Canlyniadau ar gyfer "wild"

Dangos canlyniadau 1 - 20 o 609 Trefnu yn ôl dyddiad
 • Diogelu adar gwyllt yn ystod gwaith yn y goedwig

  Mae coedwigoedd sy’n cael eu rheoli’n dda yn llesol i fywyd gwyllt

 • Ceirw

  Mae Deddf Ceirw 1991 (fel y’i diwygiwyd) yn gwarchod pob carw gwyllt rhag herwhela. Mae rhywogaethau Atodlen 1 yn cael eu gwarchod yn ystod y tymor caeedig. Mae cymryd neu ladd ceirw yn y nos, neu ddefnyddio rhai dulliau, yn erbyn y gyfraith.

 • Trwyddedau Cyffredinol 2020 - Adar

  Mae pob rhywogaeth o adar gwyllt yng Nghymru yn cael eu gwarchod. Mae trwyddedau cyffredinol yn caniatáu gweithgareddau penodol gyda rhai rhywogaethau fel nad oes angen trwyddedau unigol i wneud y gweithgareddau hynny'n gyfreithlon.

 • 03 Medi 2018

  Arolygon yn helpu i ddeall effaith y tân gwyllt yng Ngogledd Cymru

  Mae arolygon drôn a gynhaliwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi dangos hyd a lled y tân gwyllt a fu’n llosgi yng Ngogledd Cymru am bedair wythnos yn gynharach yn yr haf.

 • Ynni gwynt

  Y Rhaglen Ynni Gwynt a sut mae’n gweithio ar y tir rydym ni’n ei reoli.

 • 20 Medi 2019

  CNC yn cyhoeddi trwyddedau newydd i reoli adar gwyllt

  Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi rhannu manylion trwyddedau cyffredinol newydd i reoli rhai adar gwyllt yng Nghymru.

 • Trwyddedu Ceirw

  Mae Deddf Ceirw 1991 (fel y’i diwygiwyd) yn gwarchod pob carw gwyllt rhag herwhela. Mae rhywogaethau Atodlen 1 yn cael eu gwarchod yn ystod y tymor caeedig. Mae cymryd neu ladd ceirw yn y nos, neu ddefnyddio rhai dulliau, yn erbyn y gyfraith. Rydym yn rhoi trwyddedau at ddibenion penodol.

 • 23 Hyd 2014

  Ewch am dro i’r Cefn Gwyllt

  Mae ymgyrch newydd ar gerdded i annog teuluoedd i wneud y gorau o’r awr ychwanegol wedi troi’r clociau yn ôl y penwythnos yma (Dydd Sul 26 Hydref).

 • 27 Medi 2017

  Morloi Gwyllt

 • 02 Hyd 2014

  Dull newydd o ddiogelu eogiaid gwyllt

  Fe gytunwyd ar newidiadau mawr yn y ffordd mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gweithio i amddiffyn eogiaid gwyllt.

 • 13 Maw 2018

  Cyntaf i Gymru wrth i gimychiaid afon wedi’u bridio’n gaeth atgenhedlu yn y gwyllt

  Mae rhaglen gadwraeth yng Nghymru i achub rhywogaeth mewn perygl difrifol yn dathlu carreg filltir bwysig ar ôl i boblogaeth wedi’i bridio’n gaeth lwyddo i silio yn y gwyllt am y tro cyntaf.

 • Datblygiadau ynni gwynt ar y môr

  Adnoddau i'ch helpu gyda'ch datblygiad ynni gwynt ar y môr yn nyfroedd Cymru

 • SC1905 Sgrinio a chwmpasu ar gyfer prosiect arfaethedig Fferm Wynt ar y Môr Arnofiol Erebus

 • 26 Ebr 2017

  Crwydro’r Anialdir Cyfoethog

  Daw blog y mis hwn gan Jamie Bevan, Uwch Reolwr Gwarchodfeydd ar gyfer Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Sir Gaerfyrddin…

 • Gwarchodfa Natur Genedlaethol Gwlyptir Casnewydd

  Lle gwych i wylio adar o guddfannnau gwylio a llwyfannau

 • Adar

  Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn gwarchod holl adar gwyllt Prydain, eu nythod a’u hwyau. Mae rhai rhywogaethau’n cael eu gwarchod ymhellach rhag bod unrhyw un yn tarfu ar eu nythod. Rydym yn rhoi trwyddedau er mwyn i chi allu gweithio o fewn y gyfraith.

 • Trwyddedu Adar

  Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd) yn gwarchod holl adar gwyllt Prydain, eu nythod a’u hwyau. Mae mesurau gwarchod ychwanegol ar gyfer rhywogaethau Atodlen 1 sy'n gwahardd tarfu arnyn nhw yn eu nythod. Rydym yn rhoi trwyddedau er mwyn i chi allu gweithio o fewn y gyfraith.

 • Gwiwerod Coch a Llwyd

  Mae’r wiwer goch wedi’i gwarchod yn llawn o dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y’i diwygiwyd). Nid yw’r wiwer lwyd yn rhywogaeth frodorol ac mae’r Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad yn ei gwneud hi’n anghyfreithlon rhyddhau un i’r gwyllt.

 • Rhywogaethau planhigion a warchodir yn y DU

  Mae Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn gwarchod pob planhigyn gwyllt o dan y gyfraith. Mae planhigion a ffyngau a restrir yn Atodlen 8 yn cael eu gwarchod ymhellach.

 • Trwyddedu Planhigion a Warchodir yn y DU

  Mae Deddf Bywyd Gwyllt a’r Amgylchedd 1981 yn gwarchod pob planhigyn gwyllt o dan y gyfraith. Mae planhigion a ffyngau a restrir yn Atodlen 8 yn cael eu gwarchod ymhellach. Mae troseddau’n cynnwys gwerthu, tynnu, dadwreiddio a dinistrio. Rydym yn rhoi trwyddedau at ddibenion penodol.