Trwyddedu ystlumod

Mae pob rhywogaeth o ystlum yn y DU yn Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop. Mae’n anghyfreithlon difa neu ddinistrio clwyd ystlum neu fynd ati’n fwriadol i ddal, lladd, anafu neu darfu ar ystlum. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi trwyddedau er mwyn i chi allu gweithio o fewn y gyfraith

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Ni ddylid gwneud unrhyw waith arolygu a gynlluniwyd gennych fel rhan o gais am drwydded rhywogaeth oni bai fod hynny'n gwbl angenrheidiol yn dilyn y canllawiau diweddaraf a gafwyd gan y llywodraeth ar gyfer ymbellhau cymdeithasol.

 

 • Os na allwch weithio o’ch cartref dylech ddarllen y canllawiau diweddaraf a ddarparwyd gan fusnesau amgylcheddol megis Ymddiriedolaeth Adara Prydain (BTO), RSPB neu Sefydliad Siartredig Ecoleg a Rheolaeth Amgylcheddol (CIEEM).
 • Gan na fydd efallai’n bosibl diweddaru eich arolygon y tymor hwn, eleni byddwn yn ymestyn hyn ac yn derbyn arolygon o'r tair blynedd diwethaf.
 • Dylech gwblhau eich arolwg cyn gynted ag y cewch gyfle a phan fo’n briodol unwaith y bydd y cyfyngiadau wedi eu codi.

 

Os oes gennych gwestiynau pellach gallwch gysylltu â’n tîm rhywogaethau drwy e-bost trwyddedrhywogaeth@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Mae holl rywogaethau ystlumod Prydain yn cael eu gwarchod o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017, a elwir yn ‘Rheoliadau Cynefinoedd’. Y rheswm am hyn yw bod eu niferoedd wedi gostwng ledled Ewrop yn y degawdau diwethaf. Mae’r berthynas rhwng pobl ac ystlumod yn un unigryw, gyda rhai’n rhannu ein cartrefi am ran o’r flwyddyn weithiau. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ateb cannoedd o ymholiadau gan bobl am ystlumod bob blwyddyn.

Mae’r wybodaeth hon yn canolbwyntio ar drwyddedu ystlumod yng Nghymru ac nid yw’n adolygiad cynhwysfawr o ecoleg ystlumod na’r gyfraith sy’n ymwneud ag ystlumod.

Deddfwriaeth

Mae’r Rheoliadau Cynefinoedd yn datgan bod y canlynol yn drosedd:

 • Dal, anafu neu ladd yn fwriadol unrhyw anifail gwyllt sy’n rhywogaeth a warchodir gan Ewrop
 • Tarfu’n fwriadol ar unrhyw anifeiliaid gwyllt o’r cyfryw rywogaethau
 • Difa neu ddinistrio safle bridio neu fan gorffwys anifail o’r fath

Mae tarfu’n cynnwys, ond nid yw wedi’i gyfyngu i, unrhyw darfu sy’n debygol:

 • o amharu ar eu gallu –
  • i oroesi, bridio neu atgenhedlu, neu i fagu neu feithrin eu rhai bach, neu
  • yn achos anifeiliaid rhywogaeth sy’n gaeafgysgu neu sy’n mudo, yn amharu ar eu gallu i wneud hynny
 • o effeithio’n sylweddol ar ddosbarthiad neu niferoedd y rhywogaeth y maen nhw’n perthyn iddo yn lleol

Mae yna droseddau eraill yn ymwneud â meddu, cludo a gwerthu. Gweler ‘Meddu ar a Gwerthu Rhywogaethau a Warchodir’ i gael gwybodaeth am hyn.

Trwyddedu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhoi trwyddedau o dan Reoliad 55 y Rheoliadau Cynefinoedd fel y gallwch chi weithio o fewn y gyfraith. Rydym yn eu rhoi at ddibenion penodol a restrir yn y Rheoliadau, os ydych chi'n bodloni'r tri phrawf canlynol:

 • mae diben y gwaith yn cyd-fynd ag un o'r dibenion sydd wedi'u rhestru yn y Rheoliadau Cynefinoedd (gweler isod);
 • does yna ddim dewis arall boddhaol;
 • ni fydd y weithred a awdurdodir yn cael effaith niweidiol ar y gwaith o gynnal poblogaeth y rhywogaeth dan sylw ar statws cadwraethol ffafriol yn eu hystod naturiol

Dibenion trwyddedu

O dan y Rheoliadau Cynefinoedd, gellir rhoi trwyddedau ar gyfer cyfres benodol o ddibenion yn cynnwys:

 • diogelu iechyd y cyhoedd neu ddiogelwch y cyhoedd neu unrhyw reswm hanfodol arall sydd o fudd cyhoeddus tra phwysig yn cynnwys rhesymau cymdeithasol neu economaidd eu natur a chanlyniadau buddiol sy’n bwysig iawn i’r amgylchedd
 • dibenion gwyddonol ac addysgol
 • gosod modrwy neu nod
 • gwarchod anifeiliaid gwyllt

Gweler ‘Ffurflen gais am drwydded ystlumod Cyfoeth Naturiol Cymru’ i gael rhagor o wybodaeth am drwyddedau arolygu.

I gael rhagor o wybodaeth am drwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop (datblygu) cyfeiriwch at y gyfres o ddolenni defnyddiol ar y dudalen hon.

Os ydych yn pryderu am ystlumod yn eich cartref (ac eithrio ymholiadau sy’n ymwneud â cheisiadau cynllunio neu ddatblygiad) ffoniwch ein Llinell Ymholiadau i gael cyngor ar 0300 065 3000.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Cais am drwydd RWE Ffurflen ymateb ar gyfer Awddurdodan Cynllunio Lleol WORD [109.0 KB]