Cynaeafu

Dysgwch am y broses dendro ar gyfer contractau cynaeafu ar Ystâd Goetir Llywodraeth Cymru

System brynu ddeinamig

Rydym yn gweithredu system brynu ddeinamig er mwyn caffael gwasanaeth cynaeafu cynhyrchu uniongyrchol. Mae hyn yn cynnwys cwympo, prosesu ac alldynnu coed at ochr y ffordd. Mae'r rhain yn cael eu gwneud yn ôl manyleb coed, i gefnogi contractau coed ar ochr y ffordd.  

Mae hwn yn waith adweithiol, yn ôl yr angen, i sicrhau ein bod yn cyflawni ein dyletswyddau statudol ac yn darparu gwasanaeth cynaeafu ar gyfer Cymru gyfan. 

Contractau cynaeafu

Mae contract cynaeafu unigol yn cynrychioli un neu fwy o lennyrch o fewn ardal ddaearyddol, fel arfer rhwng 1,000 a 10,000 m3obs. 

Gall y contract fod ar gyfer:

  • Llwyrgwympo neu deneuo, a chwmpasu'r holl ddulliau gweithio gan gynnwys cwympo â llaw, cynaeafwr/cludwr (forwarder), a systemau rhaff wifren.
  • Gall hefyd gynnwys gwasanaethau taenu tomwellt/rheoli llystyfiant mecanyddol yn barod i ymateb i waredu coed â diamedr llai sydd wedi’u heintio (Phytophthora/Chalara/Dothistroma).  

Gallai un contract ofyn am gyfuniad o ddulliau gweithio i gwblhau ardal y contract.

O fewn y llennyrch gofynnol, mae angen i gontractwyr gynllunio gweithrediadau cynaeafu a pharatoi Datganiad Dull ac Asesiad Risg manwl ar gyfer yr holl weithgareddau cynaeafu.

Mae angen cwblhau'r rhain fel eu bod yn bodloni’r rheolwr Contractau Cynaeafu.

Sut i ymuno â'r rhestr o gyflenwyr

Bydd angen i chi gwblhau'r holiadur Cyn-Cymhwyso. Nid oes cyfyngiad ar nifer y cyflenwyr y gellir eu hychwanegu, ar yr amod eu bod wedi pasio'r cam cyn-cymhwyso. 

Gellir dod o hyd i'r Holiadur Cyn-Cymhwyso (PQQ) ar Bravo e-dendr Cymru.

  • Teitl y Prosiect:  Cynaeafu Cynhyrchu Uniongyrchol - System Brynu Ddeinamig
  • Rhif y Prosiect: 42243
  • Cyf PQQ: 32927 – Cyfnod Ymuno Parhaus

Dyfarnu contractau – y cam dyfarnu Tendrau Mini

Rydym yn dyfarnu contractau unigol yn ystod yr ail gam (dyfarnu) 'Tendrau Mini’. Byddwn yn gwahodd pob cyflenwr ar y system brynu ddeinamig yn y lot benodol honno i wneud cais am gontract penodol.  

Bydd disgwyl i gyflenwyr gyflwyno cais gan gynnwys meini prawf ansawdd a phris fesul tunnell am y llannerch.

Strategaeth lotio

Mae'r system brynu ddeinamig wedi'i rhannu'n dair lot, fel y dangosir isod.  Does dim cyfyngiad ar y nifer o lotiau y gall cyflenwyr wneud cynnig amdanynt.

  1. Cynaeafu Cynhyrchu Uniongyrchol - gogledd ddwyrain a gogledd orllewin Cymru
  2. Cynaeafu Cynhyrchu Uniongyrchol - canolbarth Cymru
  3. Cynaeafu Cynhyrchu Uniongyrchol - de orllewin, canol de a de ddwyrain Cymru

Hyd y system brynu ddeinamig

Bydd y system brynu ddeinamig bresennol yn rhedeg i ddechrau am bedair blynedd tan 12 Chwefror 2024. Bydd unrhyw estyniad pellach yn digwydd fel y gwelwn orau.