Cynlluniau masnachu allyriadau carbon ac effeithlonrwydd ynni

Gwybodaeth ynglŷn â mesurau'r llywodraeth a fwriadwyd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac i annog busnesau'r DU i arbed ynni a lleihau allyriadau carbon deuocsid

Mae ein manylion

Os ydych eisiau talu am eich trwydded neu gais drwy drosglwyddiad electronig defnyddiwch y wybodaeth isod i wneud eich taliad os gwelwch yn dda.

Enw Cwmni:                Cyfoeth Naturiol Cymru

Cyfeiriad Cwmni:          Adran Incwm, PO BOX 663, Caerdydd, CF24 0TP

Banc:                           RBS

Cyfeiriad:                     National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA

Cod Didoli:                   60-70-80

Rhif y cyfrif:                10014438 

Gwneud taliadau o du allan y DU

Dylech dal gynnwys y cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun.

Os nad ydych yn dyfynnu eich rhif cyfeirnod taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu eich taliad a chais.

 

Ymholiadau cyffredinol

Ffoniwch ni 0300 065 3000 (Llun-Gwener, 9am-5pm)

E-bost ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Cynlluniau yn y pecyn

Mae'r pecyn cynlluniau masnachu allyriadau carbon ac effeithlonrwydd ynni yn cynnwys:

Pwy sy'n rheoleiddio'r cynlluniau?

Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n rheoleiddio cyfranogwyr yng Nghymru yn y cynlluniau, ac eithrio'r CCA, sy'n cael ei reoleiddio'n llwyr gan Asiantaeth yr Amgylchedd. Cyfoeth Naturiol Cymru sy'n gyfrifol am orfodi a chydymffurfio â'r EU ETS, CRC a ESOS ar gyfer cyfranogwyr yng Nghymru. Ar gyfer yr EU ETS, rydyn ni hefyd yn gyfrifol am agweddau gweinyddol y cynllun megis trwyddedu, a darparu arweiniad a gwybodaeth fanwl. 

Ein rôl yn y cynlluniau

Yn gyffredinol, gellir categoreiddio rôl Cyfoeth Naturiol Cymru fel:

  • EU ETS: cydymffurfio, gorfodi, trwyddedu (rhoi, amrywio, trosglwyddo ac ildio Trwyddedau Nwyon Tŷ Gwydr) a darparu cyngor ac arweiniad
  • CRC: cydymffurfio a gorfodi, a darparu cyngor ar faterion sy'n benodol i Gymru
  • ESOS: cydymffurfio a gorfodi
  • CCA: nid oes gennym ni rôl uniongyrchol gan fod y cynllun yn cael ei weinyddu gan Asiantaeth yr Amgylchedd

Cofrestru cynlluniau

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn parhau i gynnal a gweinyddu'r systemau cofrestru ar gyfer pob cynllun, a dylai cyfranogwyr o Gymru barhau i ddefnyddio'r systemau hyn ar gyfer y DU gyfan er mwyn galluogi cydymffurfiad.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru hefyd yn chwarae ei ran yn y gwaith o ddatblygu'r polisi sy'n cefnogi'r cynlluniau hyn, ac yn defnyddio data allyriadau i gefnogi targedau Llywodraeth Cymru. 

Pam y mae angen y cynlluniau hyn arnom ni?

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae tirlun y polisi newid hinsawdd sy'n ymwneud â charbon deuocsid ac allyriadau nwyon tŷ gwydr eraill yn y DU ac Ewrop wedi newid yn ddramatig. Mae gan lywodraeth y DU uchelgais i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr er mwyn lleddfu effeithiau newid yn yr hinsawdd. Mae wedi ymrwymo'n gyfreithiol i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr y DU o leiaf 80% (o'r waelodlin yn 1990) erbyn 2050.

Targedau allyriadau yng Nghymru

Mae gan Lywodraeth Cymru darged i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru o leiaf 3% bob blwyddyn mewn meysydd â chymhwysedd datganoledig, yn erbyn gwaelodlin o allyriadau cyfartalog rhwng 2006-2010. Mae'r targed yn cynnwys yr holl allyriadau nwyon tŷ gwydr 'uniongyrchol' yng Nghymru ac eithrio'r rheini o ddiwydiant trwm a chynhyrchu ynni, sy'n cael eu diffinio'n fras fel gosodiadau o dan ymdriniaeth yr EU ETS. 

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn awyddus i Gymru gyflawni o leiaf 40% o ostyngiad mewn nwyon tŷ gwydr erbyn 2020 o gymharu â ffigurau 1990. Mae'r targed o 40% yn berthnasol i'r holl allyriadau nwyon tŷ gwydr yng Nghymru, nid dim ond y rhai hynny sydd mewn meysydd â chymhwysedd datganoledig, h.y. mae'n cynnwys y sector a fasnachir yn yr EU ETS.