Cynlluniau Rheoli Coedwig (cynllun peilot)

Mae Cynllun Rheoli Coedwig yn disgrifio’r modd yr ydych yn bwriadu rheoli eich coedwig neu goetir yn gynaliadwy dros gyfnod rhwng deng ac ugain mlynedd

Mae Cynllun Rheoli Coedwig yn disgrifio’r modd yr ydych yn bwriadu rheoli eich coedwig neu goetir yn gynaliadwy dros gyfnod rhwng deng ac ugain mlynedd.

Ar hyn o bryd caiff Cynlluniau Rheoli Coedwig eu rhedeg ar ffurf cynllun peilot hyd at ddiwedd 2020.

Manteision Cynllun Rheoli Coedwig

Mae Cynllun Rheoli Coedwig yn offeryn rheoli:

 • sy’n nodi’n glir eich cynlluniau ar gyfer cyfnod rhwng deng mlynedd ac ugain mlynedd, yn eu cysylltu â’ch gweledigaeth a’ch amcanion rheoli, ac yn ystyried nodweddion eich coedwig neu goetir, ei elfennau sensitif, ei gyfleoedd, y gweithrediadau a fwriedir yno, ei fioamrywiaeth, ei wytnwch, ynghyd â ffactorau amgylcheddol a chymdeithasol, ac sy’n ymwneud â’r dirwedd
 • sy’n rhoi caniatâd cwympo i’ch gwaith teneuo, cwympo ac ailstocio arfaethedig ar gyfer pum mlynedd gyntaf eich cynllun, a chaniatâd amlinellol ar gyfer y pum mlynedd ddilynol
 • y gellir ei ddefnyddio i ddarparu gwybodaeth gefndir ar gyfer rowndiau grantiau tymor byr, gan gynnwys datganiadau o ddiddordeb i gynlluniau grantiau plannu a rheoli Llywodraeth Cymru neu geisiadau ar gyfer cynlluniau rheoli coetir cynaliadwy Cyswllt Ffermio
 • sy’n darparu tystiolaeth o broses gynaliadwy o reoli coedwig pan fo’ch coedwig neu goetir yn cael ei ardystio o dan Gynllun Ansawdd Coetiroedd y Deyrnas Unedig (UKWAS), a thystiolaeth ehangach o’r broses o reoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy fel y’i diffinnir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016.

Pryd y mae angen Cynllun Rheoli Coedwig arnoch

Dylid bob amser ystyried Cynllun Rheoli Coedwig pan fyddwch yn rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy ac mae angen cynllun tymor hwy. Gallai hyn gynnwys:

 • pan fyddwch yn ailstrwythuro eich coedwig
 • pan fyddwch yn bwriadu llwyrgwympo coetir mewn dalgylch sy’n sensitif i asid ac sy’n methu neu sydd mewn perygl
 • pan allai eich gwaith rheoli effeithio ar safleoedd a warchodir ar lefel Ewropeaidd neu’r DU a phan fo angen ichi ystyried mesurau lliniaru neu osgoi
 • pan fyddwch yn rheoli newid hirdymor i amrywiaeth rhywogaethau coed gan fod eich coedwig neu goetir ar ardal o fawn dwfn adferadwy neu pan fo ganddo ardaloedd o blanhigfeydd ar safle coetir hynafol.

Pwy all wneud cais am Gynllun Rheoli Coedwig

Gallwch wneud cais am Gynllun Rheoli Coedwig:

 • os ydych yn berchen ar y tir y mae’r coed yn tyfu arno
 • os ydych yn brydleswr ac mae’ch les yn rhoi hawl ichi gwympo’r coed
 • os gallwch ddangos bod gennych hawl gyfreithiol i gwympo’r coed

Gall asiant sy’n gweithredu ar ran y perchennog neu’r prydleswr wneud cais i gwympo’r coed ond bydd y caniatâd cwympo y byddwch yn ei gael gyda’ch cynllun rheoli coedwig a gymeradwywyd yn cael ei roi yn enw perchennog neu brydleswr y tir.

Os oes angen cydsyniad unrhyw berson arall arnoch er mwyn cwympo’r coed, eich cyfrifoldeb chi yw cael hwn, a rhaid ichi ddarparu’r manylion inni.

A fyddai’n fwy priodol cael trwydded cwympo coed?

Mae trwydded gwympo’n ffordd symlach o gael caniatâd i gwympo coed:

 • os yw eich coetir yn llai na dau hectar
 • os nad oes cymhlethdodau iddo y mae angen eu rheoli yn y tymor hir
 • os yw eich gweithrediadau arfaethedig yn gymharol syml ac yn rhai tymor byr

Fel arfer, mae trwyddedau cwympo annibynnol yn ddilys am ddwy flynedd yn achos trwyddedau llwyrgwympo, a phum mlynedd yn achos trwyddedau teneuo.

Mae’r Nodyn Canllaw Cynllun Rheoli Coedwig Peilot yn ganllaw cynhwysfawr a fydd yn eich arwain drwy’r broses gam wrth gam.

Beth i’w gynnwys yn y cais

Bydd eich cais am gynllun rheoli coedwig yn cynnwys yr hyn a ganlyn:

 • y ffurflen gais
 • rhaglen waith
 • mapiau

Efallai hefyd y bydd angen ichi gynnwys ffurflenni atodol a ffotograffau digidol gyda’ch cais, a fydd yn cael eu hychwanegu at eich trwydded cwympo coed ar ffurf atodlenni.

Mae’r nodyn canllaw ar wahân yn cynnwys rhagor o fanylion am bob adran o’r ffurflen.

Dylai cyfanswm y wybodaeth yr ydych yn ei darparu adlewyrchu maint, cymhlethdod a sensitifrwydd eich uned rheoli coedwig, ynghyd â natur a graddfa’r gweithrediadau yr ydych yn eu cynnig dros gyfnod eich cynllun.

I gael rhagor o wybodaeth, lawrlwythwch y canllaw ynghylch Cynlluniau Rheoli Coedwig [Saesneg yn unig]

 

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Forest Management Plan guide Comprehensive guide to applying for a Forest Management Plan PDF [2.9 MB]
Forest Management Plan main application form Application form for a Forest Management Plan WORD [327.1 KB]
Forest Management Plan supplementary form Complete this form if you are submitting an UKWAS plan or other type of existing management plan in support of your application for a Forest Management Plan. WORD [275.9 KB]
Forest Management Plan supplementary additional ownership Complete this form where there is more than one applicant for a Forest Management Plan or if you need to provide further organisation or company details. WORD [285.6 KB]
Forest Management Plan supplementary owner agent consent Complete this form if you wish your agent or consultant to act on your behalf in signing the documentation associated with your application for a Forest Management Plan. WORD [272.6 KB]
Forest Management Plan supplementary additional sensitivities Complete this form if you need to record further sensitivities. WORD [0.0 KB]
Forest Management Plan supplementary management objectives Download this form if you need a supplementary section for management objectives. WORD [253.3 KB]
Forest Management Plan supplementary plan review Submit your section 9c plan review figures for your forest management plan’s mid-term review at year 5. WORD [253.4 KB]
Forest Management Plan supplementary forestry standards checklist This form can be used as a checklist to ensure you have considered the most commonly encountered UK Forestry Standard requirements in your application. WORD [255.9 KB]
Forest Management Plan supplementary environmental impact assessment Complete this form to help determine whether relevant projects in your proposed work programme are likely to have a significant effect on the environment. WORD [266.5 KB]
Forest Management Plan supplementary habitats assessment Use this form to provide information for a habitats assessment. WORD [250.2 KB]
Forest Management Plan supplementary stakeholder engagement Use this form if you need more space for the stakeholder engagement section. WORD [253.8 KB]
Forest Management Plan supplementary PAWS Use this form to provide information on site designations. WORD [252.8 KB]
Forest Management Plan supplementary work programme summary Work programme summary spreadsheet EXCEL [25.1 KB]
Forest Management Plan supplementary protected species Protected species spreadsheet EXCEL [32.1 KB]