Mae pob cais yn cael ei ystyried ar sail achos unigol felly mae'n hanfodol eich bod yn cysylltu â ni ynglŷn â'ch digwyddiad neu weithgaredd cyn ichi ddechrau cynllunio.

Bydd yn cymryd 12 wythnos fel arfer i asesu cais. Bydd pob cais yn cael ei ledaenu i dîm yn yr ardal leol er mwyn sicrhau bod y gweithgaredd, digwyddiad neu brosiect yn gallu cael ei gynnal yn ddiogel heb effeithio ar eraill sydd yn defnyddio neu'n gweithio ar ein tir.

Digwyddiadau

Dyma'r ffurflen ar gyfer digwyddiadau untro, p'un ai dros un diwrnod neu nifer o ddiwrnodau. Gall digwyddiadau gynnwys beicio mynydd neu redeg yn y mynyddoedd, triathlonau, gornestau ceffylau, pledu paent, ffilmio, hyfforddiant sgiliau, teithiau cerdded tywys, gyrru cerbyd a cheffyl – a llawer rhagor!

Digwyddiadau lluosog

Ar gyfer digwyddiadau sy'n digwydd dros gyfnod o amser ac ar ddyddiadau gwahanol – er enghraifft helfeydd abwyd a thrywydd, digwyddiadau iechyd a lles, cyfeiriadu – mae'r ffurflenni fydd eu hangen arnoch chi yma.

Nodwch fod angen ffurflen wahanol ar gyfer arolygon cadwraeth, treftadaeth ac archeolegol.

Arolygon

Dyma'r ffurflen i chi os ydych chi am wneud arolygon cadwraeth, treftadaeth neu archeolegol sydd angen hawlen. Gallai hyn gynnwys cloddiadau archeolegol, gweithgareddau ar henebion cofrestredig neu arolygon o rywogaethau a warchodir gan Ewrop.

Geogelcio

Does dim angen trwydded ar gyfer geogelcio – mae croeso i chi ei wneud yn y coetiroedd rydyn ni’n eu rheoli. Fodd bynnag, hoffen ni i chi ddarllen yr arweiniad isod.

Prosiectau

Dyma'r ffurflen i chi os ydych chi'n cynllunio prosiect hirdymor fel creu llwybrau mynediad, uwchraddio llwybrau, gosod arwyddion a seddi neu greu llwybrau celf.

Hawlenni blynyddol i unigolion

Dyma'r ffurflen i chi os oes angen hawlen neu allweddi i agor clwydi ar gyfer gweithgareddau fel marchogaeth (mewn coetiroedd lle mae angen hawlenni), hyfforddi cŵn llusg, cadw cychod gwenyn ac ati (nid yw'r rhestr hon yn hollgynhwysol).

Hawlenni blynyddol ar gyfer busnesau, clybiau a chymdeithasau

Dyma'r ffurflen i chi os ydych chi'n cynrychioli busnes, clwb neu gymdeithas a bod angen hawlen neu allwedd i agor clwydi ar gyfer gweithgareddau fel gyrru cerbyd a cheffyl neu gasglu dail.

Bwyd cymunedol

Mae galw cynyddol am randiroedd ledled y DU. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn derbyn mwy o geisiadau gan gymunedau sydd eisiau defnyddio safleoedd ar gyrion coedwigoedd i dyfu bwyd. Rydyn ni’n croesawu cynigion ar gyfer cynlluniau o'r fath trwy fenter Coetiroedd a Chi. Dylech ddefnyddio'r ffurflen prosiectau i gyflwyno cynigion. Darllenwch ein polisi bwyd cymunedol a'r arweiniad isod i wybod rhagor.

Taliadau

Rydym yn codi taliadau safonol ar gyfer gweithgareddau o fathau gwahanol ar ein tir.

Mannau eraill yng Cynllunio digwyddiad, gweithgaredd neu brosiect ar ein tir