Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cofrestru esemptiad gwastraff T11

Mae’n rhaid talu ffi a llenwi’r ffurflen hysbysu benodol ar gyfer WEEE er mwyn cofrestru’r esemptiad hwn.

Mae’n rhaid i chi ddarllen ein canllawiau cyffredinol ar weithrediadau gwastraff esempt cyn darllen y nodyn canllaw penodol hwn. Bydd hyn yn eich helpu chi i ddeall yn iawn pa gamau ddylech chi eu cymryd i sicrhau eich bod yn cydymffurfio â’r gweithrediadau gwastraff esempt rydych am eu cofrestru. Gallwch ddarllen canllawiau cyffredinol Asiantaeth yr Amgylchedd drwy glicio’r ddolen isod.

Newidiadau pwysig i taliadau electronig

Mae ein manylion banc wedi newid. Os yr ydych eisiau talu eich gais trwydded trwy  trosglwyddiad electronig, gallwch defnyddio ein manylion banc newydd isod. Gweler yn y adran “Ein Taliadau” ar ein wefan an manylion llawn or newidiadau.

Gwybodaeth newydd 
Enw cwmni:    Natural Resources Wales
Cyfeiriad y Cwmni:    Income Department, PO BOX 663, Cardiff, CF24 0TP 
Banc: RBS
Cyfieriad:    National Westminster Bank Plc, 2 ½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA  
Côd didoli:  60-70-80  
Rhif cyfrif:   10014438   

Byddwn yn diweddaru ein ffurflennu gais môr gynt a ffosib, ond mae rhaid defnyddio y manylion isod cyn gwneud taliad electronig o hyn ymlaen. Peidiwch a defnyddio y manylion sydd weid ei rhoi y nein ceisiadau trwydded ac canllawiadau os fod nhw yn wahannol I hyn sydd ywchben.

Crynodeb o’r esemptiad

Mae’r dudalen hon yn cynnwys crynodeb byr o’r esemptiad fel y gallwch chi weld a yw’n berthnasol i chi ai peidio. Cyn cofrestru esemptiad gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y canllawiau llawn. Mae yna ddolen i’r ddogfen hon ar waelod y dudalen.

Beth yw diben yr esemptiad?

Mae’r esemptiad hwn yn eich galluogi i atgyweirio neu adnewyddu gwahanol fathau o gyfarpar trydanol ac electronig gwastraff er mwyn gallu ailddefnyddio’r WEEE neu unrhyw rannau a ddatgymalwyd yn unol â’u diben gwreiddiol.

Pa fath o weithgareddau alla i wneud?

  • Mae busnes yn casglu oergelloedd sydd â goleuadau wedi torri neu ddrysau ar goll ac yn eu hatgyweirio i’w gwerthu eto
  • Mae grŵp adfer dodrefn yn casglu setiau teledu a chyfarpar cegin o gartrefi a’u hadnewyddu i’w defnyddio eto
  • Mae cwmni’n casglu cyfarpar TG nad yw’n cael ei ddefnyddio mwyach o fusnesau eraill, yn datgymalu’r cyfan ac yna’n ailadeiladu’r cyfarpar i’w werthu ymlaen i eraill

Darllenwch y ddogfen isod i gael y canllawiau llawn ar yr esemptiad hwn.

Eithriadau cysylltiedig

Os mai dim ond storio WEEE cyn ei drin yn rhywle arall fyddwch chi, dylech ddarllen y canllawiau ar S2 drwy glicio’r ddolen isod.

Sut i gofrestru’r esemptiad hwn

Ar ôl i chi ddarllen a deall y canllawiau llawn, llenwch y ffurflen electronig isod. Os ydych chi’n talu gyda cherdyn debyd neu gredyd, bydd angen i chi lenwi ffurflen CC1 o’r bocs ‘Lawrlwythiadau’ ar y dudalen hon hefyd:

Ar ôl i chi gwblhau eich cais, e-bostiwch y ffurflen atom yn: cyfrifoldeb.cynhyrchydd@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Rhif ymholiadau cyffredinol 0300 065 3000

Neu ei hanfon drwy’r post i:
Uned Cyfrifoldeb Cynhyrchydd
Cyfoeth Naturiol Cymru
Plas Yr Afon
Parc Busnes St Mellons
Caerdydd
CF3 0EY

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Ffurflen WEEEX001 T11 Gwneud cais i gofrestru esemptiad gwastraff T11 (Saesneg yn unig) WORD [164.7 KB]
Form CC1 Credit and debit card payments only (Saesneg yn unig) PDF [372.9 KB]

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.