Cynllun Cyfleoedd Arbed Ynni (ESOS)

Bodloni'r meini prawf cymhwyso Rhaid i sefydliadau sy'n cymhwyso ar gyfer ESOS gynnal asesiadau

ESOS bob pedair blynedd. Mae'r asesiadau hyn yn archwiliadau o'r ynni a ddefnyddir gan eu hadeiladau, eu prosesau diwydiannol a'u trafnidiaeth er mwyn nodi mesurau arbed ynni costeffeithiol. Mae'n ofynnol i bob asesiad ddarparu cyngor sydd wedi'i dargedu ac sydd o ansawdd uchel i fentrau mawr ar gyfleoedd effeithlonrwydd ynni costeffeithiol, a allai arwain at arbedion ariannol.

A yw fy sefydliad i yn gymwys ar gyfer ESOS Cam 2?

Byddwch yn gymwys ar gyfer ESOS  Cam 2, os ydych chi, ar 31 Rhagfyr 2018, yn:

1) Fenter sy'n cyflogi 250 neu ragor o weithwyr yn y DU

2) Menter sy'n cyflogi llai na 250 o weithwyr, ond a chanddi:

  • drosiant blynyddol o €50m a
  • mantolen o dros €43m

3) Rhan o grŵp corfforaethol, sy'n cynnwys menter sydd naill ai'n bodloni meini prawf (1) neu (2)

Os nad ydych yn gymwys ar gyfer ESOS Cam 2, nid oes rhaid ichi roi gwybod i Asiantaeth yr Amgylchedd na Chyfoeth Naturiol Cymru.

Beth yw asesiad ESOS?

Mae asesiad ESOS yn cynnwys tair rhan:

  • Mesur o gyfanswm treuliant ynni sefydliad neu grŵp corfforaethol dros 12 mis yn olynol, yn cynnwys y diwrnod cymhwyso o 31 Rhagfyr 2018
  • Archwiliad i o leiaf 90% o gyfanswm y treuliant ynni er mwyn nodi argymhellion effeithlonrwydd costeffeithiol.  Rhaid i'r archwiliad gael ei gynnal, neu o leiaf ei adolygu, gan "Brif Aseswr" archwilio sy'n aelod o gorff proffesiynol a gymeradwyir gan Asiantaeth yr Amgylchedd
  • Adolygiad o'r archwiliad gan gyfarwyddwr ar lefel bwrdd, a chymeradwyaeth o'r archwiliad gan y Prif Aseswr.  Ar gyfer sefydliadau nad ydyn nhw eisoes yn gwneud hynny fel mater o drefn, mae ESOS yn rhoi cyfle allweddol i ymgysylltu â rheolwyr ar lefel bwrdd ynglŷn â gwariant ar ynni ac arbedion posibl

Os yw fy sefydliad yn cymhwyso, beth nesaf?

Mae angen i’ch sefydliad ddarllen canllawiau llawn ar ESOS. Bydd y rhain yn egluro’r hyn fydd angen ichi ei wneud dros y flwyddyn sy’n dod i gydymffurfio â’r dyddiad cau - 5 Rhagfyr 2019. Os nad ydych yn gwneud hynny’n barod, dylech ddechrau casglu data ynni ar unwaith er mwyn bod yn barod i gydymffurfio.

Nid oes angen cwblhau ffurflenni cofrestru, ac nid oes unrhyw ffioedd yn daladwy er mwyn cymryd rhan. Fodd bynnag, rhaid i chi gadarnhau eich bod wedi cwblhau asesiad ESOS ar gyfer eich sefydliad trwy gyflwyno hysbysiad i Asiantaeth yr Amgylchedd (gweinyddwr cynllun y DU) erbyn 5 Rhagfyr 2019.  Rhaid anfon yr hysbysiad drwy borth ar-lein y gellir ei gyrchu o We-dudalen ESOS dan 'Submit your notification  of compliance'

Beth os nad yw fy sefydliad yn cydymffurfio?

Os nad ydych yn cwblhau asesiad ESOS neu os nad ydych yn hysbysu cydymffurfiaeth erbyn y dyddiad cau o 5 Rhagfyr 2015, bydd eich sefydliad mewn perygl o gamau gorfodi, gan gynnwys y posibilrwydd o gosbau sifil. Gellir cyrchu'r manylion llawn ynglŷn â gofynion asesiadau ESOS trwy dudalen we ESOS.

Pa mor aml y dylen ni gwblhau asesiadau ESOS?

Bydd ESOS yn gweithredu yn ôl cyfnodau cydymffurfio o bedair blynedd yn olynol. 

Y dyddiad cymhwyso nesaf ar gyfer ESOS yw 31 Rhagfyr 2018 a bydd gofyn i’r rhai sy’n gymwys hysbysu cydymffurfiaeth erbyn 5 Rhagfyr 2019. 

Gwybodaeth bellach

Gellir dod o hyd i arweiniad manylach ynglŷn ag ESOS a sut i gydymffurfio ar https://www.gov.uk/guidance/energy-savings-opportunity-scheme-esos. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych chi'n chwilio amdano, anfonwch e-bost at Asiantaeth yr Amgylchedd esos@environment-agency.gov.uk os yw eich busnes yng Nghymru, Lloegr, yr Alban neu yng Ngogledd Iwerddon. 

Ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â safleoedd alltraeth, anfonwch e-bost at yr Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ar emt@decc.gsi.gov.uk.

Yr hyn yr ydyn ni'n ei wneud

Rhaid i sefydliadau hysbysu Asiantaeth yr Amgylchedd eu bod wedi cydymffurfio â'u rhwymedigaethau ESOS erbyn y dyddiad cau a osodir.

Cyfoeth Naturiol Cymru yw'r bwrdd cydymffurfio ar gyfer mentrau a gofrestrir yng Nghymru. Mae ein rôl yn cynnwys:

  • Cymryd camau i fonitro cydymffurfiaeth â'r cynllun, gan gynnwys archwiliadau ar y safle os bydd angen
  • Cymryd camau gorfodi er mwyn gwneud i sefydliadau gydymffurfio

Gweithredu sancsiynau ar fentrau sy'n methu cydymffurfio, gyda chosbau sifil cymesur