Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

DEML1905

Band 2

Madoc Yacht Club Ltd

Estyniad Pontŵn Clwb Hwylio Madoc

CML1906

Band 1

Network Rail Infrastructure Projects

Traphont Cyffordd Dovey Rhif 1 - Gwaith Brys

SC1901

Screening and Scoping

Cyngor Sir Ceredigion

Cynllun Amddiffyn Arfordirol Aberaeron

CML1904

Band 2

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Pier Victoria

RML1903

Band 2

Cyfoeth Naturiol Cymru

NRW Rhaglen Samplu Torri Gwartheg Di-asgwrn-cefn / Gwaddod Morol Cymru Gyfan 2019-2021

CML1902

Band 2

St Modwen Developments Ltd

Campws Bae Abertawe - Gwaith Revetment

DEML1901

Band 1

Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot

Rheolaeth Traeth Aberafan

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

SC1816

Greenlink Interconnector Ltd

Freshwater West

Scoping

Cyhoeddwyd

CML1854

Network Rail

Gweithfeydd Sylfaen Offer Llinell Uchaf Caerdydd

Band 2

Cyhoeddwyd

SC1815

Grid Cenedlaethol

Darpariaeth Effaith Weledol (VIP), Prosiect Eryri

Screening

Cyhoeddwyd

DEML1876

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Gwaith Pile Tafarn Pensarn

Band 2

Dychwelyd

CML1859

Adran yr Economi ac Isadeiledd

Seithfed gorffen Contract SA1

Band 2

Cyhoeddwyd

CML1842

Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd

Crindau Surface Water Sewer

Band 2

Cyhoeddwyd

DML1856

Clwb Hwylio a Mordwyo Monkstone

Carthu cynhaliaeth Clwb Hwylio a Mordwyo Monkstone

Band 2

Cyhoeddwyd

Diweddarwyd ddiwethaf