Rhoi gwybod am gwympo coed anghyfreithlon tybiedig

Sut i roi gwybod i ni os ydych yn meddwl bod coed wedi cael eu cwympo heb y caniatâd angenrheidiol


Mae'r rhan fwyaf o waith cwympo coed yng Nghymru wedi ei gymeradwyo ymlaen llaw naill ai gan Gyfoeth Naturiol Cymru neu gan awdurdod cynllunio lleol. Mae cymeradwyaeth yn dilyn cwblhau unrhyw broses o ymgynghori â'r cyhoedd sy'n ofynnol.

Erlyn cwympo anghyfreithlon

Fodd bynnag, rydyn ni’n derbyn tua 100 o adroddiadau am gwympo coed anghyfreithlon tybiedig bob blwyddyn, naill ai gan aelodau o'r cyhoedd neu gan gyrff eraill. O'r rhain, caiff rhwng 10 ac 20 o achosion eu profi a gall hyn arwain at erlyn rhywun am dorri un neu fwy o erthyglau o ddeddfwriaeth goedwigaeth.

Pa wybodaeth sydd ei hangen arnom

Er mwyn i ni allu delio gyda'ch adroddiad mor gyflym â phosibl, byddwn yn gofyn y cwestiynau isod i chi:

  • Ble ddigwyddodd y gwaith? (Byddai'n help mawr i ni pe gallech chi roi cyfeirnod grid i ni – er enghraifft, fformat grid Landranger SH 559 706 – neu roi cyfarwyddiadau neu ddisgrifiadau cywir i'n galluogi ni i gael hyd i'r tir dan sylw)
  • Pwy oedd yn gwneud y gwaith cwympo?
  • Beth maen nhw/oedden nhw'n ei wneud?
  • Pryd ddechreuodd y cwympo?
  • Ydy'r gwaith yn dal i fynd ymlaen?

Beth i'w ystyried

Cyn i chi gysylltu â ni, ystyriwch a fyddech chi'n fodlon i ni gysylltu â chi yn nes ymlaen i gael rhagor o wybodaeth neu i roi gwybod i chi am ganlyniad ein hymchwiliadau.

Gwybodaeth sensitif

Rydyn ni’n deall bod rhai sefyllfaoedd yn sensitif, efallai oherwydd bod y cwympo'n digwydd yn agos i'ch eiddo chi neu oherwydd pwy sy'n ei wneud. Efallai byddwch am aros yn ddienw a rhoi dim ond gwybodaeth sylfaenol i ni.

Gallwn eich sicrhau y byddwn ni'n parchu eich penderfyniad yn hyn o beth. Ein nod pennaf yw annog pobl i roi gwybod am ddigwyddiadau.

Cysylltu â ni

Ewch i'n tudalen Rhowch Wybod i ddargafnod sut i gysylltu â ni am gwympo coed anghyfreithlon tybiedig.