Trwydded torri coed - amodau amgylcheddol

Gellir ychwanegu’r amodau hyn at bob cais am drwydded cwympo coed a dderbynnir ar, neu ar ôl, 1 Ebrill 2024. Mae'r amodau hyn yn ychwanegol at yr amodau presennol sy'n ymwneud ag ailstocio a chynnal a chadw.

Bydd yr amodau amgylcheddol yn rhan o'ch trwydded torri coed.

Mae’r amodau yn eu lle i osgoi neu liniaru effeithiau posibl ar y canlynol:

  • bywyd gwyllt
  • yr amgylchedd
  • bioamrywiaeth

Mae tri math o amod y gallwn eu gosod ar eich trwydded torri coed:

Amodau Sylfaenol

Mae'r rhain yn amodau safonol a fydd yn cael eu hychwanegu at bob Trwydded Cwympo Coed, mae'r amodau hyn yn cydymffurfio â Safon Coedwigaeth y DU a deddfwriaeth amgylcheddol berthnasol arall.  Fel rhan o'r broses ymgeisio, gofynnir i chi adolygu'r Amodau Sylfaenol.

Amodau Haen Dau

Byddwn yn ychwanegu amodau haen dau at eich trwydded torri coed os yw eich gwaith torri coed arfaethedig:

  • yn meddu ar y potensial i effeithio ar rai ardaloedd sensitif neu rywogaethau gwarchodedig

Byddwn yn ychwanegu'r amodau ychwanegol hyn at eich trwydded yn ogystal â'r Amodau Sylfaenol. Pan fydd angen i ni ystyried ychwanegu Amod Haen Dau, byddwn yn ymgynghori â chi.

Amodau Pwrpasol

Gallwn ychwanegu amodau pwrpasol at drwydded fesul safle.   Os oes amod sylfaenol neu amod haen dau eisoes yn ei le, efallai y bydd angen i ni hefyd ystyried amod pwrpasol lle mae nifer o ardaloedd sensitif cymhleth ar y safle. Pan fydd angen i ni ystyried ychwanegu Amod Pwrpasol, byddwn yn ymgynghori â chi.

Cyn cyflwyno eich Cais am Drwydded Torri Coed bydd angen i chi ddarllen mwy am amodau amgylcheddol yn y ddogfen hon.

Diweddarwyd ddiwethaf