Trwydded arolygu a chadwraeth

Os ydych chi’n gwneud gwaith datblygu neu’n cynnal gweithgarwch a fyddai’n effeithio ar Rywogaethau Ewropeaidd a Warchodir mae’n debyg y byddwch angen trwydded gan Cyfoeth Naturiol Cymru. Bydd angen cynnal arolwg yn gyntaf i helpu gyda’r penderfyniad hwn

Mae Rhywogaethau Ewropeaidd a Warchodir yn cael eu gwarchod o dan Reoliadau Gwarchod Cynefinoedd a Rhywogaethau 2017, sy’n rhestru nifer o droseddau (gweler Rhywogaethau Ewropeaidd a Warchodir). Os oes gennych chi reswm dilys, byddwn yn rhoi trwydded i chi wneud y gwaith yn gyfreithlon. Os yw hi’n debygol y bydd y gwaith yn effeithio ar Rywogaeth Ewropeaidd a Warchodir, y cam cyntaf yw cael ecolegydd ymgynghorol i gynnal arolwg / asesiad.

Dylai’r arolwg ganfod pa rywogaethau sy’n defnyddio’r safle, sut maen nhw’n defnyddio’r safle a’u gofynion yn ystod y gwaith datblygu ac ar ôl hynny. Efallai bod eich awdurdod cynllunio lleol wedi gofyn i chi am arolygon ecolegol i gefnogi’ch cais cynllunio. Mae angen canlyniadau arolygon o’r fath cyn cyflwyno cais cynllunio.

Dylai unrhyw ecolegydd sy’n gwneud gwaith arolygu ac yn rhoi cyngor i ddatblygiad arfaethedig fod â thrwydded (a roddir gan Cyfoeth Naturiol Cymru) i arolygu’r rhywogaethau dan sylw. Gweler ‘Canllawiau ar Gyflogi Ecolegwyr’ am ragor o wybodaeth. Gallwch gael nodiadau canllaw eraill ar arolygon a mesurau lliniaru drwy glicio ar y dolenni ar y dudalen hon.

Efallai y bydd angen trwydded arnoch i wneud gweithgareddau penodol. Darganfyddwch sut i wneud cais am drwydded rhywogaethau a warchodir.