Y gefnogaeth sydd ar gael i greu coetiroedd newydd

Hoffen ni weld rhagor o goed a choetiroedd yng Nghymru. Mae coed a choetiroedd yn gallu cael effaith bositif ar ein bywydau ni ac ar fywydau cenedlaethau’r dyfodol. Mae’r amgylcheddau maen nhw’n eu creu yn cynnig cyfleoedd ar gyfer pobl, busnesau a bioamrywiaeth. Mae’r coed maen nhw’n eu cynhyrchu’n adnodd adnewyddadwy sy’n helpu i storio carbon.

Mae cefnogaeth ar gael i’ch helpu gyda’ch prosiect – o blannu dim ond ychydig o goed i greu coetir newydd sbon.

Plant!

Mae rhaglen Plant! Llywodraeth Cymru wedi plannu coeden ar gyfer pob babi sydd wedi ei eni neu ei fabwysiadu yng Nghymru ers 1af Ionawr 2008.

Y nod yw creu coetiroedd sy’n hygyrch i’r cyhoedd, creu cysylltiad cryf rhwng plant a’u hamgylchedd naturiol ac ymgysylltu â chymunedau lleol.

Trwy gyfrwng Plant! a grantiau creu coetiroedd, gall Llywodraeth Cymru gynnig cyllid i gefnogi prosiectau ar gyfer creu coetiroedd brodorol newydd ledled Cymru.

Cyn cychwyn

Mae gan Gyfoeth Naturiol Cymru gyfrifoldeb i sicrhau na fydd ceisiadau i greu coetiroedd newydd yn effeithio’n sylweddol ar yr amgylchedd. Cyn symud ymlaen, felly, rhaid i unrhyw un sy’n bwriadu cyflwyno cais sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r camau rheoleiddiol sy’n angenrheidiol, ac yn eu cyflawni. Mae gwybodaeth am yr hyn y dylid ei ystyried i’w chael trwy ddilyn y ddolen at ein tudalennau rheoli coedwigaeth. 

Arweiniad i’r Prosiect

Rydyn ni hefyd yn darparu arweiniad ar gyfateb rhywogaethau priodol o goed ar gyfer y math o safle sydd gennych chi, a sut i wneud y gorau o’ch cais er lles yr amgylchedd, y bobl a’ch busnes.

O ran yr agweddau cyfreithiol a choedwigaeth, mae’r gofynion arfer gorau yn cael eu rhestru yn y ddogfen Safonau Coedwigaeth y DU, ac mae’r Comisiwn Coedwigaeth yn darparu ystod eang o ddogfennau i gynnig arweiniad – ar gael o’r catalog cyhoeddiadau.

Ardystiad

Efallai y byddech chi’n hoffi ystyried a yw eich prosiect yn addas ar gyfer Ardystiad ai peidio, sef sicrhau cwsmeriaid yn y dyfodol bod y cynhyrchion o’ch coedwig chi’n dod o ffynhonnell gynaliadwy. Efallai yr hoffech hefyd ystyried a yw eich prosiect yn addas i’w ystyried fel rhan o’r cynllun Cod Carbon Coetiroedd. Am ragor o wybodaeth, dilynwch y dolenni.

Cynllun Glastir – Creu Coetir

Glastir yw cynllun rheoli tir cynaliadwy Llywodraeth Cymru, ac mae’n cynnig cefnogaeth ariannol i ffermwyr a rheolwyr tir. Mae nifer o linynnau gwahanol i gynllun Glastir, ac mae dau ohonynt yn berthnasol i goedwigaeth: Glastir Uwch a Coetiroedd Glastir  (yn cwmpasu Creu Coetir Glastir ac Adfer Coetir Glastir). Gwybodaeth am gynllun Coetir Glastir a’n swyddogaethau a’n cyfrifoldebau.

Coetiroedd: Cynlluniau eraill

Mae yna nifer o sefydliadau sy’n cynnig cyngor a chefnogaeth ariannol ac ymarferol ar gyfer plannu coed a chreu coetiroedd newydd. Nod cynllun Coed Cadw MOREwoods yw cefnogi plannu coedwigoedd bychan, neu blaniadau gwasgaredig sy’n gorchuddio o leiaf hanner hectar (1.25 erw). Maen nhw hefyd yn cynnig pecynnau o goed, a chyngor i’ch rhoi ar ben y ffordd.

Cymorth pellach gyda chreu coetiroedd Mae Coed Cymru’n cynnig cymorth a chyngor yn rhad ac am ddim ar greu coetiroedd newydd.

Mae gwefannau Confor a Phartneriaeth Fusnes Coedwig Cymru’n gallu rhoi ysbrydoliaeth i chi, a mynediad at gymorth, adroddiadau ac arweiniad. Am ragor o wybodaeth, dilynwch y dolenni.

New farm woodlands brpchure cover

Mae’r llyfryn hwn yn dangos sut y gall plannu coed gyfrannu at fusnes fferm. Lawrlwythwch y PDF.

Os hoffech gysylltu â’r Tîm Rheoli Coedwigoedd Cynaliadwy, Cyfoeth Naturiol Cymru, gallech anfon eich ymholiad at WoodlandCreation.Hub@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Diweddarwyd ddiwethaf