Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwastraff dyletswydd gofal

Os ydych yn cynhyrchu, mewnforio, cario, cadw, trin neu'n gwaredu gwastraff, mae gennych gyfrifoldeb cyfreithiol dros y gwastraff hwn. Eich dyletswydd gofal yw hwn

Ar gyfer pwy mae'r ddyletswydd gofal hon

Os ydych yn cynhyrchu, mewnforio, cario, cadw, trin neu'n gwaredu gwastraff, mae gennych gyfrifoldeb cyfreithiol dros y gwastraff hwn. Eich dyletswydd gofal yw hwn.

Mae'r ddyletswydd gofal yn gymwys i fusnesau a deiliaid tai.

Trwy sicrhau bod gwastraff yn cael ei drafod yn ddiogel a dim ond yn cael ei basio i bobl sydd â'r awdurdod i'w dderbyn, gallwn ddiogelu'r amgylchedd ac iechyd dynol.

Dyletswydd gofal busnesau

Mae'n rhaid i chi ddilyn rhai rheolau syml:

  • Ceisiwch gynhyrchu cyn lleied â phosibl o wastraff. Gwnewch bopeth o fewn eich gallu rhesymol i atal, ailddefnyddio, ailgylchu neu adfer gwastraff, yn hytrach na'i waredu. Gelwir hyn yn cymhwyso'r hierarchiaeth wastraff. 
  • Sicrhewch fod y gwastraff yn cael ei ddidoli a'i storio'n ddiogel.
  • Gwiriwch fod gan y sawl rydych yn trosglwyddo'r gwastraff iddo yr awdurdod priodol i'w dderbyn. Dylai fod yn gludydd gwastraff cofrestredig neu raid iddo feddu ar y drwydded neu'r esemptiad cywir. Gallwch wneud hyn drwy wirio ein cofrestr gyhoeddus.
  • Pan fyddwch yn trosglwyddo gwastraff i gludydd gwastraff cofrestredig, gofynnwch i le mae'n mynd â'r gwastraff. Sicrhewch ei fod yn mynd i gyfleuster ag awdurdod priodol. Gallwch wneud hyn drwy wirio ein map o safleoedd gwastraff trwyddedig.
  • Sicrhewch eich bod yn llenwi nodyn trosglwyddo gwastraff ar gyfer pob achos o drosglwyddo gwastraff nad yw'n beryglus. 

Darllenwch fwy am fodloni gofynion cod ymarfer y ddyletswydd gofal gwastraff.

Cyfrifoldebau gwastraff peryglus

Bydd gennych gyfrifoldebau penodol wrth ymdrin â gwastraff peryglus.  

Darllenwch fwy ynghylch symud gwastraff peryglus a derbyn a gwaredu gwastraff peryglus.

Dyletswydd gofal deiliaid tai

Mae gennych ddyletswydd fel deiliad tŷ i gymryd pob cam rhesymol sydd ar gael i chi i sicrhau eich bod dim ond yn trosglwyddo gwastraff tŷ a gynhyrchir ar eich eiddo i unigolyn awdurdodedig. 

Gwastraff o waith ar eich eiddo

Os oes crefftwr yn gwneud gwaith ar eich eiddo, mae ef yn gyfrifol am y gwastraff y mae'n ei gynhyrchu, gan gynnwys ei gludo a'i waredu.

Er enghraifft, os yw trydanwr yn amnewid hen focs ffiwsys neu osodiadau golau am rai newydd, rhaid iddo gael gwared â'r gwastraff er mwyn cydymffurfio â rhwymedigaethau ei ddyletswydd gofal ar gyfer y gwastraff hwnnw. Dylai'r gost o'i waredu gael ei chynnwys yn ei ffi ar gyfer y gwaith.  

Os bydd crefftwr yn mynd â gwastraff a gynhyrchwyd gennych chi – er enghraifft, os byddwch yn ychwanegu eich gwastraff eich hun i'w sgip – bydd y ddyletswydd gofal yn gymwys ar gyfer y gwastraff a ychwanegwyd gennych chi. Byddwch chi'n gyfrifol am sicrhau bod gwastraff yn cael ei drosglwyddo i unigolyn awdurdodedig. 

Gwaredu gwastraff tŷ

Os oes gennych wastraff tŷ na ellir ei waredu'n briodol drwy wasanaeth casglu gwastraff arferol eich awdurdod lleol:

Gwastraff asbestos

Weithiau, bydd awdurdodau lleol yn derbyn gwastraff asbestos. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol am fanylion. 

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.