Cael help i blannu coed a chreu coetir

Uchelgais Llywodraeth Cymru yw plannu 43,000 hectar o goetir newydd erbyn 2030 a 180,000 hectar erbyn 2050 i helpu Cymru i gyflawni targedau lleihau allyriadau carbon. Mae hwn yn cyfateb i blannu o leiaf 5,000 hectar y flwyddyn. 

Mae plannu coetiroedd cymysg a gaiff eu tyfu a'u rheoli'n gynaliadwy yn rhan hanfodol o'n hymateb i argyfwng yr hinsawdd ac yn helpu i arafu llif dŵr, gan leihau effaith llifogydd a darparu pren ar gyfer adeiladu carbon isel hefyd.

Bydd y sefydliadau isod yn eich helpu i ddod o hyd i ffynonellau cymorth, cyllid ac arweiniad ar gyfer eich prosiect creu coetiroedd.

Os ydych chi'n newydd i blannu coed, gallwch gael cyngor gan nifer o sefydliadau, gan ein cynnwys ni. Rydyn ni yma i helpu. Cysylltwch â ni a gallwn ni eich rhoi chi ar ben y ffordd.

Dewch o hyd i gyfoeth o wybodaeth ar gyfer cynigion creu coetiroedd o bob math ar ein gwefan.

Help proffesiynol gyda phlannu coed

Gallwch ddod o hyd i gymorth proffesiynol gan nifer o sefydliadau:

Coed Cymru
Cyngor i ffermwyr, perchnogion a rheolwyr coetiroedd, grwpiau cymunedol a busnesau pren.

Coed Cadw (Woodland Trust)
Cyngor ar bob agwedd ar blannu coed a chyfle i brynu glasbrennau a dyfwyd yn y DU gan Coed Cadw.

Llais y Goedwig (Community Woodlands)
Cyngor, cymorth ac adnoddau ar greu a chynnal coetir cymunedol gan y rhwydwaith o goetiroedd cymunedol.

Cofrestr o gynllunwyr coetiroedd
Dewch o hyd i restr o goedwigwyr sydd wedi’u cofrestru â Glastir ar wefan Llywodraeth Cymru

Cyswllt Ffermio
Cymorth i ffermwyr a choedwigwyr ar bob agwedd ariannol ar sefydlu a rheoli coetiroedd.

Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig
Dewch o hyd i gyfeirlyfr o ymgynghorwyr coedwigaeth cymwysedig ar wefan ICF.

Plannu Cymunedol

Mae'r sefydliadau canlynol yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth i grwpiau cymunedol sy'n creu neu'n rheoli coetiroedd sy'n bodoli eisoes.

Llais y Goedwig (Community Woodlands)
Cyngor, cymorth ac adnoddau ar greu a chynnal coetir cymunedol gan y rhwydwaith o goetiroedd cymunedol.

Sefydliad PATT
Cymorth i grwpiau cymunedol gan Sefydliad Plant a Tree Today.

Cadwch Gymru'n Daclus – Coedwigoedd Bychain
Dysgwch am goedwigoedd bychain (coetir trwchus, brodorol, o faint cwrt tennis, gyda 1,000 o goed o 25 rhywogaeth wahanol).

9Trees
Dewch o hyd i wybodaeth am 9Trees a fydd yn talu am gost coed, polion, gardiau a ffensys yn ogystal â gwaith rheoli cyn ac ar ôl plannu’r coetir.

Canopi Gwyrdd y Frenhines
Dysgwch am fenter i annog unigolion, ysgolion a chymunedau i blannu coed i goffáu jiwbilî platinwm y Frenhines yn 2022.

Down to Earth
Dysgwch yr elusen Down to Earth a’i gwaith gydag ysgolion, colegau, prifysgolion a grwpiau cymunedol i drawsnewid eu mannau eu hunain.

Cadarnhau Addasrwydd eich Tir

Gallwch chwilio am dir addas neu gadarnhau bod y darn o dir sydd gennych mewn golwg yn addas ar gyfer creu coetir ar y Map Cyfleoedd Coetir.

Mapiau Cyfleoedd Coetir Lle
Dewch o hyd i ardaloedd o Gymru sydd fwyaf addas ar gyfer creu coetiroedd newydd

Ariannu eich prosiect

Cynllun Creu Coetir Glastir
Dewch o hyd i wybodaeth am Gynllun Glastir, sy'n cynnig cymorth ariannol ar gyfer buddsoddiadau cyfalaf i greu coetir newydd.

Creu Coetir Glastir
Gwybodaeth am wneud cais am y rownd gyfredol o gyllid Glastir

Cynllun Peilot Cynllunio Creu Coetir
Gwybodaeth am Gynllun Llywodraeth Cymru newydd i annog creu coetir dros 2 hectar o faint. Gallwch gyflwyno mynegiant o ddiddordeb cyn i'r cynllun gael ei lansio yn 2022.

Carbon Store
Mae Carbon Store yn gweithio gyda chwmnïau a thirfeddianwyr i ddylunio, plannu a rheoli coetiroedd newydd neu i gynllunio, gweithredu a goruchwylio prosiectau adfer mawndiroedd.

Coetiroedd Cymunedol y Gronfa Dreftadaeth
Dysgwch am grantiau i sefydliadau dielw sy'n adfer, creu a rheoli coetiroedd yng Nghymru.

Coed Cadw (Woodland Trust)
Dewch o hyd i wybodaeth am grantiau a chyllid ar gyfer plannu coed ar raddfa fawr ar wefan Coed Cadw

Dewch o hyd i wybodaeth am gymorth, pecynnau a chyllid ar gyfer plannu mewn ysgolion neu grwpiau cymunedol ar wefan Coed Cadw

Y Cyngor Coed
Dysgwch am y grantiau a gynigir ar gyfer ysgolion, grwpiau cymunedol a Rhwydweithiau Wardeiniaid Coed i blannu coed, gwrychoedd a pherllannau. 

Mae amryw o lwyfannau ariannu torfol ar gael. Mae'r rhain yn gynyddol boblogaidd ar gyfer prosiectau cymunedol.

Deall sut i ddewis rhywogaethau

Mae dewis y goeden gywir ar gyfer eich lleoliad yn hanfodol i lwyddiant eich prosiect; gall y canlynol roi cyngor cychwynnol.

Gallwch hefyd holi eich cynllunydd coedwig neu gysylltu â'n Tîm Creu Coetiroedd.

Y Cyngor Coed – Canllaw cynllunio coed
Lawrlwythwch ganllaw ar blannu coed gan y Cyngor Coed

Ymchwil Coedwigoedd
Gwybodaeth a chefnogaeth ar y we ar gynllunio pa goed i dyfu ac ymhle gan System Cymorth â Phenderfyniadau Dosbarthu Safleoedd Ecolegol Ymchwil Coedwigoedd

Environment Systems
Dewch o hyd i ymchwil a gwybodaeth fanwl am addasrwydd coed gan y cwmni ymgynghori Environment Systems

Rheolwyr tir

Cofrestr o gynllunwyr coetiroedd
Dewch o hyd i restr o goedwigwyr sydd wedi’u cofrestru â Glastir ar wefan Llywodraeth Cymru

Cyswllt Ffermio
Cymorth i ffermwyr a choedwigwyr ar bob agwedd ariannol ar sefydlu a rheoli coetiroedd.

Coed Cymru
Cyngor i ffermwyr, perchnogion a rheolwyr coetiroedd, grwpiau cymunedol a busnesau pren.

Ymddiriedolaeth Afonydd Hafren
Mynnwch gyngor a chymorth ar eich safle ar greu cynlluniau pwrpasol i reoli ffermydd a dŵr, gan nodi'r potensial ar gyfer creu cynefinoedd, rheoli llifogydd yn naturiol a dal carbon

Plannu Masnachol

Os ydych chi am ddysgu mwy am goedwigaeth weithredol ar raddfa fwy, gall y sefydliadau canlynol helpu.

Confor (Cydffederasiwn y Diwydiannau Coedwigaeth)
Sefydliad aelodaeth ar gyfer coedwigaeth gynaliadwy a busnesau sy’n defnyddio pren.

Coed Cadw (Woodland Trust)
Dewch o hyd i wybodaeth am grantiau a chyllid ar gyfer plannu coed ar raddfa fawr ar wefan Coed Cadw

Rheoliadau ac Ardystiadau

Mae'r dolenni canlynol yn rhoi gwybodaeth am y rheoliadau sy'n llywodraethu’r broses o greu coetiroedd ac unrhyw ardystiad y gallai fod angen i chi ei ystyried.

Safon Coedwigaeth y DU
Safon Coedwigaeth y Deyrnas Unedig yw'r deunydd cyfeirio safonol ar gyfer rheoli coedwigoedd yn gynaliadwy yn y DU. Mae'n amlinellu'r cyd-destun ar gyfer coedwigaeth, yn nodi dull llywodraethau'r DU o reoli coedwigoedd yn gynaliadwy, yn diffinio safonau a gofynion, ac yn darparu sail ar gyfer rheoleiddio a monitro.

Lawrlwythwch Safon Coedwigaeth y DU o Gov.uk


Asesiadau o'r Effaith Amgylcheddol
Er mwyn diogelu amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru, mae'n bwysig bod asesiad yn cael ei wneud o effeithiau prosiectau a chynlluniau posibl.

Darllenwch am Asesiadau o’r Effaith Amgylcheddol ar gyfer prosiectau coedwigaeth


Safon Sicrwydd Coetiroedd y DU (UKWAS)
Mae UKWAS yn safon ardystio annibynnol ar gyfer cadarnhau rheolaeth gynaliadwy ar goetiroedd yn y DU. Fe'i defnyddir ar gyfer ardystiad y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC) a'r Rhaglen Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd (PEFC).

Dysgwch fwy am UKWAS ar eu gwefan

Y Rhaglen Cymeradwyo Ardystio Coedwigoedd (PEFC)
Mae PEFC yn cymeradwyo systemau ardystio coedwigoedd cenedlaethol ac yn darparu cronfeydd data o ddeiliaid tystysgrifau a deiliaid bathodynnau sicrhau ansawdd.

Dewch o hyd i gynlluniau ardystio a gymeradwywyd gan PEFC ar wefan PEFC

Y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd (FSC)
Mae'r Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd yn darparu ardystiad sy’n dangos bod coedwig yn cael ei rheoli mewn ffordd sy'n diogelu amrywiaeth fiolegol ac sydd o fudd i fywydau pobl a gweithwyr lleol, gan sicrhau hefyd y cynhelir hyfywedd economaidd.

Cyngor ar goedwigaeth gynaliadwy gan y Cyngor Stiwardiaeth Coedwigoedd

Canllaw Creu Coetir Glastir
Mae canllaw cynllun Creu Coetir Glastir Llywodraeth Cymru yn esbonio'r hyn y mae angen i chi ei wneud a phryd, i gael eich cynllun plannu'n iawn y tro cyntaf.

Lawrlwythwch Ganllaw Creu Coetir Glastir ar gyfer cynlluniau dros chwarter hectar


Canllaw Creu Coetir Glastir i gynllunwyr
Dysgwch sut i adnabod sensitifrwydd amgylcheddol a allai effeithio ar eich safle arfaethedig yng nghanllaw cynllunwyr Creu Coetir Glastir (GN0002)

Lawrlwythwch 'Darparu tystiolaeth ychwanegol i gefnogi ceisiadau Creu Coetir Glastir (GN009)'
sy’n nodi cynefinoedd â blaenoriaeth ac yn nodi sut i ddarparu ffotograffau a chomisiynu arolwg ecolegol i ddarparu tystiolaeth ar gyfer dilysu cynllun CCG yn unol â Safon Coedwigaeth y DU

Cod Carbon Coetiroedd
Cod Carbon Coetiroedd yw'r safon sicrwydd ansawdd ar gyfer prosiectau creu coetiroedd yn y DU, ac mae'n cynhyrchu unedau carbon wedi'u dilysu'n annibynnol.
Cofrestrwch gyda'r Cod Carbon Coetiroedd ar eu gwefan

Sgiliau a Hyfforddiant

Efallai y bydd y sefydliadau canlynol yn gallu eich helpu i ddatblygu eich sgiliau wrth greu coetiroedd a rheoli coedwigoedd.

Sefydliad y Coedwigwyr Siartredig
Dewch o hyd i wybodaeth am gyfleoedd hyfforddi, prentisiaethau a gwirfoddoli ar wefan ICF.

Focus on Forestry First
Dewch o hyd i wybodaeth am hyfforddiant a datblygu sgiliau i unrhyw un sy'n ymwneud ag unrhyw sector o ddiwydiant coed a phren Cymru.

mwmac Ltd
Dewch o hyd i wybodaeth am hyfforddiant ar gyfer diwydiannau tir yng Nghymru, y DU ac Ewrop ar wefan mwmac

Forest Park Garden Training
Dewch o hyd i gyrsiau hyfforddi ar safleoedd (ger Caerdydd) mewn elfennau ymarferol o reoli coedwigoedd 

Y Fforwm Coed Hynafol

Y Fforwm Coed Hynafol

Mae’r sefydliad yma’n codi ymwybyddiaeth o werth hen goed, yn lobïo dros eu hamddiffyn, yn cofnodi eu lleoliadau, yn rhoi cyngor ar eu rheoli, yn hyfforddi'r rhai sy'n gofalu amdanynt, ac yn rhoi cyfleoedd i bobl eu mwynhau.

Dysgwch fwy am waith y Fforwm Coed Hynafol ar eu gwefan.

Coed trefol

Darllenwch ein gwybodaeth am fanteision coed trefol ynghyd ag astudiaethau ar enghreifftiau da a gorchudd coed trefol presennol.

Gov.uk
Dysgwch am goed a choedwigoedd mewn ardaloedd trefol ac o'u hamgylch - eu manteision a ffyrdd o'u diogelu a'u rheoli.

Trees for Cities
Ceisiwch help i blannu coed mewn amgylcheddau trefol gan yr elusen Trees for Cities

Llawlyfr Coed Trefol Defra: The Right Tree in the Right Place for a Resilient Future
Lawrlwythwch lawlyfr Defra ar ddewis y lleoliad cywir a'r rhywogaeth gywir o goeden ar gyfer plannu trefol

Treezilla
Dysgwch am y prosiect gwyddoniaeth dinasyddion sydd â'r nod o annog aelodau o'r cyhoedd, awdurdodau lleol, busnesau, grwpiau lleol a sefydliadau eraill i gydweithio i fapio, mesur a monitro coed

Pwy all eich helpu chi yn lleol

Rydyn ni wedi bod wrth wraidd y gwaith o ddatblygu cyfres o Ddatganiadau Ardal arloesol sy'n cwmpasu saith rhan wahanol ond amrywiol iawn o'r wlad.

Mae pob Datganiad Ardal yn amlinellu'r heriau allweddol sy'n wynebu'r ardal benodol honno, yr hyn y gallwn i gyd ei wneud i ateb yr heriau hynny, a sut y gallwn reoli ein hadnoddau naturiol yn well er budd cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r dolenni isod yn eich galluogi i gysylltu â thîm y datganiad ardal yn eich ardal chi; bydd y tîm yn gallu rhoi cysylltiadau i chi i grwpiau yn eich ardal a rhoi cymorth ac arweiniad i chi hefyd ar gyfer eich prosiect.

Gogledd Ddwyrain

Canolbarth Cymru

Canol De Cymru

Gogledd Orllewin

De Ddwyrain

De Orllewin

Cysylltu â ni

Os hoffech gysylltu â'r Tîm Creu Coetiroedd yn Cyfoeth Naturiol Cymru gallwch anfon eich ymholiad at woodlandcreation.hub@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhestrir y sefydliadau uchod er gwybodaeth yn unig ac nid ydynt yn cael eu cymeradwyo gennym ni. Nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr a byddwn yn ychwanegu ati dros amser. Rydyn ni’n croesawu unrhyw awgrymiadau ar gyfer sefydliadau yr ydych chi wedi’u cael yn ddefnyddiol a byddwn yn ystyried eu cynnwys wrth i ni wella ein gwefan. E-bostiwch awgrymiadau i'r cyfeiriad uchod.

Diweddarwyd ddiwethaf