Ceirw

Mae Deddf Ceirw 1991 (fel y’i diwygiwyd) yn gwarchod pob carw gwyllt rhag herwhela. Mae rhywogaethau Atodlen 1 yn cael eu gwarchod yn ystod y tymor caeedig. Mae cymryd neu ladd ceirw yn y nos, neu ddefnyddio rhai dulliau, yn erbyn y gyfraith

Ceirw yw anifeiliaid gwyllt mwyaf cefn gwlad Cymru. Mae yna bum rhywogaeth wahanol: iwrch, danas, carw coch, carw sica a charw mwntjac. Y danas a’r iwrch yw’r rhywogaethau mwyaf niferus. Mae’r carw coch i’w weld ym Mannau Brycheiniog yn bennaf. Credir bod y carw mwntjac ar gynnydd ledled Cymru, ond mae’n anodd dod o hyd iddyn nhw ac yn anodd amcangyfrif faint ohonyn nhw sydd i’w cael.

Mae yna ddeddfwriaeth benodol i warchod ceirw, sef Deddf Ceirw 1991 (fel y’i diwygiwyd). Nid yw’r dudalen hon yn rhoi sylw i bob agwedd ar y gyfraith nac ecoleg ceirw, ond mae’n gyflwyniad byr.

O dan y Ddeddf, mae’r camau canlynol yn anghyfreithlon:

  • Lladd / cymryd / anafu carw heb ganiatâd perchennog / deiliad y tir
  • Cymryd / anafu unrhyw rywogaeth Atodlen 1 yn ystod y tymor caeedig
  • Cymryd / anafu unrhyw garw yn y nos
  • Defnyddio trap, magl, abwyd gwenwynig neu gyffur syfrdanu, neu unrhyw rwyd i ladd / cymryd carw
  • Defnyddio unrhyw ddryll / bwledi a nodwyd yn Atodlen 2, neu saeth, gwaywffon ac ati
  • Defnyddio unrhyw daflegryn sy’n cynnwys gwenwyn, cyffur syfrdanu neu gyfrwng ymlacio cyhyrau
  • Defnyddio cerbyd mecanyddol i danio unrhyw ddryll neu yrru ceirw

Mae Atodlen 1 y Ddeddf Ceirw yn rhestru’r rhywogaethau canlynol: carw coch, danas, iwrch a charw sica.

Mae ceirw Mwntjac, Sica a cheirw croesryw Sica ar Atodlen 9 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1991 (fel y’i diwygiwyd). Mae hyn yn ei gwneud hi’n drosedd eu rhyddhau neu ganiatáu iddyn nhw ddianc i’r gwyllt.

Gall Cyfoeth Naturiol Cymru roi trwyddedau at ddibenion penodol o dan Ddeddf Ceirw 1991. Gweler ‘Trwyddedu Ceirw’ am ragor o wybodaeth.

Mae strategaeth ceirw Cymru, ‘Rheoli Ceirw Gwyllt yng Nghymru’ yn amlinellu’r fframwaith ar gyfer rheoli ceirw yn gynaliadwy yng Nghymru.