Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Datganiad Ardal Canolbarth Cymru

Mae gan Ganolbarth Cymru dirwedd amrywiol a hanesyddol, sy'n golygu fod gan yr ardal hon ei hunaniaeth unigryw ei hun. Mae'n cynnwys cyfran helaeth o Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn y De, ucheldir y Berwyn yn y Gogledd gyda mynyddoedd Cambria yn ffurfio meingefn drwy’r canol. Mae'r bryniau yn arwain i lawr at arfordir garw Bae Ceredigion, sy’n rhedeg am 50 milltir yn y Gorllewin a’i ffermdir tonnog sy’n ymestyn draw i’r Gororau yn y Dwyrain.

Tylluan wen yn hedfan yn isel Gwella bioamrywiaeth - ymateb i’r argyfwng natur

Mae’r fioamrywiaeth sy’n cael ei cholli yng Nghanolbarth Cymru yn rhywbeth y mae angen i ni ei wyrdroi ar unwaith. Mae’r thema hon yn edrych ar yr hyn yr ydym yn cynnig ei wneud i wella gwydnwch ac ansawdd ein hecosystemau. O fewn y thema hon, byddwn yn archwilio sut y dylem reoli cynefinoedd yn well er mwyn mynd i’r afael â chydbwysedd bioamrywiaeth drwy wella’r ffordd maent yn cysylltu. Drwy wneud hyn, bydd hyn yn ein helpu i ddechrau mynd i’r afael â’r argyfwng natur yng Nghanolbarth Cymru

Llyn hefo awyr glas a cymylau yn adelwyrchu Tir, dŵr ac aer cynaliadwy

Mae tirlun, cymeriad a diwylliant Canolbarth Cymru wedi’u diffinio gan ffermio ac amaethyddiaeth, sydd wedi llunio’r ffordd o fyw yma ers canrifoedd, ac mae’n parhau i wneud

Twr dwr yn Llyn Vyrnwy hefo coed hydref yn y cefndir Ailgysylltu Pobl a Lleoedd – Gwella Iechyd, Llesiant a’r Economi

Amgylchedd naturiol Canolbarth Cymru yw un o asedau gorau’r ardal. Mae ei gymeriad gwledig yn cynnwys ucheldir anghysbell, mynyddoedd, arfordir, cronfeydd dŵr ac ardaloedd y gororau, sy’n ei wneud yn lleoliad delfrydol i ailgysylltu pobl â’r awyr agored.

Tirlun o lyn gyda choed collddail yn lliwiau’r hydref yn y cefndir, yn erbyn awyr las glir Adnoddau coedwigaeth

Canolbarth Cymru yw prif gynhyrchydd pren Cymru. Mae coedwigoedd a choetiroedd yn cynnig buddiannau ychwanegol hefyd ar gyfer bioamrywiaeth, cadwraeth, hamdden a llesiant.

Cychod pysgota yn harbwr Aberystwyth yn y blaendir, gyda'r dref yn y cefndir Y newid yn yr hinsawdd – ymaddasu a lliniaru ar draws pob un o'r pedair thema

Mae newid yn yr hinsawdd yn un o faterion diffiniol ein cyfnod. Rydym am sicrhau bod popeth rydym yn ei gyflawni drwy ein datganiad ardal yn ystyried argyfwng yr hinsawdd, gan fod yn rhan o'n hymateb iddo.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.