Eithriadau gweithgarwch perygl llifogydd

Gweithgareddau perygl llifogydd nad oes angen cael caniatâd amdanynt cyn dechrau gwaith

Gallwch wneud rhai gweithgareddau perygl llifogydd heb gael trwydded gweithgarwch perygl llifogydd neu gofrestru ar gyfer esemptiad.

Bydd yn rhaid i chi fodloni amodau penodol a amlinellir yn y canllawiau technegol ar gyfer eithriadau gweithgarwch perygl llifogydd. Mae'n drosedd cyflawni gweithgaredd sydd wedi'i eithrio heb gydymffurfio â'r amodau priodol.

Mae gweithgareddau perygl llifogydd sydd wedi'u heithrio yn cynnwys y canlynol:

  • unrhyw weithgaredd a wneir ar frys
  • gweithgaredd morol trwyddedadwy yng Nghymru
  • codi a defnyddio ysgolion a thyrrau sgaffaldiau
  • adeiladu a defnyddio croesfannau gwasanaeth o fewn adeiledd sydd eisoes yn bodoli
  • gosod dyfais amddiffyn rhag llifogydd yn uniongyrchol ar adeilad er mwyn diogelu'r tu mewn i'r adeiladu hwnnw
  • cyflawni gwaith bach ar bontydd a chwlferi, neu waith sy'n cael effaith arnynt, ar gyfer priffyrdd a hawliau tramwy cyhoeddus
  • codi ffensys
  • codi hysbysfyrddau
  • clirio trapiau gwaddodion a adeiladwyd at y diben
  • tyllau turio ar gyfer gwaith ymchwil ar safle, a phyllau arbrofol ar orlifdir

Os bydd angen i chi wneud gwaith dros dro ((er enghraifft defnyddio sgaffaldiau neu argaeau coffr yn y sianel), cysylltwch â ni i drafod a allai fod angen cael trwydded bwrpasol.

Mwy o wybodaeth ynglŷn â thrwyddedau gweithgarwch perygl llifogydd os nad yw eich gweithgaredd arfaethedig wedi'i restru, neu os nad yw'n bodloni'r holl amodau penodol.