Ymweld â'n safleoedd yn ystod pandemig y coronafeirws

Sut i gynllunio ar gyfer ymweliad diogel a beth i'w ddisgwyl pan fyddwch yn cyrraedd

Diweddariad diwethaf: 21 Ionawr 2021

""

Rheoliadau Llywodraeth Cymru ynghylch y coronafeirws

Ar hyn o bryd mae Cymru ar lefel rhybudd 4 o reoliadau Llywodraeth Cymru ynghylch y coronafeirws (COVID-19), gan olygu mai at ddibenion hanfodol yn unig y dylid teithio.

Mae rheoliadau Llywodraeth Cymru yn datgan y dylai ymarfer corff ddechrau a gorffen gartref ac, yn gyffredinol, ni ddylai pobl yrru i leoliad oddi wrth eu cartref ar gyfer hyn.

Ni ddylech deithio i'n safleoedd oni bai fod gennych rheswm dilys, megis cyflwr iechyd neu broblemau symudedd, a dylid gyrru i’r lleoliad agosaf sy’n hygyrch i chi.

Mae'r meysydd parcio, y llwybrau, yr ardaloedd chwarae a’r toiledau ym mwyafrif ein coetiroedd a'n gwarchodfeydd natur ar agor. O dan y cyfyngiadau coronafeirws presennol yng Nghymru, bwriedir i’r rhain gael eu defnyddio gan bobl sy’n byw yn lleol yn unig.

Noder na ddylid gyrru mewn cerbyd i ddefnyddio unrhyw rai o’n llwybrau beicio mynydd.

Os byddwch yn defnyddio ein safleoedd at ddibenion ymarfer corff, dylech wneud hynny ar eich pen eich hun neu gydag aelod(au) o’r un cartref neu swigen gefnogaeth.

Ewch i wefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth am rheolau cenedlaethol

Cyfleusterau ymwelwyr sydd ar gau

Mae’r cyfleusterau ymwelwyr hyn ar gau am y tro:

 • canolfannau ymwelwyr
 • caffis
 • toiledau y tu mewn i'r canolfannau ymwelwyr

Mae rhai cyfleusterau eraill yn ein safleoedd yn dal i fod wedi cau.

Ewch i dudalen we eich safle leol cyn ymweld

Meysydd parcio sydd ar gau

Mae’r meysydd parcio ar gau yn y mannau hyn:

Mae’r meysydd parcio rheolir gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn y mannau hyn ar gau:

Safleoedd ar gau oherwydd gwaith coedwigaeth

Mae’r meysydd parcio, llwybrau a'r holl gyfleusterau ar gau yn y mannau hyn oherwydd gwaith coedwigaeth parhaus:

Beth sydd ar agor yn fy nghoetir neu warchodfa natur leol?

Ewch i dudalen eich coetir neu warchodfa natur leol cyn ymweld

Ymweld â'n safleoedd yn ddiogel

Cynlluniwch ymlaen llaw

Parciwch yn gyfrifol

 • Parchwch y gymuned leol drwy barcio'n gyfrifol mewn meysydd parcio dynodedig - peidiwch â pharcio ar ymylon ffyrdd na rhwystro llwybrau / ffyrdd mynediad brys.
 • Mae taliadau parcio yn rhai o'n meysydd parcio - mae rhai peiriannau talu a bariau’n gofyn am yr arian cywir ac nid ydynt yn derbyn cardiau.

Cadwch draw oddi wrth eraill

 • Gwnewch bob ymdrech i gynnal y pellter cymdeithasol gofynnol ar ein llwybrau.
 • Cofiwch wisgo mwgwd pan fyddwch yn mynd i mewn i un o’n hadeiladau.

Byddwch yn amyneddgar ac yn barchus

 • Dilynwch y canllawiau a'r arwyddion ar ein safleoedd, a fydd yn eich helpu i fwynhau eich ymweliad yn ddiogel.
 • Os yw eich cyrchfan yn rhy brysur pan fyddwch yn cyrraedd, dylech fod â 'chynllun B' yn barod, a rhoi cynnig ar gyrchfan arall.

Troediwch yn ysgafn

 • Parchwch yr amgylchedd a'r bywyd gwyllt o'ch cwmpas.
 • Cadwch eich llygaid yn agored am unrhyw arwyddion dros dro ar ein safleoedd – eu nod yw helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Dilynwch y Cod Cefn Gwlad

 • Cadwch at lwybrau, cadwch gŵn dan reolaeth, ewch â’ch sbwriel adref, gadewch gatiau fel yr oeddent pan ddaethoch ar eu traws, a pheidiwch â blocio mynedfeydd neu byrth.