Cyfleusterau plant

Llwybr Darganfod Coed

 • Gradd: Hygyrch
 • Pellter: ½ milltir/0.8 cilomedr
 • Gwybodaeth am y llwybr: Mae'r llwybr darganfod hwn yn dilyn ffordd Llwybr yr Helygl.​

Lawrlwythwch y daflen llwybrau darganfod o waelod y we-dudalen hon.

Ewch â chreon i wneud rhwbiadau o’r dail sydd ar yr arwyddion.

Dilynwch Lwybr yr Helyg a'r cliwiau a’r map o amgylch y llwybr i adnabod y coed.

Llwybr Cerfluniau Anifeiliaid

 • Gradd: Hawdd
 • Pellter: ¾ milltir/1.1 cilomedr

Lawrlwythwch y daflen llwybrau darganfod o waelod y we-dudalen hon.

Dilynwch y cliwiau ar y map o amgylch y llwybr gan gadw eich llygaid ar agor am yr anifeiliaid.

Parc Sgiliau Beicio Mynydd

Mae'r Parc Sgiliau Beicio Mynydd yn cynnwys cyfres o rwystrau i blant sydd wedi'u dylunio'n arbennig i wella sgiliau ac ennyn hyder a dau lwybr byr.

Mae angen i feicwyr allu pedalu am i fyny a delio â throeon syml.

Gellir beicio pob elfen yn araf neu ei hosgoi'n gyfan gwbl a bydd beicwyr yn gwthio eu beic i fyny'r ramp ac yn beicio o amgylch pob elfen yn eu tro.

I blant bach yn ddelfrydol dylai oedolyn fod yn cadw llygad arnynt.

Llwybr Cerddinen

 • Gradd: Werdd (Hawdd)
 • Peltter: 570 metr

Mae llwybr beicio mynydd Criafolen wedi'i ddylunio ar gyfer beicwyr mynydd iau tro cyntaf a gellir mynd yn araf neu'n gyflym arno.

Mae'n dechrau drwy gynhesu i fyny yn y Parc Beiciau cyn dringo i fyny trac llydan.

Aiff i lawr cyfres o ysgafellau a throeon, crybiau a thwmpau agored cyn gorffen islaw'r Parc Beiciau.

Llwybr Pyrwydden

 • Gradd: Glas (cymedrol)
 • Pellter: 470 metr

Mae llwybr beicio mynydd y Pyrwydden wedi'i ddylunio i wella sgiliau beicio.

Mae'n rhannu llethr â llwybr Criafolen ac yna'n rhannu i ddilyn rhan rythm fer.

Dilynir cwymp hawdd gan rai corneli ysgafellog serth ac mae'r disgyniad cyflym yn mynd drwy ragor o droeon cyn gorffen yn gyflym ac ymuno â'r llethr a rennir eto.

Yna mae'r llwybr yn mynd i lawr Llwybr Criafolen i'r llinell orffen.

Ardal chwarae i blant

Lleolir yr ardal chwarae awyr agored i blant ger y ganolfan ymwelwyr a'r ardal picnic.

Caffi

Mae'r caffi gyferbyn â'r ganolfan ymwelwyr a chaiff ei redeg gan gwmni lleol Just Perfect Catering.

Mae'r caffi yn gweini diodydd poeth ac oer, cacennau, ciniawau ac arlwy arbennig sy'n newid bob dydd.

Ceir golygfeydd o'r bwyty a gellir eistedd yn yr awyr agored.

Am fwy o wybodaeth ac oriau ago cysylltwch â Just Perfect Catering:

Tudalen Facebook Just Perfect

01685 373053

enquiries@justperfectcatering.co.uk 

Gwybodaeth hygyrchedd

 • parcio Bathodyn Glas
 • mynediad cadeiriau olwyn i'r ganolfan ymwelwyr a'r caffi
 • toiledau hygyrch (â chyfleusterau newid ar gyfer babanod)
 • Toiled Changing Places (â chyfleuster newid ar gyfer babanod)
 • dolen sain yn y caffi
 • byrddau picnic â mynediad hawdd i gadeiriau olwyn a bygis trydan
 • llwybr hygyrch (Llwybr yr Helyg)

Amseroedd agor​

Bellach mae cyfleusterau ymwelwyr Garwnant yn cael eu rheoli gan Forest Holidays.

Ewch i wefan Forest Holidays i ddarganfod mwy am y cyfleusterau ymwelwyr ac amseroedd agor.

Sut i gyrraedd yma

Lleoliad

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant 5 milltir i'r gogledd o Ferthyr Tudful.

Mae’r safle hwn yn Sir Rhondda Cynon Taf.

Y cod post ar gyfer teclynnau llywio lloeren yw CF48 2HU.

Map yr Arolwg Ordnans

Mae Canolfan Ymwelwyr Garwnant ar fap Explorer Arolwg Ordnans (OS) OL 12.

Cyfeirnod grid yr OS yw SO 002 131.

Cyfarwyddiadau

Dilynwch yr A470 o Ferthyr Tudful tuag at Aberhonddu a dilynwch yr arwyddion brown a gwyn i'r maes parcio.

Trafnidiaeth gyhoeddus

Y prif orsaf rheilffyrdd agosaf yw Merthyr Tudful.

T4 Merthyr i Aberhonddu yw'r gwasanaeth bws lleol sy'n mynd heibio i'r safle.

Mae Bws y Bannau hefyd yn mynd heibio i'r safle ac ar gael dros yr haf.

Er mwyn cael manylion cludiant cyhoeddus ewch i wefan Traveline Cymru.

Maes parcio

Bellach mae maes parcio Garwnant yn cael eu rheoli gan Forest Holidays.

Am oriau agor a'r wybodaeth ddiweddaraf ewch i wefan Forest Holidays neu cysylltwch â'r ganolfan ymwelwyr

Cysylltwch â'r ganolfan ymwelwyr

Bellach mae cyfleusterau ymwelwyr Garwnant yn cael eu rheoli gan Forest Holidays.

01283 228841

GarwnantVC@forestholidays.co.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Mannau eraill yng De Ddwyrain Cymru

Diweddarwyd ddiwethaf