Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Ardal Morol

 Sêl ar rai creigiau

Adnoddau naturiol Cymru sydd yn darparu llawer o’n hanghenion sylfaenol- aer i’w anadlu, dŵr i’w yfed, a bwyd i’w fwyta.

Maent yn cynnig egni, ffyniant, a diogelwch.

Maent yn ein hamddiffyn, yn gwella ein hiechyd yn ogystal â safon ein bywydau.

Rhaid i ni reoli a defnyddio ein hadnoddau naturiol mewn ffordd gydlynol os ydym am i bobl fuddio ohonynt.

Mae Deddf Amgylchedd Cymru yn cynnig cyfle i ni wneud hynny trwy gydweithio ag eraill i greu Datganiad Ardal ar gyfer Amgylchedd Morol Cymru.

Byddent yn amlinellu;

  • Yr adnoddau naturiol sydd ym mhob ardal a’r buddion y maent yn eu cynnig

  • Yr heriau a’r cyfleoedd allweddol sydd i’w cael ar lefel leol

  • Sylfaen o dystiolaeth gyffredin sy’n cynnwys gwybodaeth, data a thystiolaeth

Byddent yn gymorth i ni ddeall cyflwr a thueddiadau adnoddau naturiol yr ardal, y pwysau sydd arnynt, yn ogystal â’r buddion y maent yn eu cynnig.

Bydd Datganiadau Ardal yn cynnig y wybodaeth y mae pobl ei angen i reoli eu hadnoddau naturiol yn fwy effeithlon.

Proffil Ardal

  • Mae ardal gyda’r glannau Cymru yn ymestyn 12 milltir i’r môr, gan orchuddio ychydig llai na 15,000 km2, neu 41% o holl diriogaeth Cymru

  • Mae’n rhan o ecosystem forol ehangach sy’n cynnwys Môr Iwerddon a Môr Hafren, ac yn rhan o ogledd ddwyrain yr Iwerydd

  • Mae sawl ffynhonnell wybodaeth ar gael yn ymwneud ag adnoddau naturiol moroedd Cymru, ac maent wedi’u cydgasglu yn Adroddiad Tystiolaeth Forol Cymru a’r porth data morol

Gweler map ffiniau ein datganiad ardal.

Ein sefyllfa bresennol

Rydym yn cydgasglu’r dystiolaeth sydd gennym sy’n ymwneud â’n hadnoddau naturiol.

Rydym wedi dechrau cydweithio gydag arbenigwyr i drafod ein hadnoddau naturiol, yr ardaloedd gwahanol a’u rhinweddau, y dulliau o’u gwarchod, a’r rhesymau dros ddefnyddio’r dulliau hynny.

Ein hamcanion

Trwy gydweithio ag eraill gallwn adnabod y buddion (gwasanaethau ecosystem) a gynigir gan ein hadnoddau naturiol.

Byddwn yn gweithio ag eraill er mwyn deall sut y gall Datganiadau Ardal unigol gyfrannu at gyflawniad y Blaenoriaethau Cenedlaethol allweddol, gan ymateb i heriau a manteisio ar y cyfleoedd i wella’r rheolaeth o adnoddau naturiol Cymru. Bydd hyn yn cynnwys adnabod yr hyn y gallwn ni oll ei wneud i gyfrannu at y broses (gan gynnwys canfod dulliau newydd o gydweithio).

Un o’r heriau allweddol yw sut y gallwn ni gasglu, dadansoddi, a rhannu’r wybodaeth yma gyda phartneriaid ar ffurf sy’n ddefnyddiol iddynt. Rydym yn arbrofi gyda dulliau gwahanol (digidol, adroddiadau, gweithdai, ayyb.) a bydd partneriaid yn ein helpu gyda hyn.

Sut i gyfrannu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’u partneriaid angen pobl o bob sector, sefydliad, a chymuned i gyfrannu at ddatblygiad Datganiadau Ardal.

Trwy gydol y broses, byddwn yn croesawu unrhyw fenter gan bartneriaid i lunio a gwella ymwybyddiaeth o Ddatganiadau Ardal gan ddefnyddio eu rhwydweithiau.

Pe hoffech gyfrannu, cysylltwch ag un o arweinwyr Datganiad Ardal neu gwblhau’r arolwg ar-lein 

Deddf yr Amgylchedd a Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru

O ganlyniad i Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) rydym wedi bod yn meddwl sut y gallwn ddwyn ynghyd offer rheoli gwahanol fel y Polisi Adnoddau Naturiol, Datganiadau Ardal a Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Rydym eisiau gweithio gyda’n gilydd i gefnogi dulliau cynaliadwy o gynllunio a rheoli adnoddau morol Cymru.

Beth am ddarganfod sut y gall cynllunio morol, ynghyd â’r datganiad ardal morol, ein helpu i wneud hyn 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Proffil Ardal Forol PDF [6.6 MB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.