Mae eich rhif ffôn wedi cael ei optio i mewn yn awtomatig i gael rhybuddion llifogydd

Pam y cafodd fy rhif ffôn ei optio i mewn?

Mae eich rhif ffôn wedi cael ei optio i mewn yn awtomatig i’r gwasanaeth rhybuddion llifogydd gan fod eich cyfeiriad mewn perygl o ddioddef llifogydd yn y dyfodol. 

Mae’r gwasanaeth yn caniatáu i bobl sydd mewn perygl gael gwell gwybodaeth a chymryd camau i’w hamddiffyn eu hunain, eu teulu a’u heiddo. 

Mae gennym ddyletswydd gyfreithiol i rybuddio a hysbysu’r rheini sydd mewn perygl o ddioddef llifogydd. Trwy weithio gyda darparwyr ffonau symudol a ffonau llinell dir gallwn gyrraedd pobl sydd mewn perygl hyd yn oed os nad ydynt wedi cofrestru am ddiweddariadau, neu os nad yw eu rhif yn y llyfr ffôn.

A yw fy ngwybodaeth bersonol yn ddiogel?

Os ydych wedi derbyn neges, byddwn dim ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion rhybudd llifogydd.  Nid ydym yn gwybod eich enw na’ch cyfeiriad.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd ( Environment Agency) yn rheoli’r systemau rhybudd  llifogydd rydym yn ei ddefnyddio. Ceir esboniad o sut maent yn delio gyda’ch gwybodaeth yn ei siarter gwybodaeth bersonol 

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio’r un systemau ac yn medru dod o hyd i’ch gwybodaeth bersonol os fyddwch yn gofyn am wasanaeth yng Nghymru. Darllenwch sut mae Cyfoeth  Naturiol Cymru yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol.

 

A oes angen imi wneud unrhyw beth?

Gallwch gofrestru’n llawn, neu optio allan o’r gwasanaeth. Os byddwch yn optio allan, ni fyddwch yn cael rhybuddion llifogydd awtomatig.

Os na wnewch unrhyw beth

Bydd eich ffôn yn cael rhybuddion llifogydd lleol yn awtomatig bob tro y cânt eu cyhoeddi. Fodd bynnag, gall y gwasanaeth ‘optio i mewn’ hwn gael ei ddileu ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Cofrestwch yn llawn er mwyn sicrhau eich bod yn cael holl fanteision y gwasanaeth rhybuddio llifogydd.

Cofrestrwch eich manylion yn llawn

Cofrestrwch eich manylion yn llawn yn awr i gael y profiad gorau o’r gwasanaeth rhybuddion llifogydd.

 • Gallwch ddewis i dderbyn rhybuddion a gohebiaeth yng Nghymraeg neu yn Saesneg
 • Mae’r gwasanaeth am ddim. 

Gallwch gofrestru mwy nag un rhif ffôn. Hefyd, gallwch ddewis cael:

 • rhybuddion llifogydd, sy’n dweud ein bod yn disgwyl llifogydd
 • hysbysiadau llifogydd, sy’n dweud bod llifogydd yn bosibl
 • rhybuddion a hysbysiadau trwy neges destun, neges llais wedi’i recordio, neu e-bost
 • rhybuddion a hysbysiadau ynghylch mwy nag un lleoliad

Optio allan o’r gwasanaeth rhybuddion llifogydd

Gallwch optio allan o’r gwasanaeth trwy ddilyn y cyfarwyddyd yn y neges destun. Os nad yw’r neges honno gennych mwyach, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio’r manylion isod.

Codau llifogydd

Mae gan ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd dri math o rybudd a fydd o gymorth i chi baratoi ar gyfer llifogydd a gweithredu. Yma, cewch wybod eu hystyr a’r hyn sy’n rhaid i chi ei wneud os ydyn nhw’n cael eu cyhoeddi 

Flood alert

Llifogydd – Byddwch yn Barod

Mae llifogydd yn bosibl. Byddwch yn barod

 • Byddwch yn barod i weithredu eich cynllun llifogydd
 • Paratowch becyn llifogydd o eitemau hanfodol
 • Monitrwch lefelau dŵr lleol a’r rhagolwg llifogydd ar ein gwefan
Flood warning

Rhybudd llifogydd

Mae disgwyl llifogydd. Angen gweithredu ar unwaith. 

 • Symudwch deulu, anifeiliaid anwes ac eitemau gwerthfawr i fan diogel
 • Diffoddwch gyflenwadau nwy, trydan a dŵr os yw’n ddiogel i wneud hynny
 • Rhowch offer diogelu rhag llifogydd yn eu lle
Severe flood warning

Rhybudd Llifogydd Difrifol

Llifogydd difrifol. Perygl i fywyd. 

 • Arhoswch mewn man diogel a sicrhewch fod gennych chi fodd o ddianc
 • Byddwch yn barod i adael eich cartref
 • Cydweithredwch â’r gwasanaethau brys
 • Ffoniwch 999 os ydych mewn perygl enbyd

Gall llifogydd ddigwydd yn unrhyw le

Mae llifogydd yn rhoi bywydau yn y fantol ac yn achosi miliynau o bunnoedd o ddifrod bob blwyddyn. Hyd yn oed os nad ydych wedi gweld llifogydd yn eich cartref neu eich busnes, nid yw hyn yn golygu na fydd yn digwydd. 

Gallwch ddarganfod pa mor debygol yw eich eiddo o ddioddef llifogydd yn y dyfodol.

Dysgwch am eich perygl llifogydd lleol

Beth am gael mwy o wybodaeth am y perygl llifogydd yn eich ardal, gan gynnwys:

Cysylltwch â Cyfoeth Naturiol Cymru

Ar gyfer rhybuddion llifogydd cyfredol sydd mewn grym ffoniwch Floodline, ein llinell 24 awr, ar:

Ffôn: 0345 988 1188

Siarad trwy deipio (Type Talk): 0345 602 6340 (ar gyfer pobl drwm eu clyw) 

Mwy o wybodaeth am gost y galwadau

Diweddarwyd ddiwethaf