Pysgota

Beth am fwynhau awyr agored Cymru drwy bysgota? Ond ble i bysgota a pha offer i’w defnyddio yw’r cwestiwn mawr. Fe gewch chi’r holl wybodaeth angenrheidiol yma

Gwybodaeth am y coronafirws

 

Mae Llywodraeth Cymru yn caniatau pysgota yng Nghymru fel rhan o’ch ymarfer dyddiol. Dylech:

 

  • bysgota yn eich ardal leol heb deithio mewn cerbyd (oni bai eich bod wedi eich cofrestru fel rhywun ag anabledd
  • dilynwch ganllawiau cadw pellter cymdeithasol ac aros gartref Llywodraeth Cymru
  • rhaid cael trwydded pysgota â gwialen ddilys
  • rhaid ufuddhau i is-ddeddfau pysgodfeydd gan gynnwys y tymor cau
  • rhaid cael caniatâd perchennog y bysgodfa

 

Ni ddylech deithio i Gymru o Loegr er mwyn pysgota.

 

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth gweler ein prif dudalen ar y coronafirws.

Yn gyntaf, bachwch eich trwydded bysgota!

Cofiwch – mae’n rhaid i bawb dros 13 oed gael trwydded i bysgota’n gyfreithlon yng Nghymru. 

Gwiriwch is-ddeddfau lleol a chenedlaethol

Mae is-ddeddfau cenedlaethol a lleol ar waith i ddiogelu dyfodol ein pysgodfeydd. Maen nhw’n berthnasol i’n holl ddyfroedd, p’un ai ydyn nhw’n eiddo i glybiau pysgota â gwialen, awdurdodau lleol neu unigolion preifat.

Is-ddeddfau genweirio (rheolau pysgota)

Sut mae dechrau pysgota?

Os ydych chi’n bwriadu pysgota am y tro cyntaf, gallwch gael hyfforddiant neu gyngor gan eich clwb pysgota lleol. Mae’n ffordd dda o ddysgu’r grefft, ac mae llawer o hyfforddwyr yn caniatáu i chi ddefnyddio’u hoffer nhw, gan olygu ei bod yn ffordd ratach o roi cynnig arni am y tro cyntaf.

Angen mwy o syniadau?

Ydych chi’n chwilio am rywbeth penodol? Ewch i’r wefan Ble i bysgota lle gallwch chi chwilio yn ôl y math o bysgota, neu chwilio am glybiau pysgota neu siopau offer pysgota:

Beth alla i ei ddal?

Mae Cymru’n adnabyddus fel lle da i bysgota am frithyllod, canghennau glas ac eogiaid. Yma hefyd y mae rhai o’r afonydd gorau yn Ewrop i bysgota am siwin. Mae gennym hefyd gronfeydd dŵr da lle gallwch bysgota am frithyllod a phenhwyaid, a does dim prinder llynnoedd llonydd i ddal pysgod bras fel carp, merfogiaid a rhufelliaid. 

Holi rhag ofn bod cyfyngiadau eraill

Mae gan rai clybiau, afonydd a physgodfeydd preifat eu rheolau a’u cyfyngiadau eu hunain, felly holwch berchennog y bysgodfa cyn dechrau pysgota. 

Ble i bysgota?

Os ydych chi’n chwilio am rywle i bysgota, mae gan wefan Fishing Wales chwiliadur ar-lein i’ch helpu i ddod o hyd i bysgodfeydd yng Nghymru. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol am lety yn yr ardal.

Gallwch ddefnyddio chwiliadur ar-lein y Canal & River Trust i ddewis o blith 6,000 o leoliadau.

Helpwch i gofnodi bywyd gwyllt

Fel pysgotwr, rydych mewn sefyllfa unigryw i helpu i ddiweddaru cofnodion yn ymwneud â bywyd gwyllt; nid yn unig y pysgod yr ydych yn eu dal, ond yr holl rywogaethau a welwch pan fyddwch allan yn pysgota.

Mae’r ap iRecord yn ffordd syml o gofnodi bywyd gwyllt a helpu i gyfrannu at gadwraeth natur, cynllunio, ymchwil ac addysg.

Gallwch gael mwy o wybodaeth am gofnodi biolegol ar:
Atlas RhBC Cymru neu Ganolfan Cofnodion Biolegol y DU

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf ar-lein

Os oes gennych chi gyfrif Twitter, gallwch ei ddefnyddio i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am bysgota, i ofyn cwestiynau i arbenigwyr ac i rannu gwybodaeth. Dyma rai o’r goreuon sy’n trydar am bysgota yng Nghymru ar hyn o bryd:

@NatResWales – Yr wybodaeth ddiweddaraf gan Gyfoeth Naturiol Cymru.
@FishAround – Cymuned bysgota ar-lein sy’n helpu pysgotwyr brwd i ddod o hyd i’r llefydd pysgota gorau, i rannu gwybodaeth ac i gadw mewn cysylltiad.

Genweirio’n gyfrifol

Mae Dal a Rhyddhau yn helpu i gynnal y stoc bysgod.

Mae’r stoc eogiaid a siwin, yn gyffredinol, wedi bod yn gostwng dros y blynyddoedd diwethaf. Felly, mae pysgotwyr wedi bod yn mynd ati o’u gwirfodd i ryddhau mwy a mwy o’r pysgod maen nhw’n eu dal. Erbyn hyn, mae afonydd Taf, Elái a Gwy yn ardaloedd Dal a Rhyddhau 100% ar gyfer eogiaid a siwin drwy’r tymor. Hefyd, rhaid i unrhyw eog sy’n cael ei ddal yng Nghymru cyn 16 Mehefin gael ei roi yn ôl yn yr afon.

Helpu pysgod i oroesi

Mae astudiaethau’n dangos y bydd y rhan fwyaf o bysgod yn goroesi ar ôl cael eu rhyddhau, a gall y cyfraddau goroesi fod cyn uched â 100% os yw’r camau a ganlyn yn cael eu dilyn:

  • Defnyddiwch fachau didagell sengl neu ddwbl bob amser
  • Peidiwch â threulio gormod o amser yn trafod pysgodyn wedi’i fachu
  • Peidiwch â thynnu’r pysgodyn o’r dŵr o gwbl
  • Daliwch y pysgodyn yn y dŵr nes bydd wedi dod ato’i hun yn iawn

Edrych-Golchi-Sychu: helpu i atal rhywogaethau goresgynnol ac ymledol rhag lledaenu

Mae rhywogaethau estron goresgynnol yn gallu cael effaith niweidiol ar blanhigion, anifeiliaid ac ecosystemau gwledydd Prydain. Maen nhw’n gwneud hyn drwy ledaenu afiechydon, cystadlu am gynefinoedd a bwyd, yn ogystal â dinistrio’r rhywogaethau cynhenid yn uniongyrchol. Gall pysgotwyr ledaenu rhywogaethau goresgynnol o le i le, heb yn wybod, mewn offer gwlyb fel rhwydi ac esgidiau pysgota. 

Da chi, helpwch i atal hyn drwy gofio’r tri cham syml: Edrych, Golchi a Sychu.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig