Isod, ceir rhestrau o geisiadau a gyflwynwyd a cheisiadau y penderfynwyd arnynt gan y Tîm Trwyddedu Morol. Os hoffech ragor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw un o’r ceisiadau a dderbyniwyd ac a benderfynwyd, cysylltwch permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Yn y rhan fwyaf o achosion gofynnir i ymgeiswyr roi hysbysiad cyhoeddus o’u cynigion mewn papur newydd lleol. Bydd yr hysbysiad hwn yn cyfeirio aelodau o’r cyhoedd sydd â diddordeb i adeilad cyhoeddus lle bydd rhaid i’r ymgeisydd drefnu fod copïau o’r cais a dogfennau ategol ar gael. Bydd yr hysbysiad hefyd yn rhoi manylion cyswllt i’r cyhoedd er mwyn caniatáu iddynt anfon unrhyw sylwadau cysylltiedig â’r cais inni. Yn ystod y cyfnod hwn o hysbysu’r cyhoedd gellir gwneud cais am ddogfennau ac anfon sylwadau i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

Hefyd, byddwch yn gallu dod o hyd i ddogfennau cysylltiedig â cheisiadau yr ymgynghorir yn eu cylch ar hyn o bryd ac sy’n gofyn am Asesiad Effaith Amgylcheddol (EIA) neu sy’n cael eu hystyried o ddiddordeb cyhoeddus sylweddol yma 

Ceisiadau am Drwyddedau Morol a Dderbyniwyd

Rhif y Drwydded Enw Ymgeisydd Lleoliad y Safle Math o Gais

DML1930

Cardiff Harbour Authority

Cynnal a chadw carthu a gwaredu gwaddod o Fae Caerdydd, y cloeon a'r Harbwr allanol

Band 2

RML1928

City and County of Swansea

Cynllun Arfordirol y Mwmbwls - Ymchwiliad Tir i'r Blaendraeth

Band 2

CML1929

Greenlink Interconnector Ltd

Cydgysylltydd Greenlink

Band 3

ORML1927

Pembrokeshire Coastal Forum CIC

Safleoedd Cam 2 Ardaloedd Prawf Ynni Morol (META)

Band 3

CML1926

Mr Gerry Jewson

Pontŵn newydd a choll cwch newydd Morglawdd Ynys y Big

Band 2

SP1908

Associated British Ports

Dyfrffordd Hafren Is a Deep Casnewydd

Cais am Gynllun Enghreifftiol

SP1907

Associated British Ports

Dŵr Hafren Isaf

Cais am Gynllun Enghreifftiol

SP1909

Associated British Ports

Môr Hafren Gogledd Allanol

Cais am Gynllun Enghreifftiol

SP1910

Associated British Ports

Môr Hafren Gogledd Allanol

Cais am Gynllun Enghreifftiol

SP1906

Associated British Ports

Môr Hafren Môr Hafren Bryste a Severn Lower

Cais am Gynllun Enghreifftiol

DEML1925

Swansea University

Achub Môr Seagrass Dale

Band 1

RML1923

ABPmer

Hafan y Mor Holiday Park

Band 1

ORML1924

Bombora Wave Power Europe Ltd

Oddi ar East Pickard Bay

Band 3

RML1922

Cyfoeth Naturiol Cymru

Genau Afon Dysynni

Band 2

Ceisiadau Trwyddedau Morol a Benderfynwyd arnynt

Rhif y Drwydded Enw Deilydd y Drwydded Lleoliad y Safle Math o Gais Penderfyniad

CML1844

Welsh Government (Economy and Transport)

M4 Corridor around Newport (M4CaN)

Band 3

Withdrawn

DEML1875

Pembrokeshire Coastal Forum CIC

Marine Energy Test Areas (META) Phase 1 Sites

Band 2

Issued

DML1907

The Marine Group

Aberystwyth Marina Dredging

Band 2

Issued

Diweddarwyd ddiwethaf