Taliadau Cynllun Masnachu Allyriadau’r UE

Gosodiadau sefydlog

Mae gosodiadau fel gorsafoedd pŵer, purfeydd olew a phlatfformau alltraeth, yn ogystal â diwydiannau sy'n cynhyrchu haearn a dur, sment a chalch, papur, gwydr, cerameg a chemegau, yn cael eu dosbarthu fel gosodiadau sefydlog.

Gwneud cais am drwydded newydd

Pan fyddwch yn gwneud cais am drwydded newydd, bydd rhaid i chi dalu tâl sy'n seiliedig ar eich allyriadau. Mae'r tâl hefyd yn cwmpasu'r gost ar gyfer agor cyfrif yng Nghofrestrfa'r Undeb.

Os yw eich allyriadau blynyddol fel a ganlyn:

 • yn llai na 50 ciloton (kt) y flwyddyn, bydd eich tâl yn £1,372
 • rhwng 50kt a 500kt, bydd eich tâl yn £2,560
 • yn fwy na 500kt y flwyddyn, bydd eich tâl yn £6,113

Byddwn yn amcangyfrif eich allyriadau blynyddol tebygol oni bai eich bod yn gallu darparu ffigur allyriadau blynyddol sydd wedi'i ddilysu.

Amrywiad trwydded

Mae'r tâl hwn yn berthnasol pan fydd angen i ni gynnal asesiad technegol o'ch cais er mwyn amrywio eich trwydded.

Y tâl ar gyfer amrywiad trwydded yw £440.

Nid oes tâl ar gyfer pob amrywiad trwydded. Os ydym yn credu mai newid gweinyddol yn unig yw'r amrywiad, ni fydd angen i chi dalu tâl.

Os nad ydych yn sicr a oes angen i chi dalu tâl amrywiad, e-bostiwch: GHGHelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Trosglwyddo trwydded

Os ydych am drosglwyddo'ch trwydded (yn gyfan gwbl neu'n rhannol), £440 yw'r tâl.

Mae hyn yn daladwy naill ai gan y trosglwyddwr neu'r trosglwyddai (ond nid y ddau).

Ildio trwydded neu ddirymu

Os ydych yn gwneud cais i ildio'ch trwydded neu os cyflwynwn rybudd ein bod yn dirymu eich trwydded, bydd angen i chi dalu tâl ildio neu ddirymu.

Y tâl am ildio neu ddirymu trwydded yw £686.

Gwneud cais am lwfansau o'r gronfa wrth gefn i newydd-ddyfodiaid (NER)

Y tâl am wneud cais am lwfans o'r gronfa wrth gefn i newydd-ddyfodiaid yw £1,147.

Gwneud cais i gynyddu eich targed allyriadau

Os ydych yn weithredwr sydd wedi'i eithrio a'ch bod yn gwneud cais i gynyddu eich targed allyriadau yn dilyn cynnydd mewn capasiti, mae'n ofynnol eich bod yn talu tâl sy'n cwmpasu cost amrywiad eich trwydded.

Y tâl am gynyddu targed allyriadau yw £1,147.

Os yw'r wybodaeth rydych yn ei hanfon gyda'ch cais yn anghywir neu'n anorffenedig, efallai y bydd yn rhaid i chi dalu tâl pellach os bydd angen i ni wneud newid arall i'ch targed.

Tâl cynhaliaeth ar gyfer gosodiadau sefydlog

Mae'r tâl cynhaliaeth yn daladwy bob blwyddyn ac mae'n seiliedig ar eich allyriadau. Mae'n cwmpasu'r costau canlynol:

 • cynnal eich trwydded
 • cynnal eich defnydd o Gofrestrfa’r Undeb
 • prosesu hysbysiadau
 • delio ag amrywiadau gweinyddol neu fân amrywiadau i gynlluniau monitro
 • archwiliadau cydymffurfiaeth
 • darparu desg gymorth
 • gweithgareddau archwilio cydymffurfiad os ydych yn osodiad sydd wedi'i eithrio

Os yw eich allyriadau blynyddol fel a ganlyn:

 • yn llai na 50 ciloton (kt) y flwyddyn, bydd eich tâl cynhaliaeth yn £2,611
 • rhwng 50kt a 500kt, bydd eich tâl cynhaliaeth yn £3,400
 • yn fwy na 500kt y flwyddyn, bydd eich tâl cynhaliaeth yn £4,178

Tâl cynhaliaeth un nad yw'n allyrrydd yw £1,004.

Mae tâl ar gyfer un nad yw'n allyrrydd yn berthnasol i nifer gyfyngedig o osodiadau nad ydynt yn allyrru nwyon tŷ gwydr o'r rhan honno o'r gweithgaredd rheoledig a weithredir yn y gosodiad. Nid yw'n berthnasol i'r rhai sy'n adrodd allyriadau gwerth sero o ganlyniad i losgi neu ddefnyddio ffrydiau ffynhonnell biomas.

Os ydych yn ymuno â Chynllun Masnachu Allyriadau’r UE rhan o'r ffordd trwy flwyddyn, codir cyfran o'r tâl cynhaliaeth arnoch yn ôl nifer y diwrnodau sy'n weddill yn y flwyddyn. Bydd y cyfrifiad yn cychwyn o'r dyddiad y rhoddir neu y trosglwyddir eich trwydded.

Os byddwch yn ildio eich trwydded, neu os caiff ei dirymu, a bod hyn yn digwydd rhan o'r ffordd trwy flwyddyn, byddwn yn ad-dalu cyfran o'r tâl cynhaliaeth blynyddol rydych wedi'i dalu. Bydd y cyfrifiad yn seiliedig ar nifer y diwrnodau sydd ar ôl yn y flwyddyn.

Gweithredwyr hedfan

Taliadau ar gyfer cynlluniau hedfan:

 • Tâl cynllun allyriadau yw £768
 • Mae cynllun meincnodi yn £850 

Tâl i amrywio cynllun allyriadau hedfan

Os bydd angen i ni gynnal asesiad technegol o'ch cais i amrywio'ch cynllun allyriadau, codir tâl amrywio cynllun allyriadau o £440.

Efallai y codir y tâl hwn hefyd os ydym wedi cyflwyno hysbysiad amrywio i chi.

Nid oes tâl ar gyfer pob amrywiad i gynllun allyriadau. Os ydym yn credu mai newid gweinyddol yn unig yw'r amrywiad, ni fydd angen i chi dalu tâl.

Os nad ydych yn sicr a oes angen i chi dalu tâl amrywiad, e-bostiwch:

GHGHelp@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Tâl am wneud cais i'r Gronfa Arbennig

Os byddwch yn cyflwyno cais am lwfansau am ddim o'r Gronfa Arbennig, codir tâl o £1,147. Mae hyn hefyd yn talu am gost eich cais ar gyfer eich cynllun meincnodi.

Tâl cynhaliaeth ar gyfer gweithredwyr hedfan

Mae'r tâl cynhaliaeth yn daladwy bob blwyddyn ac mae'n seiliedig ar eich allyriadau. Mae'n cwmpasu'r costau canlynol:

 • eich cynnal chi fel gweithredwr awyrennau yng Nghynllun Masnachu Allyriadau’r UE
 • prosesu hysbysiadau
 • cynnal eich defnydd o Gofrestrfa’r Undeb
 • delio ag amrywiadau gweinyddol neu fân amrywiadau i gynlluniau
 • archwilio cydymffurfiaeth
 • darparu desg gymorth a datrys materion

Mae'r tâl cynhaliaeth yn cynnwys dwy ran. Mae'n cynnwys elfen tâl sefydlog o'r enw tâl sylfaenol. Rydych chi'n talu hwn os ydych yn cynnal gweithgareddau hedfan am unrhyw ran o'r flwyddyn gydymffurfio. Mae'r tâl sylfaenol yn ddibynnol ar eich allyriadau:

 • yn llai na 50 ciloton (kt) y flwyddyn, bydd y tâl sylfaenol yn £1,966
 • yn o leiaf 50kt a heb fod yn fwy na 500kt, y tâl sylfaenol yw £2,550
 • yn fwy na 500kt y flwyddyn, y tâl sylfaenol yw £3,133

Mae angen i chi hefyd dalu tâl amrywiol sy'n dibynnu ar hyd y cyfnod rydych chi wedi cael cynllun allyriadau ar waith yn ystod blwyddyn gydymffurfio.

Os ydych yn cymhwyso fel gweithredwr awyrennau yn y Deyrnas Unedig rhan o'r ffordd trwy flwyddyn gydymffurfio, codir tâl pro rata arnoch yn seiliedig ar nifer y diwrnodau sy'n weddill yn y flwyddyn. Bydd y tâl yn cychwyn o'r dyddiad sydd ar eich cynllun allyriadau, nid o'r dyddiad y gwnaethoch gais am y cynllun.

O fewn unrhyw flwyddyn galendr unigol, os bydd eich cynllun allyriadau yn cael ei atal a'i ailgychwyn eto yng nghanol y flwyddyn, ni fydd rhan amrywiol eich tâl yn cael ei haddasu.

Mae'r taliadau amrywiol fel a ganlyn:

 • yn llai na 50 ciloton (kt) y flwyddyn, £645
 • rhwng 50kt a 500kt, £850
 • yn fwy na 500kt y flwyddyn, £1,044

Pennu taliadau allyriadau ar gyfer gweithredwyr sefydlog a hedfan

Mewn rhai amgylchiadau, er enghraifft os nad ydych yn cyflwyno eich adroddiad allyriadau blynyddol, byddwn yn codi tâl o £125 yr awr i amcangyfrif eich allyriadau blynyddol adroddadwy. Byddwn yn anfon anfoneb atoch ynghylch unrhyw daliadau.

Taliadau Cofrestrfa’r Undeb

Mae cost agor Cyfrif Daliannol Gweithredwr (OHA) neu Gyfrif Daliannol Gweithredwr Awyrennau (AOHA) newydd wedi'i chynnwys yn y tâl am wneud cais am drwydded neu gynllun allyriadau newydd.

Y tâl am agor cyfrif daliannol neu gyfrif masnachu ar gyfer unigolyn yw £195.

Y tâl cynhaliaeth blynyddol ar gyfer cyfrif daliannol unigolyn neu gyfrif masnachu unigolyn yw £389 y flwyddyn.

Y tâl ar gyfer agor cyfrif dilyswr yw £195.

Mae angen i chi dalu tâl cynhaliaeth y flwyddyn lawn hyd yn oed os ydych ond wedi dal cyfrif am ran o flwyddyn.

Newid neu enwebu Cynrychiolwyr Awdurdodedig

Nid oes angen i weithredwyr sydd â Chyfrif Daliannol Gweithredwr (OHA) neu Gyfrif Daliannol Gweithredwr Awyrennau (AOHA) dalu i newid Cynrychiolydd Awdurdodedig (AR) neu Gynrychiolydd Awdurdodedig Ychwanegol (AAR).

Os ydych chi'n fath arall o ddeiliad cyfrif (naill ai'n unigolyn â chyfrif daliannol neu gyfrif masnachu), nid ydych chi'n talu am y ddau Gynrychiolydd Awdurdodedig cyntaf sy'n ofynnol wrth wneud cais am gyfrif, ond codir tâl o £55 am unrhyw Gynrychiolwyr Awdurdodedig a Chynrychiolwyr  wdurdodedig Ychwanegol sy'n ychwanegol neu'n newydd.

Platfformau masnachu allanol

Gellir cysylltu platfformau masnachu allanol â Chofrestrfa'r Undeb i hwyluso masnachu lwfansau ac unedau Kyoto rhwng sawl trydydd parti.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn codi tâl o £125 yr awr i asesu ceisiadau ar gyfer cyfrifon platfformau masnachu allanol. Bydd cost gwaith a wneir gan drydydd partïon fel ymgynghorwyr TG yn cael ei throsglwyddo i berchnogion y platfformau masnachu allanol hynny.