Gwaredu gwastraff yn barhaol ar gyfer ei adfer

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gefnogol iawn i adfer gwastraff yn hytrach na’i waredu. Mae’n bwysig gwahaniaethu’n glir rhwng gweithrediadau adfer a gweithrediadau gwaredu er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu trwyddedu’n briodol a’u bod yn ddarostyngedig i’r mesurau rheoli cyfreithiol ac amgylcheddol priodol.

Asesiad Cynllun Adfer Gwastraff (WRP)

Erbyn hyn, mae tâl sefydlog o £800 i asesu WRP newydd, neu sydd wedi ei amrywio neu ei ddiwygio. Mae'r tâl hwn ar wahân i unrhyw dâl cais am drwydded. Mae hyn yn unol â'n cynllun codi tâl a'n canllawiau ar gyfer 2019/20. 

Rhaid ichi lenwi Ffurflen Gais Rhan F1 ac anfon hon gyda’ch cynllun adfer gwastraff. 

Ffurflen Gais Rhan F1 

Nodiadau canllaw Rhan F1 

Sut i dalu

Gallwch dalu am eich cais am drwydded yn y ffyrdd canlynol:

Ffoniwch ni ar 0300 065 3000 rhwng 9 a 5, rhwng dydd Llun a dydd Gwener.

Trosglwyddiad BACS i:

Enw'r wwmni: Cyfoeth Naturiol Cymru
Cyfeiriad y cwmni: Adran Incwm, Bwlch Post 663, Caerdydd, CF24 0TP
Banc: RBS
Cyfeiriad: National Westminster Bank Plc., 2 1/2 Devonshire Square, Lundain, EC2M 4BA
Cod didoli: 60-70-80
Rhif cyfrif: 10014438​

Ffioedd a thaliadau

Darllenwch fwy am ffioedd a thaliadau yn ein cynllun codi tâl trwyddedau amgylcheddol.

Canllawiau

Rhaid i ymgeiswyr sydd eisiau trwydded adfer ar gyfer gwaredu gwastraff ar dir yn barhaol ddarllen ein canllawiau. Golyga hyn bod yn rhaid i’r ymgeisydd gydymffurfio â chynllun adfer gwastraff.

Rhaid i’r cynllun adfer gwastraff gael ei ysgrifennu’n unol â’r canllawiau Cynlluniau a thrwyddedau adfer gwastraff.

Y mathau o drwyddedau sydd ar gael

Mae dau fath o drwydded ar gael: trwyddedau rheolau safonol a thrwyddedau pwrpasol. Ceir mwy o wybodaeth am bob math isod.

Darllenwch ein tudalen Sut i wneud cais am drwydded amgylcheddol cyn cyflwyno eich cais, er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses ymgeisio.

Gwneud cais am drwydded safonol

Mae rheol set y gallwch wneud cais am yr amod y byddwch yn bodloni'r meini prawf llym o fewn y rheol a osodwyd:

  • SR2017 Rhif1- Defnydd o wastraff sydd wedi cael ei ollwng ar gyfer gweithgaredd adfer (adeiladu, adferiad neu adnewyddu tir ac eithrio gan beiriannau symudol)- Uchafswm cynhwysedd cyfeintiol o’r gwaith adfer 60,000 m3

Os credwch y gallwch elwa ar drwydded safonol, darllenwch ein tudalen Gwneud cais am drwydded safonol.

Newidiadau i drwyddedau rheolau safonol o 1 Awst 2017 ymlaen

Mae setiau rheolau SR2010 Rhif 7, SR2010 Rhif 8, SR2010 Rhif 9, a SR2010 Rhif 10, wedi'u tynnu allan ar gyfer ymgeiswyr newydd, ac mae nifer o setiau rheolau wedi'u diwygio (saesneg yn unig).

Os oes gennych chi un o'r setiau rheolau hyn ar hyn o bryd, ac nid ydym wedi cysylltu â chi, cysylltwch â swyddog cydymffurfio eich safle.

Gwneud cais am drwydded bwrpasol

Os na allwch gydymffurfio ag unrhyw un o’r rheolau safonol, rhaid ichi wneud cais am drwydded bwrpasol. Rhaid i’ch cais gynnwys gwybodaeth ychwanegol am y meini prawf na allwch eu bodloni a sut rydych yn bwriadu rheoli’r risgiau cysylltiedig. 

Os hoffech wneud cais am drwydded bwrpasol, darllenwch ein tudalen Gwneud cais am drwydded bwrpasol.

Diweddarwyd ddiwethaf