Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Stocio a symud pysgod yng Nghymru

Gwybodaeth i bysgodfeydd ynglŷn â chael trwydded i gyflwyno, cyflenwi neu symud pysgod

Mae stocio a chnydio pysgod yn offerynnau pwysig wrth reoli eich pysgodfa, ond os na wneir y rhain yn gywir, gallant beryglu eich pysgodfa.

Trwyddedau safle i bysgodfeydd – cyflwyno pysgod a’u cadw

Rhaid ichi gael trwydded safle cyn ichi gyflwyno pysgod i’ch pysgodfa neu gadw pysgod estron penodol. Os byddwch yn cyflwyno pysgod heb ganiatâd, gallwch gael eich erlyn a chael dirwy hyd at £50,000.

Mae trwyddedau’n ddi-dâl.

Fel arfer mae ceisiadau’n cymryd hyd at 10 diwrnod (ac 20 diwrnod yn achos ceisiadau mwy cymhleth e.e. un sy’n ymwneud â safleoedd gwarchodedig neu bysgod estron). Swyddogion pysgodfeydd ardal fydd yn penderfynu ar drwyddedau safle a’u rhoi. Efallai y byddant yn gosod amodau ar y trwyddedau.

Efallai hefyd y bydd yn rhaid ichi gael gwiriad iechyd pysgod os hoffwch stocio pysgod mewn afonydd, camlesi a llynnoedd sydd wedi’u cysylltu â dyfroedd agored. Mae safle gov.uk yn cynnwys canllawiau ar wiriadau iechyd pysgod.

Cyn cael trwydded safle, efallai y bydd angen ichi gofrestru eich pysgodfa gyda’r Arolygiaeth Iechyd Pysgod.

Trwyddedau cyflenwyr i gyflenwi pysgod

Bydd angen trwydded gyflenwyr arnoch os ydych yn cyflenwi neu’n symud pysgod rhwng safleoedd. Nid yw hyn yn berthnasol i achosion o symud rhwng ffermydd pysgod neu byllau gardd.

I wneud cais am drwydded safle neu drwydded gyflenwyr, cysylltwch â’n Canolfan Gofal Cwsmeriaid:

0300 065 3000 neu  ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Gwybodaeth y bydd ei hangen arnoch cyn ichi gysylltu â ni:

  • rhif cofrestru eich pysgodfa
  • manylion cyswllt y person sy’n gyfrifol am y bysgodfa (enw, rhif ffôn, e-bost)
  • rhestr o’r rhywogaethau pysgod yr ydych yn bwriadu eu cadw neu yr hoffwch eu cyflwyno

Caniatâd i symud pysgod yn unig

Os ydych yn defnyddio rhwyd neu drap i ddal pysgod a’u symud (hynny yw, unrhyw beth ac eithrio gwialen a lein), mae angen ichi lawrlwytho a llenwi ffurflen FR2.

Dylid anfon ffurflenni sydd wedi’u llenwi at ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid fel a ganlyn: e-bost: ymholiadau@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
neu post: Canolfan Gofal Cwsmeriaid (Trwyddedau Pysgodfeydd), Cyfoeth Naturiol Cymru, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd CF24 0TP

Gwybodaeth a chyngor pellach

Cysylltwch â ni os oes angen cymorth arnoch gyda’ch cais neu os oes angen cyngor cyffredinol arnoch ynglŷn â stocio pysgod neu reoli pysgodfeydd.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.