Mae ein cynlluniau codi tâl ar gyfer 2021-22 yn berthnasol o 1 Ebrill 2020 tan 31 Mawrth 2021.

Newidiadau i daliadau 2021-22

Rydym wedi cadw'n hadolygiad blynyddol o daliadau i isafswm wrth i ni gynnal adolygiad strategol o daliadau.

Nid ydym yn gwneud unrhyw newidiadau ar wahân i'n cynllun taliadau tynnu dŵr. Y newid yw cynyddu'r Tâl Uned Safonol (SUC) Tynnu Dŵr +2.23%.

Rhagor o wybodaeth am sut y gwnaethom ymgynghori ar newidiadau i'n cynlluniau codi tâl.  

Taliadau Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol

Mae cynllun a chanllawiau codi tâl y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol yn ymwneud â mathau gwahanol o weithrediadau y mae angen trwydded neu ganiatâd arnynt dan y Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol, gan gynnwys y canlynol:

 • cyfleusterau gwastraf
 • gosodiadau
 • gweithrediadau gwastraff mwyngloddio
 • gwaith symudol
 • ansawdd dŵr (gollyngiadau i ddŵr a dŵr daear)
 • sylweddau ymbelydrol
 • gweithgareddau perygl llifogydd
 • Y Gyfarwyddeb Gweithfeydd Hylosgi Canolig a Rheolaethau Generaduron Penodol

Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am daliadau ar gyfer y canlynol:

 • cludwyr gwastraff, broceriaid a delwyr
 • gweithrediadau gwastraff wedi'u heithrio
 • cyfrifoldeb cynhyrchwyr
 • llwytho gwastraff rhyngwladol

Taliadau cyfredol

Er mwyn gweld y taliadau cyfredol, darllenwch y Cynllun Taliadau Trwyddedu Amgylcheddol ar gyfer 2021-22 (saesneg un unig).

Pam a sut rydym yn codi tâl

I gael gwybodaeth ynghylch pam a sut rydym yn codi tâl am sicrhau a chynnal trwyddedau, darllenwch ganllawiau'r Cynllun Taliadau Trwyddedu Amgylcheddol ar gyfer 2021-22 (saesneg in unig).

OPRA

Os ydych yn gwneud cais am drwydded bwrpasol newydd neu newidiadau i drwydded bwrpasol sydd gennych eisoes, bydd eich ffi’n seiliedig ar sgôr OPRA eich safle. Os oes angen taenlen arnoch i gyfrifo'ch sgôr OPRA, ffoniwch 0300 056 3000 neu e-bostiwch ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Taliadau Tynnu Dŵr

I weld y ffioedd tynnu dŵr ar gyfer 2020-21, darllenwch y ddogfen Taliadau Tynnu Dŵr ar gyfer 2020-21.

I weld y ffioedd tynnu dŵr ar gyfer 2021-22, darllenwch y ddogfen Taliadau Tynnu Dwr ar gyfer 2021 -22.

Taliadau cronfeydd dŵr

Dyma ein ffioedd monitro cydymffurfiaeth a chofrestru blynyddol ar gyfer cronfeydd dŵr.

Taliadau pysgodfeydd

Rhagor o wybodaeth am ein taliadau am y canlynol:

Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr (COMAH)

Rydym yn codi tâl i adennill costau cyflawni swyddogaethau Rheoliadau COMAH 2015, yn seiliedig ar ddull amser a deunyddiau. Rydym yn codi anfonebau o fewn 30 niwrnod o 31 Mawrth a 30 Medi bob blwyddyn. Ein cyfradd codi tâl yw £152 fesul archwiliad fesul awr oni nodir yn wahanol.

Cynllun Effeithlonrwydd Ynni’r Ymrwymiad Lleihau Carbon

Ym mis Gorffennaf 2018, cyhoeddodd Llywodraeth y DU y byddai'r Cynllun Ymrwymiad Lleihau Carbon yn dod i ben ar ddiwedd mis Mawrth 2019.  Bydd yn cael ei ddisodli gan y cynllun Adroddiadau Ynni a Charbon Syml (SECR) Caiff y gwaith adrodd ar yr SECR ei gyflawni drwy Dŷ'r Cwmnïau.

Byddwn yn rhoi gwybod i chi os bydd unrhyw daliadau am waith gweinyddu neu orfodi a fydd yn gymwys y tu hwnt i'r dyddiad cau.

Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU

Mae Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU wedi disodli cyfranogiad y DU yn System Masnachu Allyriadau yr Undeb Ewropeaidd o 1 Ionawr 2021.

Rheoleiddio niwclear yng Nghymru

Mae Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnal rhywfaint o waith rheoleiddio niwclear ar safleoedd yng Nghymru ar ein rhan.

Mae'r taliadau yn rhan o'n ffioedd a thaliadau ond mae cynllun taliadau Asiantaeth yr Amgylchedd yn effeithio arnynt.

Rhagor o wybodaeth am sut mae Asiantaeth yr Amgylchedd wedi ymgynghori ar wahân ar ei ffioedd a'i thaliadau yn ei hymateb ymgynghori. 

Ein taliadau er gwybodaeth neu gyngor

Mwy o wybodaeth am yr wybodaeth rydym yn ei darparu am ddim a'r hyn rydym yn codi tâl amdano.

Gallwn roi cyngor a gwybodaeth bwrpasol drwy ein Gwasanaeth Cyngor yn ôl Disgresiwn. Lle mae hyn yn ymwneud â chyngor cyn cyflwyno cais neu gyngor ar adferiad dŵr daear, trafodwch eich opsiynau gyda'ch tîm Cyfoeth Naturiol Cymru lleol.

Gwneud eich taliad

Bydd angen y manylion canlynol arnoch i wneud taliad electronig:

Enw’r cwmni: Cyfoeth Naturiol Cymru          
Cyfeiriad y cwmni: Adran Incwm, PO BOX 663, Caerdydd, CF24 0TP
Banc: RBS    
Cyfeiriad: National Westminster Bank Plc, 2½ Devonshire Square, London, EC2M 4BA
Cod didoli: 60-70-80          
Rhif cyfrif: 10014438

Mae'n bwysig eich bod yn defnyddio'r wybodaeth hon am y cwmni a'r banc oherwydd gallai’r manylion a roddwyd ar eich ffurflen cais am drwydded fod wedi newid ers i chi ei derbyn.

Gwneud taliadau o'r tu allan i'r DU

Mae'r manylion hyn wedi newid. Os ydych yn talu o'r tu allan i'r Deyrnas Unedig (mae'n rhaid i ni dderbyn eich taliad mewn sterling), ein rhif IBAN yw GB70 NWBK6070 8010 014438 a’n rhif SWIFT/BIC yw NWBKGB2L.

Taliadau drwy e-bost

Gallwch e-bostio'ch manylion talu i ar-lein@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Dywedwch wrthym y math o daliad sydd dan sylw megis ‘amrywio gwastraff ’ neu ‘ansawdd dŵr newydd’.

Mae'n rhaid i chi gynnwys enw’ch cwmni a rhif neu gyfeirnod yr anfoneb. Os oes modd, dylech anfon hysbysiad talu hefyd. Bydd hyn yn sicrhau y gallwn brosesu'ch taliad yn gywir.

Dylech gynnwys cyfeirnod y taliad BACS o hyd ar y ffurflen gais ei hun.  Os na fyddwch yn nodi cyfeirnod y taliad, efallai y bydd oedi wrth brosesu’ch taliad a’ch cais.

Cael cymorth

Os oes angen cymorth arnoch i ddeall, cyfrifo neu gyflwyno’ch ffïoedd, ffoniwch 0300 056 3000 neu e-bostiwch ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Adolygiad strategol o daliadau

Rydym yn datblygu ein hadolygiad strategol o daliadau ar draws Cyfoeth Naturiol Cymru i helpu i sicrhau bod rheoleiddio yng Nghymru'n gynaliadwy ac yn adennill costau. Yr hyn sy'n ganolog i'r adolygiad hwn yw'r egwyddor y dylai cost y rheoleiddio gael ei dalu gan y sawl rydym yn eu rheoleiddio a'n bod yn llai dibynnol ar drethdalwyr.

Roeddem am ddechrau gweithredu'r newidiadau ym mis Ebrill 2021. Oherwydd yr ansicrwydd yn sgil y pandemig COVID-19, gan gynnwys ein hanallu i gysylltu â rhanddeiliaid yn effeithiol, rydym yn gohirio'r dyddiad i Ebrill 2022.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os hoffech fod yn rhan o'r broses pan ddaw'r amser, e-bostiwch SROC@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Byddwn yn ceisio cynnwys rhanddeiliaid drwy gydol y datblygiad i helpu i sicrhau bod y cynllun newydd yn deg i fusnesau a’r cyhoedd yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth am ein hadolygiad strategol o daliadau a sut y gallwch gymryd rhan.

Diweddarwyd ddiwethaf