Glastir yw cynllun rheoli tir cynaliadwy Llywodraeth Cymru, ac mae’n cynnig cefnogaeth ariannol i ffermwyr a rheolwyr tir. Mae’n cael ei gyllido gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-20 Llywodraeth Cymru. Mae'n talu am ddarparu nwyddau a gwasanaethau amgylcheddol penodol gyda'r bwriad o:

  • frwydro yn erbyn newid hinsawdd
  • rheoli dŵr yn well
  • cynnal a gwella bioamrywiaeth

Darperir gwybodaeth drylwyr ar gynllun Glastir ar wefan Llywodraeth Cymru, sy’n cynnwys llyfrynnau rheolau, canllawiau, cwestiynau cyffredin (FAQ) a ffurflenni cais.

Mae nifer o linynnau gwahanol i gynllun Glastir, ac mae dau ohonynt yn berthnasol i goedwigaeth:Glastir Uwch, Glastir Bach a Coetiroedd Glastir  (yn cwmpasu Creu Coetir Glastir, Rheoli Coetir glastir ac Adfer Coetir Glastir).

Gweinyddir Glastir gan Lywodraeth Cymru, ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cefnogi darpariaeth dechnegol a pholisi a chanllawiau strategol y cynllun: 

Math o Gynllun Glastir Ymglymiad Cyfoeth Naturiol Cymru
Glastir Uwch:

Darparu polisi a chanllawiau technegol i gefnogi'r cynlluniau Glastir Uwch, Ceisiadau am drwyddedau cwympo coed, barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA), trwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewropcydsyniadau ar gyfer cynigion ar safleoedd dynodedig

Grantiau Bach Glastir

Darparu polisi a chanllawiau technegol i gefnogi'r cynlluniau Grantiau Bach Glastir, cydsyniadau ar gyfer cynigion ar safleoedd dynodedig

Creu Coetir Glastir (GWC):

Dilysu cynlluniau Creu Coetir Glastir, darparu polisi a chanllawiau technegol i gefnogi'r gwaith o greu coetiroedd newydd, barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddo, trwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop, cydsyniadau ar gyfer cynigion ar safleoedd dynodedig

Adfer Coetir Glastir (GWR): Dilysu cynlluniau Adfer Coetir Glastir o fewn Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol, darparu polisi a chanllawiau technegol i gefnogi'r gwaith o adfer coetiroedd, cais am drwydded cwympo coed, barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddol, trwyddedau Rhywogaethau a Warchodir gan Ewrop cydsyniadau ar gyfer cynigion ar safleoedd dynodedig, (mae angen i ymgeiswyr wneud cais am y trwyddedau hyn cyn cyflwyno datganiad o ddiddordeb mewn cynllun Adfer Coetir Glastir)

Cynllun Creu Coetir Glastir 

Os ydych yn ystyried plannu coed newydd, cam cyntaf pwysig fyddai edrych ar Map Cyfle Coetir.

Mae'r map pori ar-lein yn nodi mannau yng Nghymru sy'n fwyaf addas ar gyfer creu coetiroedd newydd ac yn darparu gwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr a rheolwyr tir sydd am blannu coed ar eu tir.

O dan gynllun Creu Coetir Glastir, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn mynnu bod pob ymgeisydd yn cyflwyno cynllun sy'n nodi'r ardal arfaethedig ar gyfer plannu newydd. Rydym yn asesu'r wybodaeth hon i hysbysu a yw cynigion plannu newydd yn diwallu rheolau cynlluniau Glastir, Safon Coedwigaeth y DU a gofynion gwerth am arian. Enw'r broses hon yw dilysu, ac ein rôl yw cydbwyso manteision amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol coetiroedd, a chymryd pob cam rhesymol i gynnal a gwella'r organebau byw a chynefinoedd a restrir o dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

I ategu'r broses hon, rydym wedi cynhyrchu amrediad o bolisïau a nodiadau canllaw i gynnal cydymffurfiaeth cynlluniau Creu Coetir Glastir ac egluro'r "sensitifeddau" a'r "haenau canllawiau arbennig" a nodir ar y map cyfleoedd Creu Coetir Glastir:

Gall gwybodaeth a chanllawiau ar amrywiaeth a dewis rhywogaethau coed fod yn ddefnyddiol hefyd wrth greu coetir newydd.

Mae ein rôl o ddilysu cynlluniau Creu Coetir Glastir ar wahân i'n rôl fel awdurdod rheoleiddio o dan Reoliadau Asesu'r Effeithiau Amgylcheddol (Coedwigaeth) (Cymru a Lloegr) (Diwygio) 2017. Yn unol â'r rheoliadau hyn, byddwn yn penderfynu a yw cynigion plannu newydd yn debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd.

Yn y rhan fwyaf o achosion, rhoddir barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddol fel rhan o'r broses dilysu cynlluniau Creu Coetir Glastir ac ni fydd angen ffurflen barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddol ar wahân. Ar gyfer cynigion Creu Coetir Glastir mwy cymhleth sy'n fwy o faint, gellir cyflwyno ffurflen barn ar Asesiad Effaith Amgylcheddol yn annibynnol i ddarganfod a yw'n ofynnol cael ein cydsyniad ac a oes angen datganiad o'r Asesiad Effaith Amgylcheddol. Am ragor o wybodaeth, cyfeiriwch at:

Cysylltwch â’r tîm glastirqueries@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk os ydych yn ansicr a oes angen datganiad AEA ar gynllun Creu Coetiroedd Glastir.

Cynlluniau Adfer Coetir Glastir

Yng Nghymru, mae mwy nag 20% o goetiroedd llarwydd wedi cael eu heintio gan y pathogen ffwngaidd Phytophthora ramorum. Datblygwyd cynlluniau Adfer Coetir Glastir i alluogi coetiroedd sydd wedi'u heintio gan Phytophthora ramorum a chlystyrau o larwydd i gael eu hailblannu i helpu i arafu ymlediad y clefyd. Pan fo'r holl goed mewn coetir wedi'u cwympo, mae'r cynllun Adfer Coetir Glastir yn rhoi cyfle i amrywio'r rhywogaethau coed er mwyn cynyddu'r gwydnwch i newid hinsawdd a difrod gan blâu a chlefydau, a chynyddu naturioldeb Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol.

O dan y cynllun Adfer Coetir Glastir, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn asesu'r holl gynigion sy'n cynnwys adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol. Fel rhan o'r rôl hon, mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn mynnu bod pob ymgeisydd yn cyflwyno cynllun i ddangos y Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol a gaiff eu hailstocio, ac mae'n rhaid i bob cynllun gydymffurfio â Safon Coedwigaeth y DU a chanllawiau adfer Planhigfeydd ar Safleoedd Coetir Hynafol.

Cewch gyflwyno datganiad o ddiddordeb ar gyfer cynllun Adfer Coetir Glastir os rhoddwyd trwydded cwympo coed i chi sy'n cynnwys llarwydd, rhif cais am drwydded cwympo coed neu Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol.

Diweddarwyd ddiwethaf