Taliadau am drwyddedau gwastraff

Yr hyn y byddwn yn ei godi arnoch am drwydded gwastraff newydd, wedi'i newid, ei throsglwyddo, ei defnyddio, ei chanslo neu ei hildio.

Trwydded rheolau safonol gwastraff newydd

Mae trwyddedau rheolau safonol gwastraff yn £1,893 ac eithrio:

 • offer symudol - £1,323
 • cyfleuster nwy tirlenwi - £4,772
 • gwastraff mwyngloddio - £1,027
 • os yw'n cynnwys asesiad lleoliad - £4,772

Dyma'r tâl sylfaenol am asesu eich cais. Byddwch yn talu ffioedd ychwanegol am i ni adolygu unrhyw gynlluniau ac asesiadau.

Trwydded gwastraff bwrpasol newydd

Y tâl sylfaenol am drwydded wastraff bwrpasol yw £10,011.

Byddwch yn talu ffioedd ychwanegol am i ni adolygu unrhyw gynlluniau ac asesiadau sydd eu hangen i gefnogi eich cais am drwydded. Bydd hyn yn dibynnu ar eich gweithgaredd arfaethedig a'i leoliad.

Gallwch wneud cais am fwy nag un gwaith gwastraff ar un cais am drwydded.

Byddwn yn codi'r gyfradd sylfaenol ar gyfer y gwaith mwyaf cymhleth yn ogystal â thaliadau am gynlluniau ac asesiadau ychwanegol. Rhaid i'r cynlluniau a'r asesiadau ychwanegol gwmpasu holl weithgareddau'r safle. Byddwn yn codi 20% o'r tâl sylfaenol am weithgareddau ychwanegol.

Taliadau am adolygu cynlluniau ac asesiadau

 • Asesiad cyfrinachedd masnachol - £717
 • Asesiad effaith sŵn a chynllun rheoli sŵn - £2,425
 • Cynllun rheoli llwch ac allyriadau - £861
 • Cynllun rheoli arogl - £1,619
 • Cynllun atal a lliniaru tân - £2,343
 • Cynllun rheoli plâu - £460
 • Cynllun adfer gwastraff - £1,734
 • Asesiad y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr o elifiant prosesau - £3,222
 • Gollwng i ddŵr - £390
 • Asesiad risg bioaerosol - £3,715
 • Asesiad/ dogfennu safleoedd gwarchodedig eraill - £201
 • Asesiad Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig - £306
 • Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd - £2,520
 • Asesiadau tirlenwi eraill (er enghraifft, hydroddaearegol, rheoli nwy tirlenwi, darpariaeth ariannol) - codir cyfradd fesul awr am amser a deunyddiau a fydd yn amrywio rhwng ceisiadau gan eu bod yn dibynnu ar sefyllfa unigryw pob safle. Byddwch yn cael anfoneb ôl-ddyled.

Newid trwydded

Newidiadau gweinyddol

Gallwch wneud cais i wneud newid gweinyddol i'ch rheolau safonol neu drwydded gwastraff bwrpasol.

Mae'r rhain yn newidiadau sy'n golygu nad oes angen i ni gynnal asesiad technegol o'ch cais nac ymgynghori arno.

Mae’r enghreifftiau yn cynnwys:

 • newid mewn enw a chyfeiriad lle na fu unrhyw newid mewn endid cyfreithiol
 • cywiro camgymeriad

Y tâl yw £717.

 

Ychwanegu gweithgaredd at drwydded rheol safonol

Gallwch wneud cais i ychwanegu un gweithgaredd neu fwy at eich trwydded rheol safonol.

Mae pob gweithgaredd rheol safonol yn costio £1,893 ac eithrio:

 • offer symudol - £1,323
 • cyfleuster nwy tirlenwi - £4,772
 • gwastraff mwyngloddio - £1,027
 • os yw'n cynnwys asesiad lleoliad - £4,772

Dyma'r tâl sylfaenol ar gyfer asesu eich cais. Byddwch yn talu ffioedd ychwanegol am i ni adolygu unrhyw gynlluniau ac asesiadau.

Cynyddu arwynebedd trwydded rheolau safonol

Mân newid technegol - £2,888.

Cyfuno trwyddedau

Os oes gennych fwy nag un drwydded amgylcheddol yn yr un lleoliad, gallwch wneud cais i gyfuno eich trwydded.

Gall cyfuno eich trwydded olygu:

 • cyfuno'r drwydded wreiddiol a'r holl newidiadau dilynol yn un ddogfen (trwydded fodern), neu
 • cyfuno dwy drwydded amgylcheddol neu fwy ar gyfer yr un gweithredwr a safle yn un drwydded

Yn y ddau achos efallai y byddwn angen gwybodaeth ychwanegol oddi wrthych, er enghraifft eich system reoli. Dylech siarad â ni cyn i chi gyflwyno unrhyw gais i gyfuno trwyddedau.

Mân newidiadau technegol i'ch trwydded bwrpasol

Gallwch wneud cais i wneud mân newidiadau technegol i’ch trwydded wastraff bwrpasol, er enghraifft:

 1. Ychwanegu man gollwng lle nad oes rhaid i ni gynnal asesiad technegol neu ddileu man gollwng o ganlyniad i symud eitem o’r offer oddi yno, cyn belled nad yw’r gwaith o symud yr offer yn galw am asesiad technegol.
 2. Newidiadau i’r rhestr wastraff yn unig y caniateir i’r cyfleuster ei dderbyn, ar yr amod na fyddai’r newid yn newid natur gweithrediad y cyfleuster nac yn cynyddu’r risg amgylcheddol a achosir. Byddwn yn derbyn hyd at 15 o newidiadau i fathau o wastraff mewn un cais amrywio, ac eithrio ar gyfer dodi gwastraff yn barhaol ar dir i'w adfer, sydd wedi'i gyfyngu i uchafswm o dri math o wastraff.
 3. Cyflwyno cynnyrch newydd, treial neu weithgaredd ymchwil a datblygu heb ei eithrio, ac eithrio pan yw’r allyriadau neu’r technegau yn gymhleth neu’n newydd neu lle mae angen modelu cymhleth.
 4. Adolygu cyflwr gwella yn dilyn ymateb i gyflwr gwella.
 5. Newid neu osod terfynau yn dilyn amodau gwella neu wybodaeth arall na chafodd ei hasesu'n dechnegol wrth benderfynu ar drwydded.
 6. Newid gofynion adrodd.
 7. Cynnydd i fewnbwn blynyddol yn unig neu gapasiti storio yn unig neu ddeunyddiau a awdurdodwyd yn flaenorol yn unig.

Rydym yn codi £2,888 am fân newid technegol.

Newidiadau arferol i'ch trwydded bwrpasol

Mae amrywiadau nad ydynt yn weinyddol neu'n dechnegol fân yn 'normal'.

Mae cynyddu arwynebedd trwydded bwrpasol yn amrywiad arferol.

Y tâl am newid arferol yw £8,308

Trosglwyddiadau

 • Trwydded rheolau safonol gwastraff - £1,858
 • Trosglwyddiad llawn pwrpasol - £3,211
 • Trosglwyddiad rhannol bwrpasol - £4,937

Ildiadau

Mae'r taliadau'n berthnasol i reolau safonol a thrwyddedau gwastraff pwrpasol fel ei gilydd.

 • Sylfaenol llawn - £1,617
 • Rhannol sylfaenol - £2,572
 • Risg isel llawn - £4,586
 • Risg rhannol isel - £5,606
 • Llawn normal - £5,491
 • Rhan normal - £6,511
 • Anweithredol llawn - £1,188
 • Rhannol anweithredol - £2,319

Disgrifir mathau o ildiadau yn ein cynllun codi tâl.

Defnyddio trwydded offer symudol

 • Gwastraff yn cael ei wasgaru i dir i'w adfer
  • risg uchel - £1,929
  • risg canolig - £1,640
  • risg isel - £1,494
 • Adfer tir - £2,074
 • Trin gwastraff - £1,349

Disgrifir lefelau risg defnyddio yn ein cynllun codi tâl.

Os nad oes digon o fanylion yn eich cais

Os nad yw'ch cais yn cynnwys digon o fanylion i ni allu ei symud ymlaen, ni fydd yn bodloni'r prawf 'gwneud yn briodol'.

Byddwn yn ad-dalu'r tâl a dalwyd gennych minws:

 • 36% o dâl trwydded rheolau safonol
 • 24% o dâl trwydded bwrpasol

Os yw'r amser y mae'n ei gymryd i ni benderfynu ar eich cais yn mynd y tu hwnt i 150% o'r amser safonol, byddwn yn codi tâl am amser a deunyddiau.

Byddwn yn anfon anfoneb ôl-ddyled atoch. Disgwyliwn i'r sefyllfa hon fod yn eithriadol.

Y cynllun codi tâl

Darllenwch y cynllun codi tâl llawn ar gyfer yr holl drwyddedau a gwmpesir gan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol.

Diweddarwyd ddiwethaf