Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

DML1919

Airbus Operations Ltd

Carthu Afon Dyfrdwy yn y Llwyth-All- Cyfleuster

Band 2

DML1919

Airbus Operations Limited

Carthu Afon Dyfrdwy

Band 2

CML1918

Aqua Park Cardiff Limited

Parc Aqua arnofiol Bae Caerdydd

Band 2

CML1918

Aqua Park Cardiff Ltd

Parc Aqua Caerdydd

Band 2

RML1917

Cyngor Sir Ceredigion

Traeth y Gogledd Llandudno

Band 1

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

CML1862

Band 2

Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd

Ganol - Gorsaf Bwmpio Carthion Pen Morfa

Cyhoeddwyd

SC1901

Screening and Scoping

Cyngor Sir Ceredigion

Cynllun Amddiffyn yr Arfordir Aberaeron

Cyhoeddwyd

CML1872

Band 2

Amalgamated Construction Ltd

MWC0116 Camau Disodli Waliau Môr Hen Fae Colwyn

Cyhoeddwyd

CML1820

Band 3

RNLI

Rhanbarth Gorllewin yr RNLI - Trwydded Ranbarthol ar gyfer Gwaith Cynnal a Chadw Effaith Isel

Cyhoeddwyd

CML1867

Band 2

Mra Paula Jewson

Disodli Llwybr Cerdded Ynys Y Mawr

Cyhoeddwyd

CML1911

Band 1

Dragon LNG Ltd

Paentio pentwr je y Dragon LNG

Cyhoeddwyd

CML1874

Band 2

Morgan Sindall (Infrastructure) Plc

Adferiad Gollyngiadau Aberarth

Cyhoeddwyd

CML1906

Band 1

Network Rail Infrastructure Projects

Traphont Cyffordd Dyfi Rhif 1 - Gwaith Brys

Cyhoeddwyd

RML1863

Band 2

Cyngor Sir Ceredigion

Amddiffynfeydd Arfordirol Harbwr Aberaeron - Ymchwiliadau Tir

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf