Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ein taliadau

Dyma wybodaeth am y pethau rydym yn codi tâl amdanynt, sut a pham rydym yn pennu taliadau, a sut i gysylltu â ni i gael gwybodaeth neu os oes gennych ymholiadau cysylltiedig

Taliadau ar gyfer 2019-20

Rydym wedi ymrwymo i wella ein prosesau’n barhaus a’u gwneud mor syml ac effeithlon â phosibl er mwyn lleihau ffioedd a thaliadau cyn belled ag y bo modd. Fodd bynnag, mae ein hymgynghoriad diweddar wedi arwain at newid rhai taliadau:

 • Cynnydd o 2.4% mewn taliadau Gwastraff, Gweithfeydd, Cyfleusterau Adfer Deunyddiau, a Chynllun Masnachu Allyriadau’r Undeb Ewropeaidd
 • Rhaid inni gynyddu’r Taliad Uned Safonol am Dynnu Dŵr +5% yn 2019/20 a +2.5% yn 2020/21
 • Rydym yn cynyddu ein cyfradd fesul awr ar gyfer Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH) o £125 i £152
 • Rydym yn cyflwyno taliad newydd o £800 ar gyfer asesu Cynlluniau Adfer Dŵr
 • Rydym wedi diwygio cynllun y Gyfarwyddeb ar Weithfeydd Hylosgi Canolig er mwyn adlewyrchu’n well ddarpariaethau gorffenedig y Gyfarwyddeb hon a’r darpariaethau gorffenedig ar gyfer Generaduron Penodol

Ceir gwybodaeth am ein hymgynghoriad ar ein gwefan.

Cynyddu taliadau er mwyn adennill costau’n llawn

Nid ydym yn adennill digon o gostau dan ambell gyfundrefn, felly ein bwriad yw symud tuag at drefn lle y gallwn adennill y costau’n llawn trwy godi’r taliadau hynny. Fodd bynnag, rydym wedi cyfyngu’r rhain i gyfradd chwyddiant ar gyfer cynllun 2019-20. 

Cyfradd y cynnydd ar gyfer cynllun 2019-20 fydd 2.4% (yn seiliedig ar y Mynegai Prisiau Defnyddwyr (CPI) fel yr oedd fis Medi 2018). Y cyfundrefnau lle’r ydym yn bwriadu rhoi’r cynnydd hwn ar waith yw Gwastraff, Gweithfeydd, Cyfleusterau Adfer Deunyddiau, a Chynllun Masnachu Allyriadau’r Undeb Ewropeaidd. Bydd y cynnydd yn cael ei roi ar waith ar gyfer taliadau ymgeisio a ffioedd parhau.

Taliad Uned Safonol am Dynnu Dŵr

Mae newidiadau i ofynion diogelwch mewn perthynas â chronfeydd dŵr, pwysau oherwydd galw, ac asedau pwysig yn dod i ddiwedd eu hoes ddefnyddiol, wedi arwain at yr angen i gael buddsoddiad mawr o £23.5 miliwn mewn seilwaith yn ystod yr 8 mlynedd nesaf. Y cynnig yw y dylid talu am hyn trwy’r Taliad Uned Safonol, yn unol â thelerau cytundebau Adran 20 Deddf Adnoddau Dŵr 1991. 

Er mwyn rheoli cydbwysedd y taliadau ac osgoi cynnydd mawr yn y tymor byr, y cynnig yw ymestyn y costau hyn dros gyfnod hirach, gan arwain ar y cychwyn at gynnydd o +5% yn y Taliad Uned Safonol yn 2019/20, a chynnydd pellach o +2.75% yn 2020/21. Bydd angen gweld cynnydd pellach yn y dyfodol y tu hwnt i’r cyfnod hwn, o gofio maint y rhaglen.

Rheoliadau Rheoli Peryglon Digwyddiadau Mawr (COMAH)

Mae’n ofynnol i CNC adennill costau ar gyfer ei weithgareddau rheoleiddio. Rydym yn gwneud hyn trwy ein cyfradd fesul awr, sydd wedi aros ar gyfradd o £125 ers sawl blwyddyn bellach. Ar ôl gwneud gwaith dadansoddi, rydym wedi canfod nad ydym yn adennill digon o gostau. Rydym wedi cynnal asesiad o’n costau er mwyn gallu diwygio ein cyfradd fesul awr. Er mwyn adfer ein costau’n llawn, rydym yn bwriadu cynyddu ein cyfradd fesul awr ar gyfer rheoliad COMAH i £152. 

Asesu Cynlluniau Adfer Gwastraff

Rydym yn cyflwyno taliad sefydlog o £800 ar gyfer asesu Cynlluniau Adfer Gwastraff newydd, Cynlluniau Adfer Gwastraff lle y cyflwynir amrywiad neu Gynlluniau Adfer Gwastraff sydd wedi’u diwygio. Mae’r taliad hwn yn annibynnol ar unrhyw daliad ar gyfer gwneud cais am drwydded. 

Rheolaethau’r Gyfarwyddeb ar Weithfeydd Hylosgi Canolig a Generaduron Penodol

CNC yw’r unig reoleiddiwr ar gyfer gweithgareddau gweithfeydd hylosgi canolig a generaduron penodol yng Nghymru. Rydym yn adennill y gost ar gyfer trwyddedu a chydymffurfiaeth mewn perthynas â gweithfeydd hylosgi canolig newydd ers 20 Rhagfyr 2018, ac ar gyfer gweithfeydd presennol o 2024 a 2029, yn dibynnu ar eu maint. Rydym yn adennill y gost ar gyfer trwyddedu a chydymffurfiaeth mewn perthynas â generaduron penodol Tranche B ers 1 Ionawr 2019, a generaduron penodol Tranche A o 1 Hydref 2019.

Ceir mwy o wybodaeth am ddarpariaethau’r Gyfarwyddeb ar Weithfeydd Hylosgi Canolig a Generaduron Penodol, yn cynnwys ffurflenni cais a chanllawiau technegol, ar ein gwefan

 

Newidiadau Polisi

Rydym yn mynd ati i wneud rhai newidiadau polisi. Er na fyddant yn newid ein taliadau, efallai y byddant yn effeithio ar ddarpariaeth y gwasanaethau na chodir tâl amdanynt.

 • Rydym yn diweddaru ein canllawiau mewn perthynas ag amrywio trwyddedau, er mwyn sicrhau bod lefel yr asesiad technegol sy’n ofynnol yn cael ei hadlewyrchu yn y taliad
 • Bydd amrywiadau ar gyfer trwyddedau Ansawdd Dŵr, y mae ar weithredwyr eu hangen i barhau i gydymffurfio, yn cael eu dosbarthu fel amrywiadau ‘a gychwynnir gan weithredwyr’ yn y dyfodol
 • Rydym yn cyfyngu’r cyngor cyn ymgeisio sylfaenol a roddir (na chodir tâl amdano) i ddwy awr. Gellir rhoi cyngor pwrpasol, ond bydd y gost yn cael ei hadennill trwy ein Gwasanaeth Cynghori yn ôl Disgresiwn (£125 yr awr)
 • Pan ofynnir am ein cyngor mewn perthynas â gwaith adfer yn ymwneud â llygredd dŵr daear, byddwn yn adennill ein costau trwy ddefnyddio ein cyfradd safonol fesul awr, sef £125. Daw hyn dan ein Gwasanaeth Cynghori yn ôl Disgresiwn
 • Rydym yn cynyddu ein cyfradd ar gyfer adennill costau gorfodi ac ymchwilio i £125 yr awr

Ein cynlluniau codi tâl presennol

Mae ein cynlluniau codi tâl ar gyfer 2019/20 ar waith rhwng 1 Ebrill 2019 a 31 Mawrth 2020 ac maent yn ymdrin â gwahanol weithgareddau a reolir gennym dan wahanol ddarnau o ddeddfwriaeth. Caiff ein taliadau eu hadolygu’n rheolaidd, a byddwn yn ymgynghori ynghylch unrhyw newidiadau.

Taliadau Trwyddedu Amgylcheddol

Mae’r cynllun taliadau hwn yn ymdrin â’r mathau gwahanol o weithrediadau sydd angen trwydded neu ganiatâd dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, yn cynnwys cyfleusterau gwastraff, gweithfeydd, gweithrediadau gwastraff mwyngloddio, esemptiadau gwastraff, peiriannau symudol, ansawdd dŵr (gollyngiadau i ddŵr a dŵr daear), sylweddau ymbelydrol a gweithgareddau perygl llifogydd. Mae’n ymdrin hefyd â thaliadau amrywiol fel cludwyr, broceriaid a delwyr gwastraff, cludo llwythi o wastraff yn rhyngwladol a chyfrifoldebau cynhyrchwyr.

Rydym yn defnyddio OPRA i asesu’r risg i’r amgylchedd yn sgil safleoedd a gaiff eu rheoleiddio gennym gyda thrwyddedau amgylcheddol. Os ydych yn gwneud cais am drwydded bwrpasol newydd neu newidiadau i drwydded bwrpasol sydd eisoes yn bodoli, bydd eich ffi’n seiliedig ar sgôr OPRA ar gyfer eich safle. Gellir dod o hyd i’r daenlen/taenlenni OPRA perthnasol y byddwch eu hangen isod. Ymhellach, ar waelod y we-dudalen hon ceir dolen sy’n arwain at ganllawiau perthnasol gan Asiantaeth yr Amgylchedd ynghylch sut i lenwi taenlen OPRA, sef canllawiau rydym yn dal i’w dilyn.

Taliadau Tynnu Dŵr

Pwrpas taliadau mewn perthynas â thrwyddedau tynnu dŵr yw talu’r costau a ddaw i’n rhan wrth sicrhau bod adnoddau dŵr yn cael eu rheoli’n effeithiol. Mae hyn hefyd yn cynnwys manylion am y Taliad Uned Gwella Amgylcheddol (EIUC), sy’n sero ar gyfer 2018/19.

Byddwn yn cynyddu ein Taliad Uned Safonol yn 2019/20, fel y nodir uchod.

Taliadau eraill

Taliadau rheoli peryglon damweiniau mawr (COMAH)

Mae’r taliadau hyn yn talu costau ein gwaith rheoleiddio fel rhan o Awdurdod Cymwys COMAH sy’n gyfrifol am reoli Peryglon Damweiniau Mawr. Cyfoeth Naturiol Cymru, ynghyd â’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a’r Swyddfa dros Reoli Niwclear, yw Awdurdod Cymwys COMAH yng Nghymru. Rydym yn sicrhau bod deiliaid dyletswyddau’n cymryd yr holl gamau angenrheidiol i atal damweiniau mawr a chyfyngu ar eu canlyniadau o safbwynt iechyd pobl a’r amgylchedd.

Rydym yn codi taliadau i adennill y costau a ddaw i’n rhan wrth gyflawni swyddogaethau Rheoliadau COMAH 2015, yn seiliedig ar ddull amser a deunyddiau. Rydym yn paratoi anfonebau o fewn 30 diwrnod ar ôl 31 Mawrth a 30 Medi bob blwyddyn. O 1 Ebrill 2019, y gyfradd fydd £152 am bob awr arolygu, oni nodir yn wahanol.

Nodir y ffioedd sy’n daladwy gan weithredwyr i’r Awdurdod Cymwys yn Rheoliad 28 Rheoliadau COMAH 2015. Golyga hyn y gall Awdurdod Cymwys COMAH godi tâl am gyflawni unrhyw swyddogaeth a nodir gan Reoliadau COMAH 2015 ac eithrio:

 1. unrhyw ymchwiliad troseddol neu erlyniad a gafwyd, yn y naill achos neu’r llall, o’r dyddiad y ceir unrhyw wŷs oddi wrth Lys Ynadon;
 2. swyddogaethau’r awdurdod cymwys sy’n gysylltiedig â pharatoi Cynlluniau Argyfwng Allanol dan Reoliad 13

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gyfrifol am archwilio, sicrhau cydymffurfiaeth a gorfodaeth mewn perthynas â’r rhai sy’n rhan o’r Ymrwymiad Lleihau Carbon (CRC) yng Nghymru. Rydym yn codi taliadau i adennill costau’r gwaith hwn, sy’n cynnwys cyfrannu at gynnal a chadw systemau’r DU gyfan, megis Cofrestrfa’r Ymrwymiad Lleihau Carbon.

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth y DU yn ffurfiol y bydd cynllun yr Ymrwymiad Lleihau Carbon yn dod i ben ddiwedd mis Mawrth ac y bydd y cynllun SECR (Adrodd Symlach ar Ynni a Charbon) yn ei ddisodli.

Gan y bydd proses adrodd SECR yn cael ei gwneud trwy Dŷ’r Cwmnïau, ni fydd yn rhan o gylch gwaith Gweinyddiaethau Datganoledig ac efallai na fydd rôl ar gyfer CNC wrth symud ymlaen. Efallai y bydd gwaith gweinyddol a gwaith gorfodi parhaus i’w wneud y tu hwnt 31 Mawrth 2019, pan ddaw’r Ymrwymiad Lleihau Carbon i ben, felly mae’n bosibl y bydd angen inni barhau i godi tâl arnoch am waith yn ymwneud â’r Ymrwymiad Lleihau Carbon yn y tymor byr. Byddwn yn siŵr o adael ichi wybod.

Taliadau System Masnachu Allyriadau’r UE (EU ETS)

Cyfoeth Naturiol Cymru sy’n cyflawni’r holl weithgareddau mewn perthynas â rheoleiddio, cydymffurfiaeth, gorfodi, archwilio a thrwyddedu Taliadau System Masnachu Allyriadau’r UE (yn cynnwys trwyddedau newydd, amrywiadau, ildiadau, gorchmynion dirymu, hysbysiadau, newidiadau i weithgareddau/capasiti a’r gronfa newydd-ddyfodiaid) ar gyfer safleoedd yng Nghymru. Rydym yn codi taliadau er mwyn adennill costau’r gwaith hwn, sy’n cynnwys cyfrannu at gynnal a chadw systemau’r DU gyfan, megis Cofrestrfa’r DU ac ETSWAP.

Efallai y bydd cylch gwaith presennol CNC o fewn y Cynllun Masnachu Allyriadau’n newid, yn dibynnu ar ganlyniad y trafodaethau i ymadael â’r UE. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth y DU yn ystyried nifer o ddewisiadau amgen, yn cynnwys parhau gyda chynllun yr UE. Os na fydd modd cytuno y gallwn barhau i gymryd rhan yng nghynllun yr UE fel rhan o’r cytundeb ymadael, yna bydd Llywodraeth y DU yn datblygu dull amgen. Efallai y bydd rôl CNC yn newid o ganlyniad, ac os felly byddwn yn bwrw golwg dros y canlyniad ac yn eich hysbysu ynghylch unrhyw effaith ar daliadau wrth symud ymlaen.

Diogelwch Cronfeydd Dŵr

Nod Deddf Cronfeydd Dŵr 1975 yw amddiffyn pobl, eiddo a seilwaith trwy leihau perygl llifogydd a achosir oherwydd methiant argaeau neu gronfeydd dŵr. Mae’n ddyletswydd arnom i sicrhau bod perchnogion a gweithredwyr cyforgronfeydd dŵr mawr yn eu rheoli’n briodol.

Rydym yn adennill cyfran o’n costau trwy ffioedd cofrestru cychwynnol, sy’n cynnwys y gost o bennu lefel risg y gronfa ddŵr. Mae cost y gwaith ychwanegol o fonitro cronfeydd risg uchel yn cael ei hadennill trwy daliadau blynyddol sy’n cael eu codi ar berchnogion neu weithredwyr cronfeydd dŵr. Ceir mwy o wybodaeth ar ein gwefan.

Rheoleiddio Niwclear yng Nghymru

Rydym wedi cadw ein cyfraddau Niwclear ar gyfer 2019/20 ar yr un lefel â 2018/19.

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal rhywfaint o waith rheoleiddio niwclear ar safleoedd yng Nghymru ar ran CNC. Mae’r taliadau’n rhan o ffioedd a thaliadau CNC, ond mae cynllun taliadau Asiantaeth yr Amgylchedd yn effeithio arnynt. Mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi ymgynghori ar wahân ynghylch eu ffioedd a’u taliadau hwy, ac maent wedi cyhoeddi ymateb i’r ymgynghoriad ar eu gwefan.

Codi tâl am wybodaeth

Dyma fwy o fanylion am y wybodaeth a ddarparwn yn rhad ac am ddim a’r wybodaeth rydym yn codi tâl amdani.

Gallwn hefyd roi gwybodaeth a chyngor pwrpasol trwy ein Gwasanaeth Cynghori yn ôl Disgresiwn. Ar gyfer cyngor cyn ymgeisio a chyngor ynghylch adfer Dŵr Daear, trafodwch y dewisiadau gyda thîm lleol CNC.

Taliadau pysgodfeydd

Mwy o wybodaeth am ein taliadau ar gyfer;

Adolygiad Strategol o Godi Tâl

Rydym wedi rhoi adolygiad strategol o godi tâl ar waith ar draws CNC er mwyn sicrhau y gallwn adennill yr holl gostau a llwyddo i Reoli Adnoddau Naturiol yn Gynaliadwy. Bydd yr adolygiad strategol o godi tâl yn sicrhau bod rheoleiddio yng Nghymru’n gynaliadwy, yn annog newid mewn ymddygiad ac yn cyflawni canlyniadau hirdymor.

Rhywbeth sy’n ganolog i’r adolygiad hwn yw’r egwyddor fod y gost o reoleiddio’n cael ei thalu gan y rhai rydym yn eu rheoleiddio – o’r herwydd, mae’n llai dibynnol ar drethdalwyr Cymru. Mae’r adolygiad yn gyfle i archwilio ffyrdd arloesol a chydweithredol o weithio a datblygu sylfaen tystiolaeth glir ar gyfer ein cylch gwaith eang o weithgareddau rheoleiddio. Byddwn yn ymgysylltu gyda rhanddeiliaid trwy gydol y gwaith datblygu er mwyn ceisio sicrhau y bydd y cynllun newydd yn deg i fusnesau a’r cyhoedd yng Nghymru.

Ein bwriad yw rhoi llawer llai o sylw i’n hadolygiad blynyddol o daliadau yn y dyfodol tra y byddwn yn cwblhau’r adolygiad strategol o daliadau. Ceir mwy o wybodaeth a manylion am ffyrdd o gymryd rhan ar ein gwefan.

Taliadau Electronig

Os ydych eisiau talu am eich trwydded neu eich cais am drwydded trwy drosglwyddiad electronig, defnyddiwch y wybodaeth isod i wneud eich taliad.

Enw’r cwmni:            Cyfoeth Naturiol Cymru          

Cyfeiriad y cwmni:     Adran Incwm, Blwch Post 663, Caerdydd, CF24 0TP

Banc:                       RBS    

Cyfeiriad:                 National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA

Cod didoli:                60-70-80          

Rhif y cyfrif:                10014438

Efallai fod y manylion a roddwyd ar eich ffurflen gais am drwydded wedi newid ers ichi ei derbyn. Byddwn yn diweddaru ein ffurflenni cyn gynted ag y bo modd, ond defnyddiwch y wybodaeth isod wrth wneud taliadau electronig o hyn ymlaen.

Gwneud taliadau o’r tu allan i’r DU

Mae’r manylion hyn wedi newid. Os ydych yn talu o’r tu allan i’r Deyrnas Unedig (rhaid inni dderbyn eich taliad mewn sterling), ein rhif IBAN yw GB70 NWBK6070 8010 014438 a’n rhif SWIFT/BIC yw NWBKGB2L.

Anfonwch eich manylion talu/Hysbysiad Talu atom trwy e-bost

E-bostiwch eich manylion talu a manylion am y math o daliad (megis ‘Amrywiad Gwastraff’ neu ‘Ansawdd Dŵr Newydd’) i Online@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu Online@naturalresourceswales.gov.uk

Rhaid ichi gynnwys enw eich cwmni a rhif/cyfeirnod yr anfoneb. Os oes modd, dylech anfon hysbysiad talu hefyd. Bydd hyn yn sicrhau bod eich taliad yn cael ei brosesu’n gywir.

Dylech barhau i gynnwys eich cyfeirnod taliad BACS ar y ffurflen gais ei hun. Os na fyddwch yn nodi cyfeirnod y taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu eich taliad a’ch cais.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.