Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Beth yw eithriad gweithgarwch perygl llifogydd?


Os ydych am ymgymryd â rhai mathau o waith mewn, dros, o dan neu gerllaw prif afon, neu amddiffynfa lifogydd (gan gynnwys amddiffynfa forol), neu mewn gorlifdir, gallech fod yn gymwys i gofrestru ar gyfer eithriad gweithgarwch perygl llifogydd, yn dibynnu ar y math o weithgaredd y byddwch yn dymuno ei wneud.

Er mwyn sefydlu a yw’n bosibl ystyried eich gweithgarwch perygl llifogydd fel eithriad, mae’n rhaid i chi ddarllen a deall y cyfarwyddyd priodol isod.

Eithriadau Gweithgarwch Perygl Llifogydd

Gallwch ymgymryd â’r gweithgareddau canlynol yn ddi-dâl heb orfod cofrestru os byddwch yn cwrdd â rhai amodau. Mae’r ddogfen gyfarwyddyd ar waelod y dudalen yn rhoi’r amodau penodol y mae’n rhaid eu bodloni wrth ymgymryd â’r gweithgaredd. Gallai methu â chwrdd â’r gofynion hyn arwain at gamau gorfodi gan ei bod yn drosedd i ymgymryd â gweithgarwch wedi'i eithrio heb fodloni'r amodau priodol.

Cyn gwneud gweithgarwch wedi’i eithrio, dylech ystyried os oes angen gwneud gwaith dros dro (er enghraifft, defnyddio sgaffaldiau neu argaeau coffr yn y sianel). Os bydd angen gwaith dros dro, dylech gysylltu â'ch swyddfa CNC leol i drafod y posibilrwydd o fod angen trwydded arbennig i wneud y gweithgarwch 

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 2 – Unrhyw weithgarwch mewn argyfwng

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 4 - Gweithgarwch morol drwyddedadwy yng Nghymru

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 5 – Codi a defnyddio ysgolion a thyrau sgaffaldiau

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 6 – Adeiladu a defnyddio croesfannau gwasanaeth o fewn adeiledd presennol

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 7 – Gosod cyfarpar amddiffyn rhag llifogydd yn uniongyrchol ar adeilad er mwyn amddiffyn tu mewn yr adeilad hwnnw.

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 8 - Gwneud mân waith ar neu’n effeithio ar bontydd a chwlferi i briffyrdd a hawliau tramwy cyhoeddus.

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 9 – Codi ffensys

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 11 – Codi hysbysfyrddau

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 12 – Clirio trapiau gwaddod wedi’u codi’n bwrpasol

Eithriad Gweithgarwch Perygl Llifogydd 13 – Dyfrdyllau archwilio safle a phyllau treialu o fewn gorlifdir

Os yw eich gweithgarwch wedi’i restru uchod ac yn cwrdd â’r holl amodau penodol yn y cyfarwyddyd isod, gallwch ymgymryd â’r gweithgarwch heb orfod cofrestru gyda ni.

Os nad yw eich gweithgarwch arfaethedig wedi’i restru uchod ac os nad yw’n cwrdd â’r holl amodau penodol, efallai gallwch gofrestru ar gyfer esemptiad gweithgarwch perygl llifogydd neu ymgeisio am drwydded gweithgarwch perygl llifogydd. Bydd y dolenni isod yn eich cyfeirio at y tudalennau perthnasol.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig