Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Trwyddedau cwympo coed

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn cyhoeddi trwyddedau cwympo coed i helpu i ddiogelu coedwigoedd a choetiroedd Cymru ac i atal cwympo diwahân

Cyn gwneud cais am drwydded gwympo, dylech:

 • Darllen y llyfryn Torri Coed – Cael Caniatâd

 • Edrych ar y rhestr Eithriadau i weld a oes angen trwydded arnoch chi. Os yw eich gweithgareddau cwympo'n dod o fewn categori sydd wedi ei eithrio, cewch chi ddechrau cwympo'n syth

 • Gwirio gyda'ch awdurdod lleol i weld a oes Gorchymyn Cadw Coed mewn grym neu a yw'r coed dan sylw mewn Ardal Gadwraeth. Darllenwch y rhestr Rheolaethau Cyfreithiol Eraill

Pwy all wneud cais am drwydded?

Gall unrhyw un wneud cais am Drwydded Gwympo, ond rhaid i'r drwydded gael ei chyhoeddi yn enw perchennog neu brydlesai'r eiddo. Os oes gennych chi brydles ar eiddo, rhaid i chi sicrhau bod eich prydles yn caniatáu i chi gwympo coed.

Sut i wneud cais am drwydded

Rhaid dilyn y drefn hon wrth wneud cais am Drwydded Gwympo:

 • Llenwi ffurflen gais am Drwydded Gwympo

 • Os ydych am lawr lwytho’r ffurflen gais ar gyfer cwympo coed, cliciwch ar y cyswllt uchod neu o dan lawr lwytho dogfennau ac yna dewiswch ‘cadw fel’ (save as). Gallwch yna gadw’r cais ar leoliad o’ch dewis yn barod i chi ei llenwi. Drwy wneud hyn ni fydd yn rhaid i chi sganio a uwchlwytho’r cais cyn i chi ei hanfon atom
 • Cynnwys gopi wedi eu llofnodi a'u dyddio o fap sy'n dangos ffiniau'r ardal rydych yn bwriadu ei chwympo

 • Cynnwys llythyr awdurdodi gan berchennog y tir neu lenwi'r ffurflen llythyr awdurdodi os ydych yn gwneud cais ar ran rhywun arall. Rhaid anfon y rhain gyda'ch cais am Drwydded Gwympo

 • Postio'r ffurflen wedi ei llenwi at: Y Ganolfan Gofal Cwsmeriaid, Gwasanaethau Cenedlaethol, Cyfoeth Naturiol Cymru, Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP

 • Neu ebostiwch y cais wedi’i gwblhau, a’r dogfennau ategol, at fellinglicence@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Sut byddwn yn ymdrin â'ch cais

Dyma'r drefn ar gyfer ymdrin â'ch cais:

 • Byddwn yn anfon cydnabyddiaeth atoch chi o fewn tri diwrnod gwaith
 • Os bydd ei angen, byddwn yn trefnu ymweliad â'r safle o fewn tair wythnos
 • Byddwn yn rhoi manylion y cais (heblaw ceisiadau ar gyfer teneuo yn unig) ar y Gofrestr Gyhoeddus am bedair wythnos. Nodwch fod rhaid i ni aros nes bydd y cyfnod ar y gofrestr wedi dod i ben cyn cyhoeddi trwydded
 • Efallai byddwn ni'n cysylltu ag awdurdodau lleol a chyrff eraill

Troi tir i ddefnyddiau eraill

Byddwn yn ystyried ceisiadau i gwympo coed er mwyn troi tir i ddefnyddiau eraill yn unol â'r Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol (1999). Efallai bydd rhaid i chi wneud cais ar wahân am ganiatâd i wneud gwaith trosi

Amodau'r drwydded

Fel arfer bydd Trwydded Gwympo yn cynnwys rhai amodau. Mae'r amodau hyn yn ymwneud â:

 • Ailblannu coed ar y safle
 • Cadw'r coed hynny am gyfnod o hyd at ddeng mlynedd

Rhaid i unrhyw un sy'n gwneud cais am drwydded gwympo gytuno i'r amodau hyn. Byddwn yn cyhoeddi trwyddedau i deneuo coetiroedd heb amodau. Nid oes rhaid ailstocio ar ôl teneuo.

Beth os byddaf yn gwerthu fy nhir?

Mae trwydded gwympo yn ymwneud â'r tir, pwy bynnag fydd yn berchen ar y tir. Mae hyn yn golygu bod y caniatâd a'r amodau yn aros mewn grym ar ôl i'r tir gael ei werthu. Os byddwch yn gwerthu eich tir, rhaid i chi roi gwybod i Gyfoeth Naturiol Cymru pa ddyddiad cafodd ei werthu a manylion y perchennog newydd. Rhaid i chi hefyd ddweud wrth y perchennog newydd am y drwydded.

Cosbau am gwympo heb drwydded

Mae cwympo coed heb drwydded yn anghyfreithlon oni bai bod eithriad yn berthnasol. Os nad oes gennych chi Drwydded Gwympo, neu os byddwch chi'n cwympo'r coed anghywir, efallai cewch chi eich erlyn. Yn ogystal â Thrwydded Gwympo, efallai bydd rhaid i chi gael caniatadau cyfreithiol eraill cyn cwympo unrhyw goed. Darllenwch y Rheolaethau Cyfreithiol Eraill i gael manylion.

Perygl o erlyniad

Rhaid i bawb sydd ynghlwm wrth gwympo coed (perchennog y tir, asiantau, masnachwyr pren a/neu gontractwyr) sicrhau bod trwydded wedi ei chyhoeddi cyn gwneud unrhyw waith cwympo. Gall pawb sydd ynghlwm wrth y cwympo gael ei erlyn.

Dirwyon sylweddol

Os bydd llys yn eich cael chi'n euog, gallwch chi wynebu dirwy o hyd at £2,500 neu ddwywaith gwerth y coed, p'un bynnag sydd fwyaf.

Pan fydd perchennog tir neu denant wedi ei gael yn euog o gwympo anghyfreithlon, gall Cyfoeth Naturiol Cymru gyflwyno Rhybudd i Ailblannu. Pwrpas y rhybudd hwn yw sicrhau eich bod yn ailblannu'r tir dan sylw (neu dir arall, os byddwn ni'n cytuno i hynny). Rhaid i chi gynnal y coed newydd i safon dderbyniol am hyd at 10 mlynedd.

Hysbysiadau Gorfodi

Os na fyddwch chi'n cydymffurfio ag amodau Trwydded Gwympo neu Rybudd i Ailblannu, gall Cyfoeth Naturiol Cymru gyhoeddi Hysbysiad Gorfodi i fynnu eich bod chi'n cymryd camau i fodloni'r amodau. Mae peidio â chydymffurfio â Hysbysiad Gorfodi yn drosedd a call arwain at ddirwy o hyd at £5,000.

Cysylltu â ni

Os oes angen cyngor neu gymorth arnoch chi i lenwi'r ffurflen gais am drwydded cwympo coed, gallwch gysylltu â ni fel hyn:

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.