Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

A oes gan safle ganiatâd, trwydded neu esemptiad (Cofrestr Gyhoeddus)

Manylion sut i ddarganfod a oes gan safle ganiatâd, trwydded neu esemptiad i weithredu’n gyfreithlon

I gofrestru neu adnewyddu hawlen, trwydded neu eithriad dewis trwyddedau a chaniatadau​

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n rhoi trwyddedau ac eithriadau i ddiwydiant, busnesau ac unigolion gynnal rhai gweithgareddau a allai lygru neu niweidio’r amgylchedd. Yn achos sawl gweithgaredd, dywed y ddeddfwriaeth yn bendant fod rhaid i’r Gofrestr Gyhoeddus fod ar gael.

Cludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff 

Rhaid i unrhyw un sy'n cario neu'n ymdrin â gwastraff gofrestru fel cludwr, brocer neu ddeliwr gwastraff. Os ydych yn trefnu i'ch gwastraff gael ei gasglu gan rywun arall, o dan y ddyletswydd i ofalu am wastraff rhaid i chi wirio eich bod yn defnyddio cludwr gwastraff cofrestredig. 

Yn gyffredinol, dim ond cludwyr Haen Uchaf a all gario gwastraff a gynhyrchir gan eraill, er bod eithriadau. Sylwch fod cofrestriad gyda'r rheoleiddwyr yng Nghymru (CNC), Lloegr (Asiantaeth yr Amgylchedd), neu'r Alban (SEPA) yn ddilys yn unrhyw un o'r tair gwlad hyn, felly gwiriwch gyda’ch cludwr i weld lle maen nhw wedi'u cofrestru. 

Gallwch defnyddio ein daenlen cludwyr, broceriaid a gwerthwyr gwastraff. Gallwch chwilio am gludwr drwy glicio ar yr eicon chwyddwydr. Gallwch chwilio am gludwr drwy glicio ar yr eicon chwyddwydr. 

Os oes angen cymorth arnoch, neu'n dymuno gwirio cofrestriad dros y ffôn, cysylltwch â'n canolfan gofal cwsmeriaid ar 0300 065 3000 neu enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Eithriadau gwastraff ac ansawdd dŵr

Gweler manylion yr holl eithriadau gwastraff ac ansawdd dŵr a gofrestrwyd yng Nghymru ar y gofrestr gyhoeddus:

Gweld y gofrestr gyhoeddus ar gyfer eithriadau gwastraff ac ansawdd dŵr

Cofrestriadau cynhyrchydd gwastraff peryglus

Gweler manylion yr holl gofrestriadau Cynhyrchydd Gwastraff Peryglus yng Nghymru ar y  Gofrestr Gyhoeddus.

Gweld y gofrestr gyhoeddus Cynhyrchydd Gwastraff Peryglus

Trwyddedau gwastraff, ansawdd dŵr, adnoddau dŵr a gweithfeydd

Gweld manylion pob Trwydded Gwastraff, Ansawdd Dŵr, Adnoddau Dŵr a Gweithfeydd cyfredol a roddwyd yng Nghymru.

Gweld y gofrestr gyhoeddus ar gyfer Gwastraff, Ansawdd Dŵr, Adnoddau Dwr a Gweithfeydd

I gael gwybodaeth am drwyddedau gwastraff yn unig , gallwch hefyd edrych ar ein map gwastraff trwyddedig.

Cyfleusterau triniaeth awdurdodedig ar gyfer cerbydau ar ddiwedd eu hoes 

Gweler y daenlen isod ar gyfer cofrestr gyhoeddus CNC o cyfleusterau triniaeth awdurdodedig cerbydau ar ddiwedd eu hoes. 

Cyfarpar trydanol ac electronig gwastraff (WEEE) cyfleuster trin awdurdodedig cymeradwy (AATF) ac allforwyr cymeradwy (AE)

Gweler y daenlen isod ar gyfer cofrestr gyhoeddus CNC o WEEE, AATFs ac AEs.

Delwyr metel sgrap

Gweler y daenlen isod am gofrestr gyhoeddus CNC o ddelwyr metel sgrap yng Nghymru.

Coed, coetiroedd a choedwigaeth

Ceisiadau ar gyfer cwympo coed

Rydym yn cyhoeddi manylion trwyddedau cwympo arfaethedig am gyfnod minimwm o bedair wythnos. Yn ystod y cyfnod hwn gallwch weld y cynigion a rhoi sylwadau arnynt. 

Gweld cofrestr cwympo coed

Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (EIA)

Dan Reoliadau’r Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol (EIA) (Coedwigaeth) 1999 mae’n rhaid inni ddangos y penderfyniadau a wnawn ynghylch a fydd cynigion yn cael effaith sylweddol ar yr amgylchedd.

Gweld yr Asesiad o’r Effaith Amgylcheddol ar gyfer y gofrestr coedwigaeth

Cynlluniau Adnoddau Coedwigoedd (FRP)

Darganfyddwch fanylion ynglŷn â sut yr ydym yn cymeradwyo cwympo coed ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru drwy Gynlluniau Adnoddau Coedwigoedd (FRP). Mae hyn yn caniatáu inni ddangos lefel reoleiddio gyfwerth ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru.

Gweld cofrestr Cynllun Adnoddau Coedwigoedd

Gwybodaeth bellach o’r gofrestr gyhoeddus a’r cynllun cyhoeddi trwyddedau

Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth sydd ei hangen arnoch o’r dolenni uchod gallwch gysylltu â’r tîm ymholiadau a fydd yn gallu dweud wrthych a yw’r wybodaeth rydych ei hangen ar gael a sut mae cael mynediad ati.

Nod Cynllun Cyhoeddi Trwyddedau CNC yw rhoi gwybodaeth am geisiadau am drwyddedau a phenderfyniadau. Mae’r ddogfen isod yn cynnwys manylion am yr hyn sydd ar gael ar gyfer yr holl gyfundrefnau trwyddedu y mae CNC yn gyfrifol amdanynt.

Gallwch weld a oes gan gwmni neu unigolyn ganiatâd, trwydded neu esemptiad i weithredu’n gyfreithlon ar gyfer unrhyw fath o weithgarwch arall rydym yn ei reoleiddio drwy gysylltu â’r tîm ymholiadau.

Ebost: enquiries@naturalresourceswales.gov.uk

Ffôn: 0300 065 3000 (Llun - Gwener 9am - 5pm)

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.