Rydym ni’n bwriadu diweddaru ein ffioedd ar gyfer rhai o’n caniatadau a thrwyddedau.

 

Gallwch ddod o hyd i fanylion y ffioedd arfaethedig ar ein hwb ymgynghori ar wefan Citizen Space, lle mae cyfle hefyd i chi ymateb.

 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 7 Ionawr 2023, a bydd yr holl ymatebion yn cael eu hystyried wedi hynny. Ein nod yw cyflwyno unrhyw ffioedd wedi hynny ym mis Ebrill 2023, yn ddibynnol ar gymeradwyaeth gweinidogol.

Mae madfallod dŵr cribog, gan gynnwys eu safleoedd bridio a'u mannau gorffwys, wedi’u diogelu gan y gyfraith.

Madfallod dŵr cribog a'r gyfraith

Mae yn erbyn y gyfraith:

 • dal, anafu neu ladd madfallod dŵr cribog
 • difrodi neu ddinistrio man bridio neu orffwys
 • rhwystro mynediad i'w mannau gorffwys neu gysgodi
 • meddu ar, cludo, gwerthu neu gyfnewid madfallod dŵr cribog byw neu farw
 • cymryd wyau madfallod dŵr cribog

Mae’n bosibl y byddech yn gallu cael trwydded gennym ni at ddibenion penodol os mae’r gwaith yr ydych chi’n dymuno ei gwblhau’n debygol o gyflawni trosedd.

Pryd nad oes angen trwydded madfallod dŵr cribog arnoch

Gallwch weithio heb drwydded os gallwch:

 • osgoi lladd neu anafu madfallod dŵr cribog
 • osgoi dinistrio eu hwyau
 • osgoi difrodi eu cynefin
 • osgoi tarfu ar fadfallod sy’n bridio

Efallai y byddwch yn gallu amseru’r gwaith i osgoi cyfnodau sensitif, felly bydd angen i chi neilltuo amser i gynllunio ar gyfer hyn yn eich amserlen waith. Efallai y bydd angen i chi gael ecolegydd i'ch cynghori.

Pryd y bydd angen trwydded madfallod dŵr cribog arnoch

Mae madfallod dŵr cribog yn bridio mewn pyllau a chyrff dŵr eraill ond maent yn dibynnu ar gynefinoedd eraill drwy gydol y flwyddyn. Mae gweithgareddau sy'n gallu effeithio ar fadfallod dŵr cribog yn cynnwys:

 • cynnal, adfer neu ddinistrio pyllau neu gyrff dŵr
 • cyflwyno pysgod i byllau a ddefnyddir gan fadfallod dŵr cribog
 • cael gwared ar lystyfiant, prysgwydd, a phentyrrau tocion a ddefnyddir gan fadfallod dŵr cribog
 • cloddio a gwaith tir arall
 • arolygon sy’n defnyddio tortshys, rhwydi neu drapiau

Rhoi gwybod am fadfallod dŵr cribog

Nid oes angen rhoi gwybod os byddwch yn gweld madfallod dŵr cribog. Rydym yn annog pobl i anfon manylion y bywyd gwyllt y byddant yn eu gweld at eu canolfan gofnodi leol.

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Gwarchod Amffibiaid ac Ymlusgiaid wybodaeth i'ch helpu i adnabod y gwahanol rywogaethau o fadfallod.

Canlyniadau prawf eDNA ar gyfer trwyddedu madfallod dŵr cribog

Nawr byddwn yn derbyn canlyniadau prawf eDNA i ddangos tystiolaeth o, neu absenoldeb Madfallod Dŵr Cribog.

Gwneud cais am drwydded madfallod dŵr cribog

Os nad oes modd i chi osgoi tarfu ar fadfallod dŵr cribog, neu ddifrodi eu safleoedd bridio a’u mannau gorffwys, gallwch wneud cais am drwydded rhywogaeth.

Gallwch wneud cais am drwydded am ystod o wahanol weithgareddau, ac mae’r rhai mwyaf cyffredin yn cynnwys:

Pryd i gysylltu â ni

Gallwch gysylltu â ni am gymorth ar unrhyw adeg cyn neu yn ystod y broses o ymgeisio am drwydded.

Diweddarwyd ddiwethaf